Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

 

  • Convocatòria del procediment selectiu per a l'accés, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, a una plaça de Tècnic/a d'Empreses amb caràcter de personal laboral i constitució d'una Borsa de Treball (termini de presentació d'instàncies del 17 de novembre fins al 26 de novembre de 2020 ambdós inclosos)-Termini obert -

Instància

Edicte daprovació al BOPB de les Bases i convocatòria

  • Convocatòria del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a d'Administració General, amb caràcter de funcionàri/ària interí/ina, vacant a la Plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tordera, per substitució del seu titular, per concurs oposició, amb convocatòria simultània del procés de cobertura.  (termini de presentació d'instàncies fins el 6 d'agost de 2020)  - Termini tancat -

Edicte de nomenament al BOPB

Acta de les proves

Llista provisional d'admesos i exclosos

Instància i mèrits

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

  • Convocatòria del procés selectiu de 9 places d'agents de Policia Local mitjançant concurs-oposició, torn lliure  (termini de presentació d'instàncies del 28 de febrer fins al 18 de març - ampliació del termini fins el 30 de març- Nou termini després de l'estat d'alarma fins al 15 de juny - Termini tancat -

Acta de resultats proves psicotècniques

Acta de realització proves psicotècniques

Acta de les proves físiques

Acta de la prova cultural i teòrica

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Llista provisional d'admesos i exclosos

Edicte d'aprovació al DOGC de la correcció d'errades a les bases reguladores

Instància i mèrits

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

Bases reguladores.