Quines conseqüències té per al medi ambient l'execució d'un projecte? I quines en són les mesures correctores? Aquí trobaràs els estudis relatius a elements mediambientals que s'hagin redactats per a aquest ens.

Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic

D’una banda l’estudi d’impacte i Integració paisatgística (EIIP) és un  document tècnic encaminat   a preveure  les conseqüències sobre el paisatge de l’execució d’una  proposta,  sigui un projecte  constructiu  o de planejament, i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració paisatgística. El  procés  d’integració  paisatgística de  la  proposta en el seu entorn  ha  de  ser inherent al  procés  d’elaboració  d e  la  mateixa  proposta.  Per  tant,  l’objectiu  principal  de  l’EIIP  no  és  establir  mesures   correctores  sinó  demostrar  que  els  criteris  i les  mesures  previstes  són  les  més  adequades i suficients per garantir una correcta integració de les actuacions en el paisatge.

  

L’EIIP  ha  de servir de  base perquè  l’administració pugui determinar la seva compatibilitat amb els requeriments que estableix la legislació vigent i avaluar la seva idoneïtat i la seva suficiència  des del punt de vista  d’integració paisatgística. L’EIIP  té  una orientació eminentment pràctica i per aquesta raó ha de presentar un caràcter concís i alhora complet.

 

El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de  protecció,  gestió  i  ordenació  del  paisatge  de  Catalunya,  regula  el  contingut  dels  estudis  i informes d’impacte i integració paisatgística.

 

D’altra banda l'avaluació d'impacte ambiental és el conjunt d'estudis i anàlisis tècnics que permeten valorar els efectes que l'execució d'un determinat projecte pot causar sobre el medi ambient. En el cas de les infraestructures, aquests efectes acostumen a afectar extenses parts d’un territori que tenia usos diferents.

 

L'avaluació d'impacte ambiental de projectes constitueix  l'instrument més adequat per  preservar els recursos naturals i defensar el medi ambient. Aquesta tècnica introdueix la variable ambiental en la presa de decisions sobre els projectes amb una incidència important en el medi ambient i s'ha manifestat com la forma més eficaç per evitar les agressions contra la natura.

 

A Catalunya el marc jurídic actual respecte l’avaluació d’impacte ambiental de projectes és el regulat mitjançant la Llei 21/2013, de desembre de 2013, d’avaluació ambiental.