Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

0 Registres carregats

El pressupost municipal pot ser objecte de modificacions dins l'exercici pressupostari ja sigui per canvis en els objectius inicials o per insuficiència en la dotació d'alguna de les partides pressupostàries. 

El fet que s'elabori el pressupost al començament de l'any fa que les circumstàncies i realitats socials econòmiques puguin variar durant el transcurs de l'any i per això s'hagin d¡introduir modificacions. 

El procediment de modificació de crèdit pressupostari es troba regulat al text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, en concret als articles 39-45 així com en les lleis de pressupostos anuals. 

Consulta en aquest espai les modificacions de crèdit: 

Exercici 2021:

Exercici 2020:

Exercici 2019:

Exercici 2018:

Exercici 2017: