Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
 • Convocatòria pel procés de selecció amb caràcter urgent per a la provisió d'una plaça de Tècnic/a grau mitjà (A2) amb cobertura de lloc de treball de Tècnic/a de Recursos Humans, mitjançant el sistema de concurs amb fase d'apreciació de capacitat, per a cobrir eventuals contractacions temporals o vacants que puguin produir-se, amb constitució de borsa de treball (termini de presentació del 10 de juny al 23 de juny de 2021 ambdós inclosos) - Termini obert -

Valoració de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria pel procés de selecció amb caràcter urgent per a la provisió d'una plaça de Tècnic/a auxiliar amb cobertura de lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de Recursos Humans, mitjançant el sistema de concurs amb fase d'apreciació de capacitat amb constitució de borsa de treball (termini de presentació del 10 de juny al 23 de juny de 2021 ambdós inclosos) - Termini obert -

Valoració de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria pel procés de selecció per a la contractació temporal de joves en el marc del Projecte Brigada Jove 2021 (termini de presentació del 12 de maig fins al 31 de maig de 2021 ambdós inclosos- Termini tancat - 

Llista provisional de persones admeses i excloses

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria per la cobertura no definitiva per personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, d'un lloc de treball de Secretaria de l'Ajuntament de Tordera, per baixa de maternitat, mitjançant les formes de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació previstes als articles 49,50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter naciomal (termini de presentació del 26 d'abril al 3 de maig de 2021 ambdós inclososDurant aquest termini cap personal funcionari habilitat s'ha postulat com a candidta per proveir el lloc de treball - Termini tancat -  

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu , mitjançant concurs-oposició dels Plans d'Ocupació per l'any 2020-2021 de l'Ajuntament de Tordera en el marc del Pla de Reactivació de l'Ocupació inclòs en el Catàleg de Governs Locals de l'any 2020 de la Diputació de Barcelona i amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Tordera (termini de presentació d'instàncies del 17 de març al 5 d'abril de 2021 ambdós inclosos)  - Termini tancat -

Acta entrevista i mèrits

Acta de la prova tipus test

Acta de constitució del Tribunal i realització de proves

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisonal de persones admeses i excloses

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu per constitució d'una Borsa de treball de Treballador/a Social, mitjançant concurs de mèrits, per cobrir eventuals contractacions temporals o vacants que puguin produir-se (termini de presentació d'instàncies del 12 de març al 31 de març de 2021 ambdós inclosos)  - Termini tancat -

Acta entrevista

Acta de constitució del Tribunal i realització de proves

Llista provisional de persones admeses i excloses

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu per constitució d'una Borsa de treball d'Educador/a Social, mitjançant concurs de mèrits, per cobrir eventuals contractacions temporals o vacants que puguin produir-se (termini de presentació d'instàncies del 12 de març al 31 de març de 2021 ambdós inclosos)  - Termini tancat -

Acta entrevista

Acta de constitució del Tribunal i realització de proves

Llista provisional de persones admeses i excloses

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu per constitució d'una Borsa de treball de Tècnic/a d'orientació loboral, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir eventuals contractacions temporals o vacants que puguin produir-se (termini de presentació d'instàncies del 19 de febrer al 10 de març de 2021 ambdós inclosos), s'amplia el termini fins el dia 25 de març de 2021 - Termini tancat -

Constitució borsa de treball

Acta entrevista i mèrits

Acta de constitució del Tribunal i realització de les proves

Llista provisional d'admesos i exclosos

Edicte de correcció d'errades de les bases reguladores

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu per a l'accés, mitjançant el sistema de concurs-oposició, a una plaça de Tècnic/a d'Administració General, de l'Escala d'Administració General, Subescala Tècnica, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tordera (termini de presentació d'instàncies del 18 de febrer al 9 de març de 2021 ambdós inclosos)- Termini tancat -

Acta entrevista i mèrits

Acta de les proves i data d'entrevista

Llista provisional d'admesos i exclosos

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d'una Borsa de Dinamitzador/a residència avis, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir eventuals contractacions temporals o vacants que puguin produir-se (termini de presentació d'instàncies del 18 de febrer al 9 de març de 2021 ambdós inclosos)- Termini tancat -

Constitució borsa de treball

Acta de constitució del Tribunal i realització de les proves

Llista provisional de persones admeses i excloses

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball d'Administratiu/va, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir eventuals contractacions temporals o vacants que puguin produir-se (termini de presentació d'instàncies del 12 de febrer al 3 de març de 2021 ambdós inclosos)- Termini tancat -

Acta revisió de mèrits i llista final

Acta entrevista i mèrits

Acta de constitució del Tribunal i realització de proves

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional de persones admeses i excloses

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball d'Auxiliar Administratiu/va, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir eventuals contractacions temporals o vacants que puguin produir-se (termini de presentació d'instàncies del 10 de febrer al 1 de març de 2021 ambdós inclosos)- Termini tancat -

Acta revisió mèrits i llista final

Acta entrevista i mèrits

Acta de constitució del Tribunal i realització de les proves

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional de persones admeses i excloses

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball de Dinamitzador/a juvenil, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir eventuals contractacions temporals o vacants que puguin produir-se (termini de presentació d'instàncies del 10 de febrer al 1 de març de 2021 ambdós inclosos)- Termini tancat -

Constitució borsa de treball

Acta d'entrevista i mèrits

Acta de constitució del Tribunal i realització de les proves

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional de persones admeses i excloses

Valoracio de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores

 • Convocatòria del procediment selectiu per a l'accés, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, a una plaça de Tècnic/a d'Empreses amb caràcter de personal laboral i constitució d'una Borsa de Treball (termini de presentació d'instàncies del 17 de novembre fins al 26 de novembre de 2020 ambdós inclosos)- Termini tancat -

Modificació borsa de treball

Constitució borsa de treball

Llista provisionals d'exclosos i admesos

Instància

Edicte daprovació al BOPB de les Bases i convocatòria