En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent amb relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs, i a la inscripció als registres corresponents.

L'alcalde i els regidors/regidores de la Corporació Municipal, en compliment de les obligacions (D'acord amb l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local) com a càrrecs electes locals, han presentat les seves declaracions de béns i drets patrimonials i d'activitats en el Registre d'Interessos de l'Ajuntament de Tordera. Aquest Registre és de caràcter públic, està sota la custòdia de la Secretària de la Coorporació, i els càrrecs electes hi han de dipositar les declaracions a l'inici del mandat corporatiu i modificar-ne les dades quan s'hi hagin produït variacions.

Així, les declaracions presentades pels càrrecs electes a efectes de la seva publicació en aquest portal, corresponents al mandat 2019-2023, són: