En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA (CJA)

Els dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora (CJA) que fan referència al Ajuntament de Tordera, els podeu consultar per mitjà del cercador de dictàmens. Tanmateix la relació de dictàmens emesos per part de la CJA, els trobareu aquí.

COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA (GAIP)

Les resolucions emeses per la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), en relació a les reclamacions que s'han efectuat contra l'Ajuntament de Tordera, es poden consultar per mitjar del visor de dades. Tanmateix aquí podeu consultar les resolucions dictades per la GAIP.

AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Des del cercador es poden consultar les resolucions, dictàmens i informes emesos per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

JUNTA CONSULTIVA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Fent click aquí, podeu cercar els informes, les recomanacions, les instruccions i els acords que emet el Ple, la Comissió Permanent i el Comité de Preus de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Aministrativa a sol·licitud de l'Administració de la Generalitat i el sector públic de Catalunya.