No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 2022/01

Data d'inici de la sessió 14-01-2022

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DATA:                         14 DE GENER DE 2022 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 5 de novembre, 3 de desembre i 30 desembre de 2021).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, de la primera modificació del pressupost prorrogat de l’exercici 2022.

 

3.- Aprovació, si s’escau, la declaració de la festa del brut i la bruta com a festa tradicional d’interès local.

 

4.- Aprovació, si s’escau,  de la modificació del règim de sessions ordinàries del ple de la corporació i el calendari de plens per l’any 2022.

 

5.- Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions (nòmines).

 

6.- Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal de Junts per Torà en relació a diversos aspectes del servei d’escombraries que presta el Consell Comarcal de la Segarra i l’àrea de reciclatge.

 

7.- Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal de Junts per Torà per la incorporació d’un ascensor a l’ajuntament com una actuació a finançar amb els fons europeu Next Generation.  

 

8.- Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal de Junts per Torà per la inclusió d’un sistema energètic al pavelló i a altres edificis municipals com una actuació a finançar amb els fons europeu Next Generation.  

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

9.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

10.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 30/09/2021, 28/10/2021

 

11.-  Informació de les sentències recaigudes

 

12.- Informes d’alcaldia

 

13.- Precs i preguntes

Ple 14/2021

Data d'inici de la sessió 30-12-2021

Hora d'inici de la sessió 21

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

DATA:                         30 DE DESEMBRE DE 2021 (Dijous)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions (nòmines)

 

2.- Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions (factures)

 

Ple 13/2021

Data d'inici de la sessió 03-12-2021

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

DATA:                         3 DE DESEMBRE DE 2021 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de les bases d’execució del pressupost de l’any 2021 incorporant la base 55.

 

2.- Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions.

 

3.- Aprovació, si escau, de la moció de  suport a l’escola catalana

 

4.- Donar compte de l'informe d'intervenció establert en l'article 15.6 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, sobre el règim de control intern del sector públic local.

 

5.- Donar compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament de Torà dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020.

 

6.- Donar de compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2021

 

La sessió es retransmetrà en directe per Youtube cercant:

PLE AJUNTAMENT TORA 2021 12 03

 

 

Ple 12/2021

Data d'inici de la sessió 05-11-2021

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DATA:                         5 DE NOVEMBRE DE 2021 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 10 de setembre i 19 d’octubre de 2021).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Torà a la Federació de Municipis de Catalunya

 

3.- Aprovació, si s’escau, del règim de dedicació i retribució de determinats membres de la corporació

 

4.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria d’assistència informàtica i l’annex/addenda corresponent

 

5.- Aprovació, si s’escau, de la cinquena modificació de pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari

 

6.- Aprovació, si s’escau, de la sisena modificació de pressupost en la modalitat de suplement de crèdit.

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

7.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

8.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 30/07/2021, 30/08/2021.

 

9.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d'Hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors  3r trimestre 2021

 

10.- Informes d’alcaldia

 

11.- Precs i preguntes

 

La sessió es retransmetrà en directe per Youtube cercant:

PLE AJUNTAMENT TORA 2021 11 05

Ple 11/2021

Data d'inici de la sessió 19-10-2021

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

DATA:                         19 D’OCTUBRE DE 2021 (Dimarts)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINÀRIA URGENT

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió.

 

2.- Aprovació, si escau, de la compareixença i personació de l’Ajuntament com acusació popular en el cas de l’agressió soferta per una veïna del municipi

 

3.- Aprovació, si escau, del Compte General de la Corporació any 2020

 

4.- Aprovació, si escau, de l’acta de preus contradictoris de les obres del projecte per l’abastament d’aigua al municipi de Torà: línia del dipòsit de Rajolí (M.A.A.S) al dipòsit de l’Aguda de Torà ( tram dipòsit de Biosca a dipòsit de Guillons)

 

5.- Aprovació de la certificació núm. 2 i la fra núm.  4430 del contracte d’obres del projecte per l’Abastament d’aigua al municipi de Torà: línia del dipòsit Rajolí (MAAS) al dipòsit de l’Aguda de Torà (tram dipòsit de Biosca al dipòsit de Guillons)

Ple 10/2021

Data d'inici de la sessió 10-09-2021

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 2 de juliol de 2021).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació de les festes locals de Torà i dels pobles del municipi per l'any 2022.

 

3.-  Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud presentada per a la bonificació de la quota corresponent a l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.

 

4.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la “Base 34. Règim de les subvencions” de les bases d’execució del pressupost de l’any 2021

 

5.- Aprovació, si s’escau, la 3ª modificació de pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari

 

6.- Aprovació, si s’escau, la 4ª modificació de pressupost en la modalitat de suplement de crèdit.

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

7.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

8.- Dació en compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 per Resolució d’alcaldia.

 

9.- Dació en compte del grau de compliment dels criteris previstos en la disposició addicional setzena del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre inversions financerament sostenibles.

 

10.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 31/05/2021, 30/06/2021.

 

11.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d'Hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors  2n trimestre 2021

 

12.- Donar resposta a les preguntes formulades per escrit pel grup municipal de Junts per Torà.

 

13.- Informes d’alcaldia

 

14.- Precs i preguntes

Ple 9/2021

Data d'inici de la sessió 02-07-2021

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 7 de maig i 18 de juny de 2021).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si escau, de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Torà per a l’any 2021.

 

3.- Aprovació, si escau, del conveni d’encàrrec de gestió de diferents serveis d’assistència tècnica informàtica entre l’ens local “Ajuntament de Torà” i la Diputació de Lleida.

 

4.- Aprovació, si escau, del contracte d’encarregat de tractament vinculat al conveni d’encàrrec de gestió de diferents serveis d’assistència tècnica informàtica.

 

5.- Aprovació de les festes locals de Torà i dels pobles del municipi per l'any 2022.

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

6.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

7.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 28/04/2021, 11/05/2021.

 

8.- Informes d’alcaldia

 

9.- Precs i preguntes

Ple 8/2021 2021/08

Data d'inici de la sessió 18-06-2021

Hora d'inici de la sessió 21

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió.

 

2.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació de la contractació de les obres del projecte per l’abastament d’aigua al municipi de Torà: línia del dipòsit de rajolí (M.A.A.S) al dipòsit de l’Aguda de Torà ( tram dipòsit de Biosca a dipòsit de Guillons)

 

3.- Aprovació, si escau, del contracte de serveis per dur a terme el seguiment arqueològic de l’execució de les obres del projecte per l’abastament d’aigua al municipi de Torà: línia del dipòsit de rajolí (M.A.A.S.) al dipòsit de l’aguda de Torà (tram dipòsit de Biosca a dipòsit de Guillons).

 

 

Ple 7/2021

Data d'inici de la sessió 07-05-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 5 de març i 28 d’abril de 2021).

  I. PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si escau, del pressupost de l’Ajuntament de Torà per a l’exercici 2021.

 

3.- Aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució d’alcaldia núm. 43/2021 i aprovar la sol·licitud de compensació econòmica per a determinats càrrecs electes locals.

 

4.- Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria de polítiques de joventut.

 

5.- Aprovació, si s’escau, l’actualització de l’annex 1 del conveni de col·laboració per al finançament de diversos Serveis Comarcals

 

6.- Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, els ajuntaments de Cardona, Castellfollit de Riubregós, la Molsosa, Llobera, Pinós, Riner i Torà i l’associació de propietaris Rebrot per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica

 

7.- Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torà per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil

 

8.- Aprovació definitiva de la memòria valorada de Reforma edifici vestidors/serveis i de la pavimentació del recinte de les piscines municipals al municipi de Torà.

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

9.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al ministeri d'hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors  1r trimestre 2021

 

10.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

11.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 19/02/2021 i 19/03/2021.

 

12.- Informes d’alcaldia

 

13.- Precs i preguntes

Ple 5/2021

Data d'inici de la sessió 05-03-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 15 de gener, 20 de gener, 12 de febrer i 19 de febrer de 2021).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, de la incoació de l’expedient de contractació per les obres incloses en el projecte per l’abastament d’aigua al municipi de Torà: Línia del dipòsit de rajolí (M.A.A.S.) al dipòsit de l’Aguda de Torà.

 

3.- Aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució d’alcaldia núm. 17/2021 i aprovar la pròrroga del Pla local de joventut 2016-2019 durant l’any 2020-2021.

 

4.- Aprovació, si escau, de la proposta presentada pels grups municipals de Junts per Torà i d’Endavant Torà- Primàries Catalunya en relació a temes diversos.

 

5.- Aprovació, si escau, de la moció presentada pels grups municipals de Junts per Torà i d’Endavant Torà- Primàries Catalunya sobre l’adequació de l’accessibilitat a la piscina municipal per part de persones amb problemes de mobilitat.

 

6.- Aprovació, si escau, de la moció presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Torà i d’Endavant Torà- Primàries Catalunya de suport a l’amnistia.

 

7.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al manifest del dia internacional de les Dones, 8 de març de 2021.

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

8.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al ministeri d'hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors  4rt trimestre 2020

 

9.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

10.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 18/12/2020 i 30/12/2020.

 

11.- Informes d’alcaldia

 

12.- Precs i preguntes

Ple 6/2021

Data d'inici de la sessió 28-04-2021

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió.

 

2.- Estimació de l’al·legació presentada i aprovació definitiva del projecte per l’Abastament d’aigua al municipi de Torà: línia del dipòsit de rajolí (M.A.A.S.) al dipòsit de l’aguda de Torà.

 

3.- Aprovació, si escau, del contracte de serveis per dur a terme la direcció i control de l’execució de les obres del projecte per l’abastament d’aigua al municipi de Torà: línia del dipòsit de rajolí (M.A.A.S.) al dipòsit de l’aguda de Torà (tram dipòsit de Biosca a dipòsit de Guillons).

 

4.- Aprovació de l’expedient de contractació de les obres del projecte per l’Abastament d’aigua al municipi de Torà: línia del dipòsit de rajolí (M.A.A.S) al dipòsit de l’Aguda de Torà ( tram dipòsit de Biosca a dipòsit de Guillons).

Ple 4/2021

Data d'inici de la sessió 19-02-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

DATA:                         19 DE FEBRER DE 2021 (Divendres)

HORA:                        18:00 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació, si escau, de la modificació núm. 3/2021 del pressupost prorrogat de l’exercici 2021 en la modalitat de crèdit extraordinari

Ple 3/2021

Data d'inici de la sessió 12-02-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

la sessió extraordinària del PLE d’aquest Ajuntament sol·licitada pels regidors dels grups municipals de Junts X Torà i Endavant Torà (Primàries), que tindrà lloc a la sala de Plens el proper:

 

 

DATA:                         12 DE FEBRER DE 2021 (Divendres)

HORA:                        18:00 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Informació, debat i presa de decisions respecte el tema de la Residència de Torà.

 

2.- Informació, debat i presa de decisions respecte el tema del Servei Mèdic a Torà.

 

Ple 2/2021

Data d'inici de la sessió 20-01-2021

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala Actes

Tipus Urgent

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió.

2Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions generals al Parlament de Catalunya pel dia 14 de febrer de 2021.

Ple 1/2021

Data d'inici de la sessió 15-01-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala Actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 6 de novembre de 2020 i 30 de desembre de 2020).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si escau, del projecte per l’abastament d’aigua al municipi de Torà: Línia del dipòsit de rajolí (M.A.A.S.) al dipòsit de l’Aguda de Torà.

 

3.- Aprovació, si escau, la memòria valorada de Reforma edifici vestidors/serveis i de la pavimentació del recinte de les piscines municipals al municipi de Torà.

 

4.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud presentada per a la bonificació de la quota corresponent a l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.

 

5.- Aprovació, si escau, de la proposta presentada pels grups municipals de Junts per Torà i d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( Primàries) a la futura depuradora de Torà.

 

6.- Aprovació, si escau, la moció presentada pels grups municipals de Junts per Torà i d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( Primàries) sobre els ajuts als establiments perjudicats pel tancament temporal a causa de la crisi sanitària de la Covid-19

 

7.- Aprovació, si escau, la moció presentada pels grups municipals de Junts per Torà i d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( Primàries) sobre la moció la problemàtica que pateixen alguns veïns/es respecte els coloms que colonitzen certs espais, cases. Magatzems... alguns d’aquests espais abandonats i altres “semi abandonats” però que tenen propietaris.

 

8.- Aprovació, si escau, del compte general de l’exercici 2019.

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

9.- Donar compte de la Resolució d'alcaldia de nomenament dels tinents d'alcalde de l'Ajuntament.

 

10. Donar compte de la Resolució d’alcaldia de les delegacions efectuades per l’Alcaldia als regidors/es.

 

11.- Dació de compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament de Torà dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2019.

 

12.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

13.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 23/10/2020 i 13/11/2020.

 

14.- Informes d’alcaldia

 

15.- Precs i preguntes

 

 

Ple 10/2020

Data d'inici de la sessió 30-12-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

DATA:                         30 DE DESEMBRE DE 2020 (Dimecres)

HORA:                        19:00 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Ratificar la resolució d’alcaldia núm. 195/2020 i aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i Consell Comarcal de la Segarra, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i formació

 

2.- Dació en compte del grau de compliment dels criteris previstos en la disposició addicional setzena del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre inversions financerament sostenibles.

 

3.- Dació en compte del pla anual de control financer de l’exercici 2020 elaborat per la intervenció de l’Ajuntament.

 

Ple 9/2020

Data d'inici de la sessió 06-11-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 4 de setembre i 26 d’octubre de 2020).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovar provisionalment l’adaptació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos municipals de l’Ajuntament de Torà al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm.192 de data 04/10/2019  mantenint els elements potestatius vigents en data 01/01/2020

 

3.- Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Torà relatiu a l’assumpció de facultats de denúncia i sanció per infraccions a les normes de circulació en vies urbanes.

 

4.- Aprovació, si escau, la ratificació de la Resolució d’alcaldia núm. 168/2020 i  aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torà al Pla Comarcal en Polítiques d’igualtat de gènere 2020-2024 del Consell Comarcal de la Segarra

 

5.- Aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Torà al Pla estratègic per al desenvolupament local i l’ocupació de la Segarra 2025

 

6.- Aprovació, si s’escau, de la moció de rebuig a la decisió del tribunal suprem d’inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya

 

7.- Aprovació, si s’escau, del manifest municipalista de rebuig a la sentència del tribunal suprem que inhabilita al molt honorable president de la generalitat, Quim Torra i Pla

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

8.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al ministeri d'hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors  3r trimestre 2020

 

9.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

10.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 27/08/2020 i 25/09/2020.

 

11.- Informes d’alcaldia

 

12.- Precs i preguntes

Ple 8/2020

Data d'inici de la sessió 26-10-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

 
1.- Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió.

2.- Aprovació, si escau, de la delegació de competències en matèria de sanejament en alta a favor del Consell Comarcal de la Segarra.

 

 

Ple 7/2020 7/2020

Data d'inici de la sessió 04-09-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 7 d’agost de 2020).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si escau, de la modificació del règim de sessions ordinàries del ple de la corporació.

 

3.- Aprovació inicial, si escau, del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Torà.

 

4.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la “Base 34. Règim de les subvencions” de les bases d’execució del pressupost de l’any 2020

 

5.- Aprovació, si s’escau, la modificació del pressupost de despeses núm. 3/2020 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

 

6.-  Aprovació, si s’escau, de tenir per notificada la sentència dictada en data 21 de febrer de 2020 del JCA núm. 1 de Lleida en el RCA 88/2019

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

7.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

8.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 23/07/2020 i 28/07/2020.

 

9.- Informes d’alcaldia

 

10.- Precs i preguntes

Ple 6/2020

Data d'inici de la sessió 07-08-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DATA:                         7 d’AGOST DE 2020 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 3 de juliol de 2020).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si escau, de la proposta presentada pel grup municipal de Junts per Torà de “retransmetre els plens municipals on-line”

 

3.- Aprovació, si s’escau, del conveni per complementar la delegació  de les competències de gestió de residus municipals entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra.

 

4.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra en matèria de polítiques de joventut.

 

5.- Aprovació de la ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 72/2020 en relació a la subvenció de càrrecs electes

 

6.- Aprovació, si escau, de la moció  per a  la suficiència financera dels ens locals

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

7.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

8.- Dació en compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2019 per Resolució d’alcaldia.

 

9.- Dació en compte de l'informe d'intervenció establert en l'article 15.6 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, sobre el règim de control intern del sector públic local.

 

10.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 26/06/2020.

 

11.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d'Hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors  2n trimestre 2020

 

12.- Informes d’alcaldia

 

13.- Precs i preguntes

 

Ple 5/2020

Data d'inici de la sessió 03-07-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

DATA:                         3 de JULIOL DE 2020 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 12 de juny de 2020).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si escau, de la proposta de fixació de les festes locals del municipi de Torà per a l’any 2021

 

3.- Aprovació, si s’escau, la declaració d’especial interès i utilitat pública municipal de les obres d’implantació de l’àrea de reciclatge.

 

4.- Aprovació, si escau, la bonificació de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.

 

5.- Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la memòria tècnica per la “Rehabilitació de l’edifici sociocultural polivalent al municipi de Torà”.

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

6.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

7.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 16/12/2019 i 29/05/2020.

 

8.-  Informes d’alcaldia .

 

9.- Precs i preguntes.

Ple 4/2020

Data d'inici de la sessió 12-06-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sistema videoconferència

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Degut a la pròrroga fins a les 00:00h del dia 21 de juny de 2020 disposada pel RD 555/2020, de 5 de juny, de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, la sessió plenària, de conformitat amb el nou apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (afegit per la disposició final 2ª del RD-Llei 11/2020, de 31 de març), es realitzarà pel sistema de vídeo-conferència, on tots els regidors aportaran una declaració responsable de trobar-se en territori espanyol.

 

 

DATA:                        12 de JUNY DE 2020 (Divendres)

HORA:                       21:00 HORES

SESSIÓ:                    ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 13 de març de 2020).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació de la ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 72/2020 i el funcionament dels òrgans col·legiats de l’ajuntament de Torà

 

3.- Aprovació, si escau, la revisió i actualització del pla director de l’aigua del municipi de Torà

 

4.-.Aprovació, si s’escau, la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria de diversos serveis comarcals i la seva addenda

 

5.- Aprovació, si s’escau, la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria d’assistència tècnica, relativa al servei d’urbanisme i la seva addenda

 

6.- Aprovació, si escau, de l’expedient de Reconeixement extrajudicial de crèdit

 

7.- Aprovació, si escau, la moció de la societat de caçadors l’escapada Claret, st. Serni i Cellers

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

8.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

9.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 1rt trimestre 2020.

 

10.- Informes d’alcaldia .

 

11.- Precs i preguntes.

Ple ordinari 13 de març de 2020 3/2020

Data d'inici de la sessió 13-03-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DATA:                         13 de MARÇ DE 2020 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 7 de febrer de 2020).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si escau, del pressupost de l’Ajuntament de Torà per a l’exercici 2020.

 

3.- Aprovació, si escau, la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Torà per a l’any 2020.

 

4.- Aprovació inicial, si escau, del projecte executiu connectivitat i accés a l’espai sobre la muralla a través de la plaça Jaume Coberó, de Torà.

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

5.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

6.- Informes d’alcaldia .

 

            7.- Precs i preguntes

PLE ORDINARI FEBRER 2020/02

Data d'inici de la sessió 07-02-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 17 de gener de 2020).
I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si escau, la rectificació d'un error material detectat en la transcripció de l'acta
corresponent a la sessió del Ple de l'Ajuntament de data 13 de desembre de 2019.
3.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Torà per a l’any 2020.
4.- Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i formació.
II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
5.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
6.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 4rt trimestre 2019 i informe de morositat.
7.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust 2012-2022.
8.- Informes d’alcaldia .
9.- Precs i preguntes.

Ple ordinari gener 2020 1/2020

Data d'inici de la sessió 17-01-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DATA:                         17 de GENER DE 2019 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 13 de desembre de 2019).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la resolució d’alcaldia 243/2019 sobre el  nomenament del representant de la corporació al Consell Esportiu de la Segarra.

 

3.- Aprovació, si escau, de la moció de rebuig a la resolució de la junta electoral central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

4.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

5.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 02/10/2019.

6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes.

Ple ordinari desembre 2019 22/2019

Data d'inici de la sessió 13-12-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 8, 13 i 29 de novembre de 2019).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions (exp. 2017.06), de la segona pròrroga de l’acord marc del servei d’assegurances (exp. 2015.04), del servei de mediació (exp. 2015.01) i de les pòlisses de vida i responsabilitat civil patrimonial (exp. 2018.08)

3.- Aprovació, si escau, de la memòria tècnica valorada de pavimentació del camí d’Ardèvol.

4.- Aprovació, si escau, la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

5.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la resolució d’alcaldia d’adhesió al pla estratègic comarcal.

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

6.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

7.- Informes d’alcaldia .

8.- Precs i preguntes.

 

 

Ple extraordinari urgent Ple 21/2019

Data d'inici de la sessió 29-11-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

 

DATA:                         29 DE NOVEMBRE  DE 2019 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINÀRIA URGENT

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

1.- Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió.

2.- Aprovació, si escau, de la memòria tècnica “Renovació de la canonada des del dipòsit de Guillons fins l’Aguda i el Ramal des de Guillons fins el dipòsit de Fustegueres”.

3.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Torà per a l’any 2019.

4.- Aprovació, si escau, de la modificació núm. 1/2019 del pressupost de l’exercici 2019.

5.- Dació en compte del grau de compliment del criteris previstos en la disposició addicional setzena del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre inversions financerament sostenibles.

6.- Dació compte informe de secretaria intervenció en relació a la distribució del superàvit 2018.

7.- Aprovació, si escau, de la modificació núm. 3/2019 del pressupost de l’exercici 2019 mitjançant crèdit extraordinari (aplicació del superàvit pressupostari per inversions financerament sostenibles).

8.- Aprovació, si escau, de la modificació núm. 4/2019 del pressupost de l’exercici 2019 mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari (aplicació del superàvit pressupostari)

9.- Aprovació, si escau, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i 

Ple 20/2019

Data d'inici de la sessió 13-11-2019

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

           1.- Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió.

2.- Aprovació, si escau, de la memòria tècnica “Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua de la zona de Vallferosa i Fontanet del municipi de Torà”.

3.- Aprovació, si escau, de la memòria tècnica per la “Rehabilitació de l’edifici sociocultural polivalent  al municipi de Torà”.

4.-Aprovació, si escau, la memòria tècnica per la “instal·lació del clavegueram i pavimentació a Cellers. Municipi de Torà”

5.- Aprovació de la sol·licitud de l’Ajuntament de Torà al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de subvenció pel finançament d’actuacions a incloure en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

 

Ple ordinari novembre 19/2019

Data d'inici de la sessió 08-11-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 4, 15 i 21 d’octubre de 2019).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa energia, sau (exp. 2015.05.d01).

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

3.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

4.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 12/09/2019.

5.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d'Hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre 2019.

6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes.

Ple extraordinari 18/2019

Data d'inici de la sessió 21-10-2019

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació, si escau, el compte general de l’exercici 2018.

 

2.- Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions a les Corts Generals del dia 10 de novembre de 2019.

 

Ple extraordinari urgent 17/2019 extra urgent

Data d'inici de la sessió 15-10-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 1.- Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió.

 2.- Aprovació, si escau, de la Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i    per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació.

 

Ple ( desconvocat) 16_2019. Desconvocat

Data d'inici de la sessió 15-10-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00h

Lloc Sala Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Per Resolució d'alcaldia núm. 197/2019 de data 14 d'octubre de 2019, s'ha resolt desconvocar el ple extraordinari del dimarts 15 d'octubre a les 21h. 

Ple 16/2019

Data d'inici de la sessió 15-10-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

DATA:                      15 D’OCTUBRE DE 2019 (Dimarts)
HORA:                     21:00 HORES
SESSIÓ:                   EXTRAORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA:    Primera
 
per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:
 

1.- Aprovació, si escau, el compte general de l’exercici 2018.

2.- Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions a les Corts Generals del dia 10 de novembre de 2019.

Ple 15/2019

Data d'inici de la sessió 04-10-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 13 de setembre de 2019).

 I. PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si s’escau, la declaració d’especial interès i utilitat pública municipal de les obres de reforç de la marquesina del CEIP Sant Gil de Torà.

3.- Aprovació, si s’escau, la ratificació de la Resolució d’alcaldia núm. 123/2019 i aprovar la memòria valorada per la connectivitat i accés a l’espai sobre la muralla a través de la plaça Jaume Coberó, de Torà.

4.- Aprovació, si s’escau, del projecte reduït denominat “Actuacions d’urgència per a l’estabilitat i la seguretat del tram de muralla del carrer Llanera, a Torà”

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

5.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

6.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 31/07/2019.

7.- Informes d’alcaldia .

8.- Precs i preguntes.

 

Ple 14/2019

Data d'inici de la sessió 13-09-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 5, 26 de juliol i 19 d’agost de 2019).

 I. PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació inicial, si s’escau, de l’elecció del jutge/ssa de Pau substitut/a.

3.- Aprovació, si s’escau, la ratificació de la Resolució d’alcaldia núm. 116/2019 i aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre el consell comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria d’assistència tècnica, relativa al servei d’urbanisme.

4.- Aprovació, si escau, del Pla econòmic financer 2019-2020.

 

II. PART DE CONTROL

 

5.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

6.- Dació en compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2018 per Resolució d’alcaldia.

7.- Dació en compte de l'informe d'intervenció establert en l'article 15.6 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, sobre el règim de control intern del sector públic local.

8.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d'Hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors 1r i 2n trimestre 2019.

9.- Informes d’alcaldia .

10.- Precs i preguntes.

Ple 14_2019 14_2019

Data d'inici de la sessió 29-08-2019

Hora d'inici de la sessió 21

Lloc Sala Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació, si s’escau, iniciar l’expedient administratiu de contractació de l’obra “Rehabilitación interior de la Torre de Vallferosa y adecuación del entorno”

Ple 14_2019

Data d'inici de la sessió 29-08-2019

Hora d'inici de la sessió 21

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

RESOLUCIÓ ALCALDIA NÚM. 160/2019

DESCONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI PEL DIJOUS 29 D’AGOST DE 2019

 

Vista que en data 26 d’agost de 2019 es va dur a terme la convocatòria de ple extraordinari procedint a la notificació als regidors.

 

Vist que en posterioritat a la convocatòria del Ple s’ha detectat un error material a l’expedient de contractació que fa que s’hagi de desconvocar el ple.

 

Atès el que disposen els articles 21.1. a) i c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les

Bases de Règim Local, i 80, 82 i concordants del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats

Locals.

 

Per tot l’exposat, RESOLC:

 

PRIMER.- Desconvocar la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 29 d’agost de 2019 a les 21:00 hores.

 

SEGON.- Notificar el present decret als regidors/es municipals.

 

TERCER.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament.

Ple 13/2019

Data d'inici de la sessió 19-08-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del projecte bàsic i d’execució “Rehabilitació interior de la Torre de Vallferosa i adequació del seu entorn 4.19”.

 

2.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia sobre l’adscripció dels vocals representants dels grups municipals a la comissió de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Torà.

Ple 12/2019

Data d'inici de la sessió 26-07-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació, si escau, de la creació i composició de la Comissió de Canvi de Comarca del municipi de Torà.

2.- Aprovació, si escau, de la creació i composició de la Comissió de l’aigua del municipi de Torà.

3.- Aprovació, si escau, de la creació i composició de la comissió de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Torà. 

4.- Aprovació definitiva del projecte bàsic i d’execució “rehabilitació interior de la torre de vallferosa i adequació del seu entorn 4.19”

5.- Aprovació , si escau, de la proposta de fixació de les festes locals del municipi de Torà per a l’any 2020

6.- Donar compte de la Resolució d’alcaldia de la composició de la Junta de Govern Local i de les delegacions efectuades de l’Alcaldia a favor de la Junta.

7.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia sobre l’adscripció dels vocals representants dels grups municipals a la comissió de delimitació territorial.

Ple 11/2019

Data d'inici de la sessió 05-07-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de constitució del nou Ajuntament corresponent al dia 15 de juny de 2019.
 2. Aprovació, si escau, de la constitució del grups municipals de l’Ajuntament de Torà.
 3. Aprovació, si escau, del règim de sessions ordinàries del ple de la corporació.
 4. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió Especial de Comptes.

5. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de Delimitació Territorial del municipi de Torà.

6. Donar compte de la Resolució d'alcaldia de nomenament dels tinents d'alcalde de l'Ajuntament.

7. Donar compte de la Resolució d’alcaldia de les delegacions efectuades per l’Alcaldia als regidors/es.

8. Aprovació de la creació de la Junta de Govern Local i aprovació del seu règim de sessions.

9. Aprovació del règim de retribucions i dedicació dels membres de la corporació,  

10. Aprovació de les indemnitzacions dels regidors i regidores per assistència a les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local. 

11. Nomenament de representants de la Corporació a comissions, organismes, ens, etc.

Ple 10/2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Sala Actes

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 1. Constitució de la mesa d’edat.
 2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
 3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació.
 4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa.
 5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu càrrec.
 6. Donar compte per part de la secretària interventora, de les existències dels valors dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació.
 7. Acte de cloenda de la sessió.

Ple 9/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 

1.-  PUNT ÚNIC. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors, que corresponen al Ple ordinari del dia 3 de maig de 2019, i  al Ple extraordinari del dia 14 de maig de 2019.

Ple 7/2019

Data d'inici de la sessió 03-05-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

           1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 5 i 29 d’abril de 2019).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, del pressupost municipal de l’exercici 2019.

3.- Aprovació inicial, si s’escau, l’elecció del jutge/ssa de Pau titular.

4.- Aprovació, si s’escau, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra en matèria d’assistència informàtica.

5.- Ratificar la resolució d’alcaldia núm. 59/2019 sobre l’“Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de compensació econòmica per a determinats càrrecs electes locals, 2019”.

6.- Ratificar la Resolució d’alcaldia núm. 62/2019 referent a l’aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra en matèria de tasques de manteniment i neteja d’espais públics en el marc del programa treball i formació.

7.- Ratificar la Resolució d’alcaldia núm. 64/2019 i  aprovar inicialment del projecte bàsic i d’execució “Rehabilitació interior de la torre de vallferosa i adequació del seu entorn 4.19”.

 

II. PART DE CONTROL

 

8.- Donar compte de la relació de decrets.

9.- Informes d’alcaldia .

10.- Precs i preguntes.

Ple 6/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

DATA:                        29 D’ABRIL DE 2019 (Dilluns)

HORA:                       13:30 HORES

SESSIÓ:                   EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA: Primera

 

ORDRE DEL DIA:

 

PUNT ÚNIC: Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions Locals i al Parlament Europeu del 26 de maig de 2019.

 

Ple 5/2019

Data d'inici de la sessió 05-04-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

           1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 8 de març i 1 d’abril de 2019).

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació inicial, si escau, del projecte tècnic de Restauració de la coberta de l’església de Sant Martí de Llanera.

3.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud presentada per a la bonificació de la quota corresponent a l’impost sobre construccions instal·lacions i obres

II. PART DE CONTROL

4.- Donar compte de la relació de decrets.

5.- Informes d’alcaldia .

6.- Precs i preguntes.

Ple 4/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala Actes Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

PUNT ÚNIC: Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions a les Corts Generals del 28 d’abril de 2019

Ple 3/2019

Data d'inici de la sessió 08-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 8 de febrer de 2019).

 

I. PART DE CONTROL

 

2.- Donar compte de la relació de decrets.

3.- Aprovació, si escau, del manifest del dia internacional de les dones, 8 de    març de 2019.

4.- Aprovació, si escau, de la moció per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades.

5.- Informes d’alcaldia .

6.- Precs i preguntes.

 

Ple 2/2019

Data d'inici de la sessió 08-02-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala d'Actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DATA: 8 de FEBRER DE 2019 (Divendres)

HORA: 20:30 HORES

SESSIÓ: ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:

Primera per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 11 de gener de 2019).

I. PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si escau, de la memòria valorada de les obres de consolidació urgent i restauració del tram de muralla del carrer Llanera i ordenació de l’entorn.

II. PART DE CONTROL

3.- Donar compte de la relació de decrets.

4.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 4rt trimestre 2018 i informe de morositat.

5.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust 2012-2022.

6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes

Ple 8/2019

Data d'inici de la sessió 14-05-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació, si escau, de la tramitació del PEU autònom d’acord amb el que estableix l’article 85.3.b del TRLUC.

2.- Aprovació, si s’escau, el contracte de serveis per dur a terme el servei de tècnic interventor per supervisar la reversió dels béns i elements afectes al servei d’abastament d’aigua al municipi de Torà per l’expiració del contracte administratiu de gestió del servei públic d’abastament d’aigua.

3.- Aprovació, si s’escau, dels models de declaració d’interessos de càrrecs electes i la declaració d’incompatibilitats.

4.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió al conveni subscrit entre l’organisme autònom de prefectura central de trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, anomenat “Convenio de colaboración entre el organismo Autónomo jefatura central de trafico y la federación espanyola de municipios y provincias para el intercambio de información y la mutua colaboración administrativa.”

Ple 1/2019

Data d'inici de la sessió 11-01-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala actes Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 14 de desembre de 2018).

 

I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Ratificar la resolució d’alcaldia sobre l’aprovació de la interposició del recurs de reposició davant la Gerència territorial del Cadastre de Lleida en relació a l’acord d’alteració de la descripció cadastral de l’immoble parcel·la 25279A0-0100068.

 

II. PART DE CONTROL

 

3.- Donar compte de la relació de decrets.

4.- Informes d’alcaldia .

5.- Precs i preguntes.

 

Ple 15/2018

Data d'inici de la sessió 14-12-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

I. PART RESOLUTIVA

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 9 i 23 de novembre de 2018).

2.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Torà a l’acord d’adquisició dels aparells desfibril·ladors, del servei de manteniment i formació a través de l’Acord marc de l’ACM (Exp. 2016.03).

 

II. PART DE CONTROL

 

3.- Donar compte de l’informe de intervenció del seguiment del pla econòmic financer 2016-2017.

4.- Donar compte de las relació de decrets

5.- Informes d’alcaldia .

6.- Precs i preguntes.

Ple 14/2018

Data d'inici de la sessió 23-11-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 I. PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si s’escau, del pressupost municipal de l’exercici 2018.

2.- Aprovació, si s’escau, de la distribució del superàvit de l’exercici 2017.

3.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 1/2018 mitjançant crèdit extraordinari ( aplicació del superàvit pressupostari per inversions financerament sostenibles).

4.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 2/2018 mitjançant crèdit extraordinari (aplicació del superàvit pressupostari).

 

Ple 13/2018

Data d'inici de la sessió 09-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala Actes de l'Ajuntament de Torà

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

DATA:                        9 DE NOVEMBRE DE 2018 (Divendres)

HORA:                       20:30 HORES

SESSIÓ:                   ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA: Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 11 d’octubre de 2018).

 

 1. PART DE CONTROL

 

2.- Donar compte de la relació de decrets.

3.- Donar compte de les rendicions al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública: període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre de 2018.

4.- Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya.

5.- Informes d’alcaldia .

6.- Precs i preguntes.

Ple 12/2018

Data d'inici de la sessió 11-10-2018

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc Sala Actes de l'Ajuntament de Torà

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 

DATA:                         11 D’OCTUBRE DE 2018 (Dijous)

HORA:                        21:30 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 7 i 28 de setembre de 2018).

 

I. PART RESOLUTIVA

 

2.-  Aprovació, si escau, del compte general de la corporació any 2017.

3.-  Aprovació, del model de control intern per a la fiscalització i intervenció de la gestió econòmica i financera

4.- Ratificació de l’acord de l’increment retributiu del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Torà d’acord amb la llei de pressupostos generals de l’estat  per a l’any 2018

5.- Aprovació, si s’escau, de l'increment dels complements retributius per les situacions d'incapacitat temporal del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Torà.

II. PART DE CONTROL

 

6.- Donar compte de la relació de decrets.

7.- Informes d’alcaldia .

8.- Precs i preguntes.

 

 

Ple 11/2018

Data d'inici de la sessió 28-09-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament de Torà

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

CONVOCATÒRIA DE PLE

 

 

 

DATA:                         28 DE SETEMBRE DE 2018 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINARI

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE PLE DE DATA 6 DE JUNY DE 2018 REFERENT A LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA TITULARITAT D’UN BÉ MUNICIPAL. 

 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE POSAR EL NOM DE “CARRER 1 D’OCTUBRE” AL TRAM FINAL DEL CARRER DE LES ERES.

 

 

 1. PART DE CONTROL

 

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE

 

 

PLE 10/2018

Data d'inici de la sessió 07-09-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Actes Ajuntament de Torà

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DATA:                         7 DE SETEMBRE DE 2018 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 6 i 27 de juliol de 2018).

 

 1. PART RESOLUTIVA

   

  2.-  Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost prorrogat de l’exercici 2017.

   

 2. PART DE CONTROL

   

3.- Donar compte de la relació de decrets.

4.- Donar compte de les rendicions al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública: període mig de pagament a proveïdors 2n trimestre de 2018.

5.- Aprovació, si s’escau, de la moció per l’accés de tots els municipis a la xarxa de carreteres, a petició de l’Assemblea local de la CUP.

6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes.

 

PLE 9/2018

Data d'inici de la sessió 27-07-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00 h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

DATA:                        27 DE JULIOL DE 2018 (Divendres)

HORA:                       21:00 HORES

SESSIÓ:                   EXTRAORDINARI

CONVOCATÒRIA: Primera

 

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA DECLARACIÓ DE LESIVITAT DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL PP2 “L’AGUDA SUD” AMB MESURES CAUTELARS

 

 

 

Ple 8/2018

Data d'inici de la sessió 06-07-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 1 i 6 de juny de 2018).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.-  Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 97/2018 de data 25 de juny de 2018 referent a l’aprovació de la sol·licitud de subvenció 1,5% cultural per al projecte bàsic “Rehabilitación interior de la Torre de Vallferosa y adecuación del entorno" presentada davant del ministeri de foment.

 

 1. PART DE CONTROL

 

3.- Donar compte de la relació de decrets.

4.- Aprovació, si s’escau, de la moció de suport i adhesió a les conclusions del primer congrés català en defensa de l’estat de dret.

5.- Informes d’alcaldia .

6.- Precs i preguntes.

PLE 7/2018

Data d'inici de la sessió 06-06-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

 

DATA:                         6 DE JUNY DE 2018 (Dimecres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINÀRIA URGENT

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 

1.- Aprovació, si s’escau, de la declaració d’urgència.

 

2.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de l’expedient d’investigació sobre la titularitat d’un bé municipal. 

 

PLE 6/2018

Data d'inici de la sessió 01-06-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 11 de maig de 2018).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre l’objecció a la proposta de reconeixement de l’obligació i l’ordre de pagament de la fra núm. 2018-0676 de data 07/02/2018.

 

 1. PART DE CONTROL

 

3.- Donar compte de la relació de decrets.

4.- Informes d’alcaldia .

5.- Precs i preguntes.

PLE 5/2018

Data d'inici de la sessió 11-05-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 6 d’abril de 2018).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si escau, l’acord  per a la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats de l’Ajuntament de Torà té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats ingressos de dret públic.

3.-  Aprovació, si escau, l’adquisició del servei de manteniment d’ascensors a través de l’acord marc de l’ACM (exp. 2015.02).

4.- Ratificar la resolució d’alcaldia sobre l’“Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de compensació econòmica per a determinats càrrecs electes locals, 2018”.

 

 1. PART DE CONTROL

 

5.- Donar compte de la relació de decrets.

6.- Donar compte de les rendicions al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública: període mig de pagament a proveïdors 1r trimestre de 2018.

7.- Aprovació, si s’escau, la moció presentada pel grup PdeCat, de rebuig pel contingut de la sentència dels membres de “la manada”.

8.- Informes d’alcaldia .

9.- Precs i preguntes.

PLE 4/2018

Data d'inici de la sessió 06-04-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00 H

Lloc Sala de Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DATA:                         6 d’ABRIL DE 2018 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 2 de març de 2018).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si escau, la proposta de fixació de les festes locals del municipi de Torà per a l’any 2019.

3.-  Aprovació, si s’escau, de la resposta a la carta rebuda de la MAAS.

4.- Aprovació, si s’escau, la proposta d’acord per tornar a demanar al Parlament de Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorpori el municipi de Torà a la comarca del Solsonès.

5.- Aprovació, si s’escau, de la moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol

 

 1. PART DE CONTROL

 

6.- Donar compte de la relació de decrets.

7.-  Informes d’alcaldia .

8.- Precs i preguntes.

PLE 3/2018

Data d'inici de la sessió 02-03-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE PLE

 

DATA:                         2 de MARÇ DE 2018 (Divendres)

HORA:                        20:30 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 2 de febrer de 2018).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra en matèria de tasques de manteniment i neteja d’espais públics en el marc del programa treball i formació

3.- Aprovació, si s’escau, l’addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra pel finançament de diversos serveis comarcals.

4.- Aprovació, si s’escau, la moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.

5.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 4rt trimestre 2017.

6.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust 2012-2022.

7.- Donar compte de la Sentència dictada per la Sala TSJCAT en el recurs contenciós administratiu núm. 304/2014.

 

 1. PART DE CONTROL

 

8.- Donar compte de la relació de decrets.

9.-  Informes d’alcaldia .

10.- Precs i preguntes.

 

PLE 2/2018

Data d'inici de la sessió 02-02-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala actes Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE PLE

 

 

DATA:                         2 de FEBRER DE 2018 (Divendres)

HORA:                        20:30 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 12 de gener de 2018).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació inicial, si s’escau, del pla d’igualtat entre dones i homes de l’Ajuntament de Torà.

3.- Aprovació inicial, si s’escau, del protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe de l’Ajuntament de Torà.

4.- Aprovació inicial, si s’escau, del projecte “Actuacions en diversos camins rurals del terme municipal de Torà”.

5.- Aprovació, si s’escau, la incoació d’un expedient per a la declaració de lesivitat de l’acta de recepció de les obres d’urbanització del Pla Parcial PP2 “L’AGUDA SUD” amb mesures cautelars.

6.- Aprovació, si s’escau, la declaració d’especial interès i utilitat pública municipal de les obres de per al projecte d’instal·lació estació emmagatzematge de G.L.P. i instal·lacions auxiliars per al subministrament de gas per canalització a la població de Torà.

 

 1. PART DE CONTROL

 

7.- Donar compte de la relació de decrets.

8.- Aprovació, si s’escau, la moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes

9.-  Informes d’alcaldia .

10.- Precs i preguntes.

PLE 1_2018

Data d'inici de la sessió 12-01-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 1 i 27 de desembre de 2017).

 

I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, del contracte de serveis per dur a terme el servei de tècnic interventor per supervisar la reversió dels béns i elements afectes al servei d’abastament d’aigua al municipi de Torà per l’expiració del contracte administratiu de gestió del servei públic d’abastament d’aigua.

3.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Torà als acords marc del servei d’assegurances (exp. 2015.04) i del servei de mediació d’assegurances (exp. 2015.01) del Consorci Català pel desenvolupament local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

4.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió al conveni entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies anomenat “Conveni de col·laboració AEAT-FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.

 

II. PART DE CONTROL

 

5.- Donar compte de la relació de decrets.

6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes.

PLE 14/2017

Data d'inici de la sessió 27-12-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc SALA PLENS AJUNTAMENT

Tipus Urgent

Ordre del dia

DATA:                        27 de DESEMBRE DE 2017 (Dimecres)

HORA:                       13:30 HORES

SESSIÓ:                   EXTRAORDINÀRIA URGENT

CONVOCATÒRIA: Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació, si s’escau, de la declaració d’urgència.

 

2.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 3/2017 mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.

 

PLE 13/2017

Data d'inici de la sessió 01-12-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 4 i 23 de novembre de 2017).

2.- Aprovar, si s’escau, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria de polítiques de joventut. 

3.- Modificació de l’acord de Ple de 7 de juliol de 2017, referent a l’”Aprovació, si s’escau, participar en el projecte memorial Stolpersteine a la Segarra.”

4.- Donar compte de l’informe de seguiment del Pla econòmic financer 2016-2017.

5.- Donar compte de la relació de decrets.

6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes.

Ple 12/2017

Data d'inici de la sessió 23-11-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

PUNT ÚNIC: Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017.

PLE 11/2017

Data d'inici de la sessió 03-11-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 6, 25 i 26 d’octubre de 2017).

2.- Donar compte de la distribució del superàvit del 2016.

3.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 1/2017 mitjançant crèdit extraordinari (aplicació del superàvit pressupostari).

4.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 2/2017 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

5.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre 2017.

6.- Donar compte de la proposta de complementar la delegació de competències dels municipis de la comarca en matèria de recollida i tractament de residus sòlids urbans acceptada pel Consell Comarcal de la Segarra en sessió plenària de 11-11-1992.  

7.- Donar compte de la relació de decrets.

8.- Informes d’alcaldia .

9.- Precs i preguntes.

PLE 10/2017

Data d'inici de la sessió 26-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE PLE

 

 

DATA:                         26 d’OCTUBRE DE 2017 (Dijous)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

 

 

 ORDRE DEL DIA:

 

 1. .- Aprovació, si s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions i obres.
 2. .- Aprovació, si s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per la prestació de documents administratius,
 3. .- Aprovació, si s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i altres usos
 4. - Aprovació, si s’escau, la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i industries del carrer ambulants.
 5. .- Aprovació, si s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la Taxa per la utilització d’espais públics.,

PLE 9/2017

Data d'inici de la sessió 25-10-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE PLE

 

 

DATA:                         25 d’OCTUBRE DE 2017 (Dimecres)

HORA:                        13:30 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINÀRIA URGENT

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

 

 

 ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació, si s’escau, de la declaració d’urgència.

 

2.- Aprovació, si s’escau,  la moció per aturar la suspensió de l’Autonomia de Catalunya

 

 

Ple ordinari de data 4 de setembre de 2020:

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

Nombre de regidors presents durant la votació: 8

Vots a favor: 5

Vots en contra: 3 dels regidors (la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, la Sra. Laia CEREROLS i SALA, el Sr. Felip DURAN i BLASI del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS).

S’aprova per majoria absoluta.

Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,

“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

ANTECEDENTS DE FET

1. El 5 de juliol de 2019, el Ple va adoptar, entre altres, l’acord relatiu a la determinació del règim de sessions ordinàries del Ple, i en el seu apartat primer disposa que aquestes tindran lloc el primer divendres de cada mes a les 21:00 hores. Si hi ha algun festiu, o bé,  hi hagi un esdeveniment que dificulti la celebració del Ple en el dia fixat, es passaran al segon divendres del mes.  

2. Es considera la conveniència de modificar aquest règim de periodicitat de les sessions per adequar-lo al funcionament operatiu de la Corporació.

FONAMENTS JURÍDICS

L’article 46 de la LRBRL i 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i desenvolupat als articles 77 a 103 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF)

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents, ACORDS:

PRIMER.- Determinar un nou règim de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament, les quals es celebraran el primer divendres de cada dos mesos a les 21:00 hores, essent la primera sessió ordinària d’aquest nou règim, el proper mes de novembre. Si hi ha algun festiu, o bé,  hi ha un esdeveniment que dificulti la celebració del Ple en el dia fixat, es passarà al segon divendres del mes que pertoqui celebrar el ple ordinari.

SEGON.- Establir que l’alcalde estarà facultat per a suspendre la celebració de les sessions del Ple que caiguin en el mes d’agost i també en supòsits excepcionals per motius justificats que quedaran degudament acreditats a l’expedient. Així mateix, podrà alterar les dates d’aquelles sessions plenàries que coincideixin amb Setmana Santa i Nadal, com a conseqüència dels períodes de vacances, sempre que això no dificulti l’eficàcia en la gestió i despatx dels assumptes municipals, i posposar o avançar la celebració de les sessions dins de la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu. En tot cas, en aquests casos les sessions mantindran el caràcter d’ordinàries.

TERCER.- Establir que totes les sessions que es celebrin en diferent data i hora de les assenyalades en els apartats anteriors, tindran el caràcter de sessions extraordinàries.

QUART.- Publicar el règim de sessions ordinàries previst en aquest acord en el Portal de Transparència Municipal, en virtut de les previsions dels articles 6 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

CINQUÈ.- Tots els plens s'anunciaran als taulers d'anuncis de l'ajuntament i a la pàgina web.”