Vols saber quants béns immobles pertanyen a l'ens? Aquí en pots trobar la llista.

Data Descripció Enllaç Documents Més informació
31-12-2019 Inventari de béns - Ajuntament de la Torre de l'Espanyol - Exercici 2018 Inventari general del patrimoni a 31 de desembre de 2019.pdf
31-12-2018 Inventari de béns - Ajuntament de la Torre de l'Espanyol - Exercici 2018 Inventari general del patrimoni a 31 de desembre de 2018.pdf
31-12-2017 Inventari de béns - Ajuntament de la Torre de l'Espanyol Inventari_general_Ajuntament_La_Torre_de_Espanyol_2017.pdf
07-03-2016 Inventari general Inventari_general_Ajuntament_La_Torre_de_Espanyol

En compliment de l'article 222.2 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal aprovar anualment la rectificació de l'inventari general de béns, competència que correspon al Ple municipal. 

La llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix la obligatoritetat de publicar l'inverntari general de béns. 

Per això, es publica en aquest apartat la rectificació de l'inventari general de béns, actualitzada a data 31 de deembre de 2016. En el document adjunt, es poden consultar quatre aspectes: 

  1. Les altes al patrimoni de béns, amb la data d'incorporació. 
  2. Les baixes al patrimoni de béns. 
  3. Les modificacions d'aquells béns que ja formen part del patrimoni però que han patit algun canvi en la seva qualificació (amortitzacions)
  4. El resum complet de l'inventari general de béns, actualitzat a data 31/12/2016.