Si has rebut notificacions electròniques dels procediments administratius que tramita aquest ens, des d'aquí pots accedir amb un sol clic a la pàgina del servei i consultar tot el que hi tens disponible.

La notificació electrònica és aquella que es practica per mitjans electrònics sempre que la persona interessa així ho hagi expressat donant el seu consentiment per a qualsevol dels procediments administratius tramitats en l'Ajuntament.

 

És indispensable disposar d'una adreça electrònica per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics i ha de complirà els requisits legalment previstos.

El sistema de notificacions emprat per l'Ajuntament de Tordera és l'e-NOTUM. Un cop la notificació es troba a dins el sistema, s'envia un correu electrònic a l'adreça electrònica de la persona interessada en el que se l'avisa de la data i hora en que la notificació està disponible a l'e-NOTUM.

L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets,... etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.