Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Per a participar a les convocatòries que estiguin obertes, només cal que presenteu degudament emplenats els models normalitzats de cada procés selectiu i aporteu la documentació requerida a les bases. Ho podeu presentar de forma telemàtica des de l'espai de tràmits de la Seu Electrònica del Ajuntament per mitjà de la instància genèrica.

  • Convocatòria del procés de selecció mitjançant concurs de mèrits, per a la creació d'una borsa de treball de dinamitzador-a juvenil, per a substituir treballadors/es, per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents de contractació (del 1 de juny al 20 de juny de 2023)  - Termini obert -

Instància

Relació de mèrits

Edicte d'aprovació de bases (DOGC, BOPB)

  • Convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal de joves en el marc del projecte "Brigada Jove" de l'Ajuntament de Tordera 2023. (del 25 de maig al 9 de juny de 2023) - Termini obert -

Instància

Edicte d'aprovació de bases (BOPB)

  • Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de categoria d'enginyer/a tècnic/a per cobrir temporalment vacants sobrevingudes o substitucions de personal i altres supòsits de contractacions laborals temporals o nomenaments interins, mitjançant el sistema de concurs-oposició (del 17 de maig al 5 de juny de 2023) - Termini obert -

Valoració de mèrits

Instància 

Edicte d'aprovació de bases (BOPB)

  • Convocatòria per proveïr mitjançant comissió de serveis al lloc de treball de tècnic/a superior en dret (A1) destinat al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tordera. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC (del 2 de març al 12 de  març de 2023) - Termini tancat –

Acta del procés de nomenament

Llista d'admesos i exclosos i data d'entrevista

Instància

Edicte d'aprovació de bases generals (DOGC, BOPB)

  • Convocatòria del processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l'Ajuntament de Tordera per a la via de l'estabilització de l'ocupació temporal. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC (del 24 de desembre del 2022 al 12 de gener del 2023). - Termini tancat –

Acta estabilització C2 inspector d'obres

Anunci resultats prova catala II

Acta estabilització grup A2-A1

Acta estabilització grup C1

Acta estabilització grup C2-AP

Acta estabilització arquitecte/a tècnic/a concurs oposició

Anunci resultats prova català

Llista definitiva d'admesos i exclosos (decret)

Llista provisional d'admesos i exclosos

Valoració de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació de les bases generals, annexes i convocatòria ( BOPBDOGC )

  • Convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'enfermer/a destinat a la Residència Can Comte, escala d'administració especial, grup de classificació A, subgrup A2, amb caràcter de personal laboral a l'Ajuntament de Tordera i constitució d'una borsa de treball (termini de presentació del dia 10 al 29 de novembre, ambdós inclosos- Termini tancat –

Acta procés selectiu

Llista provisional d'admesos i exclosos

Relació de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

  • Convocatòria del procés selectu de dues places d'agent de la Policia local, mitjançant sistema concurs-oposició lliure, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tordera i creació d'una Borsa de treball d'agents interins (termini de presentació del dia 9 de novembre al 7 de desembre, ambdós inclosos- Termini tancat –

Acta procés selectiu i creació de borsa

Exàmen teòric (amb solucions)

Exàmen cultural (amb solucions)

Anunci convocatòria proves físiques

Lista definitva d'admesos i exclosos

Edicte de modficació del calendari del procés selectiu i resultats de les proves de llengua catalana

Llista provisional d'admesos i exclosos

Relació de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

  • Convocatòria del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a superior de dret (A1) destinat al Departament d'Urbanisme, amb caràcter de funcionari/ària de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, i constitució d'una borsa de treball i la seva convocatòria (termini de presentació del dia 15 de setembre al 4 d'octubre, ambdós inclosos).- Termini tancat –

Acta prova teòrica i pràctica

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Llista provisional d'admesos i exclosos

Relació de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

  • Convocatòria pel procediment selectiu, mitjançant promoció interna, d'un/a tècnic/a superior de Serveis Socials, de l'escala d'administració especial, grup de classificació A, subgrup A1, amb caràcter de personal laboral, vacant a la plantilla de l'Ajuntament de Tordera (termini de presentació del dia 7 de setembre a l'26 de setembre, ambdós inclosos). - Termini tancat –

Relació de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

  • Convocatòria per proceciment selectiu mitjançant concurs-oposició per a la provisió mitjançant promoció interna d’una plaça de sotsinspector/a de Policia Local a Tordera (termini de presentació del dia 23 d'agost a l'11 de setembre, ambdós inclosos). - Termini tancat –

Acta procés selectiu

Llista provisional d'exclosos i admesos

Relació de mèrits

Instància

Edicte d'aprovació al BOPB de les bases reguladores