En aquest enllaç podeu comprovar l'autenticitat dels documents emesos per l'Ajuntament, fent servir el codi de segur de validació (CSV) que consta al peu del document. Comproveu el document.