El Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha desenvolupat aquest portal amb l’objectiu que la informació i serveis que ofereix siguin accessibles a tots els ciutadans, amb independència de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals i dels condicionants tècnics dels dispositius, d’acord amb el principi d’accessibilitat previst per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 38), la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (art. 32) i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (art. 4).

Concretament, aquest portal compleix l’estàndard d’accessibilitat doble-A (AA) exigit pel Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Ajuntament de Torre-serona es compromet a vetllar pel manteniment del nivell d’accessibilitat exigit, tot eliminant les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació.

L’estàndard AA és el nivell mig d’accessibilitat previst per la Iniciativa per a l’Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C) en la seva recomanació Web Content Accessibility Guidelines 2.0 – (WCAG 2.0.) d’11 de desembre de 2008 que constitueixen pautes d’accessibilitat web de referència internacional. Les previsions del WCAG 2.0. van ser acollides per la norma tècnica UNE 139803:2012 sobre requisits d’accessibilitat per a continguts web, que va substituir l’antiga norma UNE 139803:2004.

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

• Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
• Transmetre dificultats d’accés al contingut.
• Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de la següent via:

• A través del tràmit de queixes, suggeriments i propostes de l’ens

• A través del correu electrònic: ajuntament@torreserona.ddl.net


L'última revisió de les condicions d'accessibilitat d'aquest portal ha estat realitzada el 11/10/2019