SISTEMES D’IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA DE LA SEU-E

La seu electrònica de l’Ens Ajuntament de Torelló, és accessible des de l’adreça https://www.seu-e.cat/web/torello. L'Ens és responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir sota aquesta adreça.

¿Quins mecanismes d’identificació i signatura podeu utilitzar a través d’aquesta seu electrònica?

Per als tràmits amb ciutadans i empreses s'acceptarà l’ús de sistemes d’identificació i signatura basats en certificats emesos per Prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança classificats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya amb un nivell de seguretat substancial (3) o superior, d’acord amb la Llista d’entitats i certificats classificats: https://goo.gl/FW51er

En particular, aquesta seu electrònica admet els certificats electrònics reconeguts o qualificats emesos, entre d’altres, pels següents Prestadors de serveis de certificació:

 

Podeu consultar la llista de prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança a nivell europeu i estatal a través dels següents enllaços: https://goo.gl/UgUiFH

 

La validació dels sistemes d’identificació i signatura basat en certificats emesos per Prestadors qualificats de serveis de confiança s’efectua a través del Validador del Consorci AOC. 

També s’admetran els següents sistemes de clau concertada: idCat mòbil, mobile connect i cl@ve (permanent i PIN24H).

4. La seu electrònica posarà a disposició de la ciutadania, com a mínim, els continguts següents:


- Àmbit d’aplicació de la seu electrònica.
- Els mitjans electrònics que la ciutadania pot utilitzar en cada supòsit en l’exercici del seu dret a comunicar-se amb l’Ajuntament i per a la formulació de suggeriments i queixes.
- Informació necessària per a la correcta utilització de la seu i relació dels serveis disponibles.
- Tauler d’edictes i anuncis electrònic.
- Relació de sistemes de signatura electrònica admesos.
- Disposicions de creació i funcionament del Registre Electrònic.
- Relació actualitzada dels procediments administratius i de les sol·licituds i comunicacions que poden presentar-se per mitjans electrònics.

- Indicació de la data i hora oficial.
- Indicació dels dies que es consideren inhàbils.
- Indicació dels models o sistemes electrònics de sol·licitud.
- Normativa municipal.
- Planejament general i planejament derivat.
- Perfil del contractant.
- Actes de sessions del Ple municipal.


5. La seu electrònica de l’Ajuntament utilitzarà, per identificar-se i garantir una comunicació segura a través de xarxes de comunicacions electròniques, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de seu electrònica emmagatzemats en dispositiu segur de signatura electrònica o en un mitjà equivalent.