Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
 • Convocatòria per proveïr mitjançant comissió de serveis al lloc de treball de tècnic/a superior en dret (A1) destinat al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tordera. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC (del 2 de març al 12 de  març de 2023) - Termini tancat –

Instància

Edicte d'aprovació de bases generals (DOGC, BOPB)

 • Convocatòria del processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l'Ajuntament de Tordera per a la via de l'estabilització de l'ocupació temporal. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC (del 24 de desembre del 2022 al 12 de gener del 2023). - Termini tancat –

Acta estabilització grup A2-A1

Acta estabilització grup C1

Acta estabilització grup C2-AP

Acta estabilització arquitecte/a tècnic/a concurs oposició

Anunci resultats prova català

Llista definitiva d'admesos i exclosos (decret)

Llista provisional d'admesos i exclosos

Valoració de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació de les bases generals, annexes i convocatòria ( BOPBDOGC )

 • Convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'enfermer/a destinat a la Residència Can Comte, escala d'administració especial, grup de classificació A, subgrup A2, amb caràcter de personal laboral a l'Ajuntament de Tordera i constitució d'una borsa de treball (termini de presentació del dia 10 al 29 de novembre, ambdós inclosos- Termini tancat –

Acta procés selectiu

Llista provisional d'admesos i exclosos

Relació de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

 • Convocatòria del procés selectu de dues places d'agent de la Policia local, mitjançant sistema concurs-oposició lliure, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tordera i creació d'una Borsa de treball d'agents interins (termini de presentació del dia 9 de novembre al 7 de desembre, ambdós inclosos- Termini tancat –

Acta procés selectiu i creació de borsa

Exàmen teòric (amb solucions)

Exàmen cultural (amb solucions)

Anunci convocatòria proves físiques

Lista definitva d'admesos i exclosos

Edicte de modficació del calendari del procés selectiu i resultats de les proves de llengua catalana

Llista provisional d'admesos i exclosos

Relació de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

 • Convocatòria del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a superior de dret (A1) destinat al Departament d'Urbanisme, amb caràcter de funcionari/ària de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, i constitució d'una borsa de treball i la seva convocatòria (termini de presentació del dia 15 de setembre al 4 d'octubre, ambdós inclosos).- Termini tancat –

Acta prova teòrica i pràctica

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Llista provisional d'admesos i exclosos

Relació de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

 • Convocatòria pel procediment selectiu, mitjançant promoció interna, d'un/a tècnic/a superior de Serveis Socials, de l'escala d'administració especial, grup de classificació A, subgrup A1, amb caràcter de personal laboral, vacant a la plantilla de l'Ajuntament de Tordera (termini de presentació del dia 7 de setembre a l'26 de setembre, ambdós inclosos). - Termini tancat –

Relació de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

 • Convocatòria per proceciment selectiu mitjançant concurs-oposició per a la provisió mitjançant promoció interna d’una plaça de sotsinspector/a de Policia Local a Tordera (termini de presentació del dia 23 d'agost a l'11 de setembre, ambdós inclosos). - Termini tancat –

Acta procés selectiu

Llista provisional d'exclosos i admesos

Relació de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria per a al procés de selecció per a la contractació temporal de joves en el marc del Projecte Brigada Jove de l'Ajuntament de Tordera 2022 (termini de presentació del dia 10 de juny al 17 de juny, ambdós inclosos). - Termini tancat –

Decret constitució borsa de treball

Llista definitiva d'exclosos i admesos 

Llista provisional d'exclosos i admesos

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'oficial de 2a, mitjançant valoració de mèrits (termini de presentació del dia 1 de juny al 20 de juny, ambdós inclosos). - Termini tancat –

Decret de constitució borsa de treball

Acta entrevista i creació de borsa de treball

Llista definitiva admesos i exclosos

Llista provisional admesos i exclosos

Valoració de mèrits

Instància 

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

 • Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per cobrir necessitat temporals d'oficial 1a, mitjançant concurs de mèrits ( temini de presentació del dia 1 de juny al 20 de juny, ambdós inclosos)  - Termini tancat –

Decret de constitució borsa de treball

Acta entrevista i creació de borsa

Lllista definitiva d'admesos i exclosos

Llista provisional d'admesos i exclosos

Valoració de mèrits

Instància 

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

 • Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a superior per a prestar serveis a l´Arxiu Cultural de l'Ajuntament de Tordera (termini de presentació del dia 15 d'abril al 4 de maig, ambdós inclosos) - Termini tancat –

Decret constitució borsa de treball

Acta teòrico-pràctica i valoració de mèrits

Llista provisonal d'admesos i exclosos

Valoració de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu mitjançant concurs-oposició, per constituir una borsa de treball d'auxiliar administratiu/va de RRHH de l'Ajuntament de Tordera (termini de presentació del dia 26 de març fins el dia 14 d'abril, ambdós inclosos) - Termini tancat –

Decret constitució borsa de treball

Exàmen prova pràctica

Exàmen prova teòrica

Acta teòrico - pràctica i valoració de mèrits

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Llista provisional d'admesos i exclosos

Valoració de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu mitjançant concurs - oposició per constituir una borsa de treball d'administratiu/va per a l'àrea econòmica de l'Ajuntament de Tordera (termini de presentació del dia 26 de març fins el dia 14 d'abril, ambdós inclosos) - Termini tancat –

Decret constitució borsa de treball

Exàmen prova test

Exàmen prova pràctica

Acta teòrico - pràctica i valoració de mèrits

Llista provisional d'admesos i exclosos

Valoració de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa d'agents de Policia local, amb caràcter interí, per a cobrir temporalment les vacants i/o substitucions a la Polcia local de l'Ajuntament de Tordera  (termini de presentació del dia 10 de febrer de 2022 al 1 de març de 2022) - Termini tancat –

Acta psicotècnic-entrevista-mèrits i creació de borsa

Exàmen prova teòrica

Exàmen prova cultural

Acta prova cultural i teòrica

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Llista provisional d'admesos i exclosos

Valoració de mèrits

Instància 

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu per a la selecció, per sistema de concurs oposició, d'un/a plaça d'Inspector/a de Policia, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tordera i creació d'una borsa de treball (termini de presentació del dia 17 de desembre de 2021 al 5 de gener de 2022) - Termini tancat -

Edicte de nomenament al BOPB

Acta presentació projecte i convocatòria psicotècnic

Convocatòria data prova de presentació del projecte

Acta prova teòrico - pràctica

Nota aclaratòria (data prova 15 de març de 2022 a les 9:30)

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Llista provisional d'admesos i exclosos

Valoració de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procés selectiu d'un/a tècnic/a superior, d'una plaça d'arxiver/a, de l'escala d'Administració Especial, grup de classificació A, subrgrup A, amb caràcter de funcionari/ària de carrera de l'Ajuntament de Tordera, i constitució d'una borsa de treball. (ampliació del termini de presentació d'instàncies del dia 18 de gener al 14 de febrer de 2022 ambdós inclosos) - Termini tancat -

Edicte nomenament al BOPB

Acta prova pràctica

Exàmen prova pràctica

Acta prova cultural i teòrica

Exàmen prova teòrica

Llista provisional de persones admeses i excloses

Edicte d'aprovació al BOPB de modificació de les bases reguladores

Valoració de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, de 4 places d'agent de la Policia Local, vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tordera i creació de borsa de treball d'agents interins de la Policia Local (termini de presentació del 14 d'agost fins al 2 de setembre de 2021)  - Termini tancat -

Edicte de nomenament al BOPB

Acta de l’entrevista, proves mèdiques i fase de concurs

Acta de proves físiques i psicotècniques

Acta de resolució de revisió de la prova teòrica

Acta prova cultural i teòrica

Acta constitució tribunal i realització prova català

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional de persones admeses i excloses

Valoració de mèrits

Instància 

Edicte d'aprovació de les bases reguladores (BOPB i DOGC)