Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Junts per la Torre - AM (7 càrrecs)

Joan Juncà Cubells

Alcalde. Àrea de Transparència, Participació, Bon govern, Medi Ambient, SAIAR i Brigada

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Sergi Borràs Jornet

Primer tinent d'alcaldia. Responsable de l'àrea d'Agricultura i Turisme. Encarregat de la brigada de carrer

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Òscar Josep Mas Montagut

Segon tinent d'alcaldia. Responsable de les Àrees d'Obres, Educació i membre del Consell escolar

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Miquel Ferrús Jornet

Tercer tinent d'alcaldia. Responsable de les àrees de Noves Tecnologies, Medi ambient i Cultura

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Josep Maria Jornet Olivé

Responsable de l'àrea de Festes i Cultura

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Marc Borràs Borràs

Responsable de les àrees de Protecció civil, Serveis Socials i Salut

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Francina Diego Antonio

Responsabla de les àrees de Gestió econòmica, Esports i Cultura

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 
Joan Juncà Cubells

Foto foto

Càrrec Alcalde

Àrea Transparència, Participació, Bon govern, Medi Ambient (compartida), SAIAR i Brigada

Partit polític Junts per La Torre - Acord municipal

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic jjunca@torredelespanyol.cat

Perfil

Perfil professional de l'alcalde, Joan Juncà

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Béns i activitats alcalde.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Sergi Borràs Jornet

Foto foto

Càrrec Primer Tinent d'Alcaldia

Àrea Agricultura, Turisme i encarregat de la brigada de carrer

Partit polític Junts per la Torre – Acord Municipal

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic ajuntament@torredelespanyol.cat

Perfil

Perfil del regidor Sergi Borràs Jornet 

 

Tipus Càrrec electe

Òscar Josep Mas Montagut

Foto foto

Càrrec Segon Tinent d'Alcaldia

Àrea Obres, Educació i membre del Consell Escolar

Partit polític Junts per la Torre – Acord Municipal

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic ajuntament@torredelespanyol.cat

Perfil Informació no facilitada per l'interessat.

Trajectòria professional Informació no facilitada per l'interessat.

Tipus Càrrec electe

Miquel Ferrús Jornet

Foto foto

Càrrec Tercer Tinent d'Alcaldia

Àrea Noves Tecnologies, Media Ambient (compartit) i Cultura (compartit)

Partit polític Junts per la Torre - Acord Municipal

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic ajuntament@torredelespanyol.cat

Perfil Perfil del regidor Miquel Ferrús Jornet 

Tipus Càrrec electe

Josep Maria Jornet Olivé

Foto foto

Càrrec Regidor

Àrea Festes i Cultura

Partit polític Junts per la Torre – Acord Municipal

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic jmolive@torredelespanyol.cat

Perfil Perfil del regidor Josep Maria Jornet Olive

Tipus Càrrec electe

Marc Borràs Borràs

Foto foto

Càrrec Regidor

Àrea Protecció Civil, Serveis Socials i Salut

Partit polític Junts per la Torre – Acord Municipal

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic ajuntament@torredelespanyol.cat

Perfil Perfil del regidor Josep Marc Borras Borras

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Declaració_bens patrimonials_Marc Borràs (transparència).pdf

Francina Diego Antonio

Foto foto

Càrrec Regidora equip de govern

Àrea Gestió Econòmica, Esports i Cultura (compartida)

Partit polític Junts per la Torre - Acord Municipal

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic ajuntament@torredelespanyol.cat

Perfil

Perfil professional i trajectòria de la regidora Francina Diego

En l'actualitat, no hi ha a l'Ajuntament de La Torre de l'Espanyol alts càrrecs titulars d'òrgans directius, ni càrrecs de confiança o eventuals. 

RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES DE LA CORPORACIÓ

Acord de Ple de data 20/06/2019

1. Establir les següents dedicacions parcials: 

Càrrec % dedicació de la jornada
Alcalde          75%

 

2. Els imports mensuals de cadascun dels regidors als quals s'estableix la dedicació parcial és el següent: 

Nom cognoms Import mensual
Joan Juncà Cubells 1.458,81 euros

 

Les retribucions seran de 14 mensualitats sense pagues extraordinàries. 

DIETES, INDEMNITZACIONS, QUILOMETRATGE DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

Acord de Ple de data 20/06/2019

1. ANTECEDENTS

Article  75.3 i 4  de la Llei 7/ 1985 de 2 dabril Reguladora de les Bases del Règim Local referent a la dedicació exclusiva, parcial, assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació.

El procediment es regula amb larticle 13 del ROF (RD 2568/1986 de 28 novembre) i el13.5 i 6 estableix que les indemnitzacions shauran de fixar pel Ple i amb les regles que el mateix estableixi.

2. DIETES PER ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS D'ÒRGANS COL·LEGIATS 

Normativa aplicable : Article 75.3 de la Llei de Bases de Règim Local.

Les dietes per assistències a sessions ordinàries i extraordinàries del Ple, la Junta de Govern i la Comissió de Comptes, tan sols podran percebrels aquells regidors i regidores que no tenen  fixat  el règim de dedicació parcial.

Imports dietes assistència a òrgans col·legiats

Sessions d'òrgans de govern de durada inferior a les dues hores  20,00 euros
Sessions d'òrgans de govern de durada superior a les dues hores  30,00 euros 

 

3. INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A REUNIONS DE L'AJUNTAMENT 

Normativa aplicable: Article 75.4 de la Llei de Bases de Règim Local. 

Els membres de la Corporació  percebran indemnitzacions a càrrec del pressupost municipal, per les despeses efectives i DOCUMENTADES que li ocasioni el desenvolupament del seu càrrec assistint a reunions a lAjuntament.

La documentació de la reunió es justificarà pel regidor especificant el dia, hora, motiu de la mateixa i amb qui sha mantingut aquesta reunió, afegint tota mena dantecedents que consideri oportú. El document daquesta  serà conformat per lAlcalde qui com a òrgan unipersonal delegant ha de conèixer pels seus regidors les reunions que es mantinguin independentment que ell assisteixi o no.

Indemnitzacions per assistència a sessions d'òrgans col·legiats
Assistència a Ple i Juntes de Govern Local  50,00 €

 

Dieta per estada fora de la residència habitual
Reunions fora del municipi 1/2 dia  20,00 €
Reunions fora del municipi tota la jornada 30,00 €
Reunions fora del municipi que suposi pernoctar 60,00 €

 

* Els imports es justificaran amb la documentació que correspongui a la reunió, convocatòria, acta, etc. 

Indemnitzacions per manutenció o allotjament
Manutenció per menjars  15,00 €
Manutennció per esmorzars 15,00 €

 

Les despeses per viatge es miritaran per import de 0,25 euros per quilòmetre però s'aconsella desplaçar-se amb vehicles propis de l'Ajuntament 

Les dietes per assisttència a sessions aií com les indemnitzacions per raó del servei i el quilometratge entre 0,19 i 0,25 euros estaran sotmeses a retenció de l'impost de la renda de les persones físiques, pel percentatge que cada regidor/a determini.