Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
  • Convocatòria del procediment selectiu per constitució d'una Borsa de treball de Tècnic/a d'orientació loboral, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir eventuals contractacions temporals o vacants que puguin produir-se (termini de presentació d'instàncies del 19 de febrer al 10 de març de 2021 ambdós inclosos), s'amplia el termini fins el dia 25 de març de 2021 – Termini obert -

Edicte de correcció d'errades de les bases reguladores

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

  • Convocatòria del procediment selectiu per a l'accés, mitjançant el sistema de concurs-oposició, a una plaça de Tècnic/a d'Administració General, de l'Escala d'Administració General, Subescala Tècnica, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tordera (termini de presentació d'instàncies del 18 de febrer al 9 de març de 2021 ambdós inclosos)– Termini obert -

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

  • Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d'una Borsa de Dinamitzador/a residència avis, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir eventuals contractacions temporals o vacants que puguin produir-se (termini de presentació d'instàncies del 18 de febrer al 9 de març de 2021 ambdós inclosos)– Termini obert -

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

  • Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball d'Administratiu/va, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir eventuals contractacions temporals o vacants que puguin produir-se (termini de presentació d'instàncies del 12 de febrer al 3 de març de 2021 ambdós inclosos)- Termini tancat -

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

  • Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball d'Auxiliar Administratiu/va, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir eventuals contractacions temporals o vacants que puguin produir-se (termini de presentació d'instàncies del 10 de febrer al 1 de març de 2021 ambdós inclosos)- Termini tancat -

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

  • Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball de Dinamitzador/a juvenil, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir eventuals contractacions temporals o vacants que puguin produir-se (termini de presentació d'instàncies del 10 de febrer al 1 de març de 2021 ambdós inclosos)- Termini tancat -

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

  • Convocatòria del procediment selectiu per a l'accés, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, a una plaça de Tècnic/a d'Empreses amb caràcter de personal laboral i constitució d'una Borsa de Treball (termini de presentació d'instàncies del 17 de novembre fins al 26 de novembre de 2020 ambdós inclosos)- Termini tancat -

Modificació borsa de treball

Constitució borsa de treball

Llista provisionals d'exclosos i admesos

Instància

Edicte daprovació al BOPB de les Bases i convocatòria