Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

0 Registres carregats

El pressupost municipal pot ser objecte de modificacions dins l'exercici pressupostari ja sigui per canvis en els objectius inicials o per insuficiència en la dotació d'alguna de les partides pressupostàries. 

El fet que s'elabori el pressupost al començament de l'any fa que les circumstàncies i realitats socials econòmiques puguin variar durant el transcurs de l'any i per això s'hagin d¡introduir modificacions. 

El procediment de modificació de crèdit pressupostari es troba regulat al text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, en concret als articles 39-45 així com en les lleis de pressupostos anuals. 

Consulta en aquest espai les modificacions de crèdit: 

Exercici 2020:

Modificació de crèdit nº 3/2020 - Modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 

Modificació de crèdit nº 2/2020 - Modalitat de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari

Modificació de crèdit nº 1/2020 - Modalitat incorporació romanents de crèdit 

Exercici 2019:

Modificació de crèdit nº 4/2019 - Modalitat suplement de crèdit 

Modificació de crèdit nº 3/2019 - Modalitat generació de crèdit 

Modificació de crèdit nº 2/2019 - Modalitat distribució superàvit exercici anterior 

Modificació de crèdit nº 1/2019 -  Modalitat incorporació de romanents de crèdit pressupost 2018

Exercici 2018:

Modificació de crèdit nº 5/2018 -  Modalitat transferències de partida de la mateixa àrea de despesa 

Modificació de crèdit nº 4/2018 - Modalitat generació de crèdit ingressos

Modificació de crèdit nº 3/2018 - Modalitat generació de crèdit ingressos

Modificació de crèdit nº 2/2018 - Modalitat generació de crèdit 

Modificació de crèdit nº 1/2018 - Modalitat incorporació romanents de crèdit 

Exercici 2017:

Modificació de crèdit nº 7/2017

Modificació de crèdit nº 6/2017

Modificació de crèdit nº 5/2017

Modificació de crèdit nº 4/2017

Modificació de crèdit nº 3/2017

Modificació de crèdit nº 2/2017

Modificació de crèdit nº 1/2017