A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

La Sra. Lourdes Roca Pubill, sol.licita llicència municipal per l'ampliació d'una explotació bovina d'engreix i un cobert agricola per l'emmagatzematge de palla i un femer  al polígon 4, parcel.la 48 del terme municipal de Torre-Serona.

 

D'acord amb el que preveu l'article 58 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, es somet a infomació pública el projecte de les actuacions indicades pel termini de 20 dies, a comptar del dia següent al de publicació d'aquest anunci en aquest Butlletí.

 

Durant aquest termini qualsevol interessat en l'expedient el podrà examinar a les oficines de l'Ajuntament i formular les al.legacions que consideri procedents.