No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 5/2020

Data d'inici de la sessió 03-07-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

DATA:                         3 de JULIOL DE 2020 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 12 de juny de 2020).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si escau, de la proposta de fixació de les festes locals del municipi de Torà per a l’any 2021

 

3.- Aprovació, si s’escau, la declaració d’especial interès i utilitat pública municipal de les obres d’implantació de l’àrea de reciclatge.

 

4.- Aprovació, si escau, la bonificació de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.

 

5.- Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la memòria tècnica per la “Rehabilitació de l’edifici sociocultural polivalent al municipi de Torà”.

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

6.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

7.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 16/12/2019 i 29/05/2020.

 

8.-  Informes d’alcaldia .

 

9.- Precs i preguntes.

Ple 4/2020

Data d'inici de la sessió 12-06-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sistema videoconferència

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Degut a la pròrroga fins a les 00:00h del dia 21 de juny de 2020 disposada pel RD 555/2020, de 5 de juny, de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, la sessió plenària, de conformitat amb el nou apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (afegit per la disposició final 2ª del RD-Llei 11/2020, de 31 de març), es realitzarà pel sistema de vídeo-conferència, on tots els regidors aportaran una declaració responsable de trobar-se en territori espanyol.

 

 

DATA:                        12 de JUNY DE 2020 (Divendres)

HORA:                       21:00 HORES

SESSIÓ:                    ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 13 de març de 2020).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació de la ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 72/2020 i el funcionament dels òrgans col·legiats de l’ajuntament de Torà

 

3.- Aprovació, si escau, la revisió i actualització del pla director de l’aigua del municipi de Torà

 

4.-.Aprovació, si s’escau, la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria de diversos serveis comarcals i la seva addenda

 

5.- Aprovació, si s’escau, la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria d’assistència tècnica, relativa al servei d’urbanisme i la seva addenda

 

6.- Aprovació, si escau, de l’expedient de Reconeixement extrajudicial de crèdit

 

7.- Aprovació, si escau, la moció de la societat de caçadors l’escapada Claret, st. Serni i Cellers

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

8.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

9.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 1rt trimestre 2020.

 

10.- Informes d’alcaldia .

 

11.- Precs i preguntes.

Ple ordinari 13 de març de 2020 3/2020

Data d'inici de la sessió 13-03-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DATA:                         13 de MARÇ DE 2020 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 7 de febrer de 2020).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si escau, del pressupost de l’Ajuntament de Torà per a l’exercici 2020.

 

3.- Aprovació, si escau, la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Torà per a l’any 2020.

 

4.- Aprovació inicial, si escau, del projecte executiu connectivitat i accés a l’espai sobre la muralla a través de la plaça Jaume Coberó, de Torà.

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

5.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

 

6.- Informes d’alcaldia .

 

            7.- Precs i preguntes

PLE ORDINARI FEBRER 2020/02

Data d'inici de la sessió 07-02-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 17 de gener de 2020).
I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si escau, la rectificació d'un error material detectat en la transcripció de l'acta
corresponent a la sessió del Ple de l'Ajuntament de data 13 de desembre de 2019.
3.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Torà per a l’any 2020.
4.- Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i formació.
II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
5.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
6.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 4rt trimestre 2019 i informe de morositat.
7.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust 2012-2022.
8.- Informes d’alcaldia .
9.- Precs i preguntes.

Ple ordinari gener 2020 1/2020

Data d'inici de la sessió 17-01-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DATA:                         17 de GENER DE 2019 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 13 de desembre de 2019).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la resolució d’alcaldia 243/2019 sobre el  nomenament del representant de la corporació al Consell Esportiu de la Segarra.

 

3.- Aprovació, si escau, de la moció de rebuig a la resolució de la junta electoral central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

4.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

5.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 02/10/2019.

6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes.

Ple ordinari desembre 2019 22/2019

Data d'inici de la sessió 13-12-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 8, 13 i 29 de novembre de 2019).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions (exp. 2017.06), de la segona pròrroga de l’acord marc del servei d’assegurances (exp. 2015.04), del servei de mediació (exp. 2015.01) i de les pòlisses de vida i responsabilitat civil patrimonial (exp. 2018.08)

3.- Aprovació, si escau, de la memòria tècnica valorada de pavimentació del camí d’Ardèvol.

4.- Aprovació, si escau, la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

5.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la resolució d’alcaldia d’adhesió al pla estratègic comarcal.

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

6.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

7.- Informes d’alcaldia .

8.- Precs i preguntes.

 

 

Ple extraordinari urgent Ple 21/2019

Data d'inici de la sessió 29-11-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

 

DATA:                         29 DE NOVEMBRE  DE 2019 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINÀRIA URGENT

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

1.- Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió.

2.- Aprovació, si escau, de la memòria tècnica “Renovació de la canonada des del dipòsit de Guillons fins l’Aguda i el Ramal des de Guillons fins el dipòsit de Fustegueres”.

3.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Torà per a l’any 2019.

4.- Aprovació, si escau, de la modificació núm. 1/2019 del pressupost de l’exercici 2019.

5.- Dació en compte del grau de compliment del criteris previstos en la disposició addicional setzena del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre inversions financerament sostenibles.

6.- Dació compte informe de secretaria intervenció en relació a la distribució del superàvit 2018.

7.- Aprovació, si escau, de la modificació núm. 3/2019 del pressupost de l’exercici 2019 mitjançant crèdit extraordinari (aplicació del superàvit pressupostari per inversions financerament sostenibles).

8.- Aprovació, si escau, de la modificació núm. 4/2019 del pressupost de l’exercici 2019 mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari (aplicació del superàvit pressupostari)

9.- Aprovació, si escau, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i 

Ple 20/2019

Data d'inici de la sessió 13-11-2019

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

           1.- Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió.

2.- Aprovació, si escau, de la memòria tècnica “Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua de la zona de Vallferosa i Fontanet del municipi de Torà”.

3.- Aprovació, si escau, de la memòria tècnica per la “Rehabilitació de l’edifici sociocultural polivalent  al municipi de Torà”.

4.-Aprovació, si escau, la memòria tècnica per la “instal·lació del clavegueram i pavimentació a Cellers. Municipi de Torà”

5.- Aprovació de la sol·licitud de l’Ajuntament de Torà al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de subvenció pel finançament d’actuacions a incloure en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

 

Ple ordinari novembre 19/2019

Data d'inici de la sessió 08-11-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 4, 15 i 21 d’octubre de 2019).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa energia, sau (exp. 2015.05.d01).

 

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

3.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

4.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 12/09/2019.

5.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d'Hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre 2019.

6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes.

Ple extraordinari 18/2019

Data d'inici de la sessió 21-10-2019

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació, si escau, el compte general de l’exercici 2018.

 

2.- Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions a les Corts Generals del dia 10 de novembre de 2019.

 

Ple extraordinari urgent 17/2019 extra urgent

Data d'inici de la sessió 15-10-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 1.- Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió.

 2.- Aprovació, si escau, de la Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i    per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació.

 

Ple ( desconvocat) 16_2019. Desconvocat

Data d'inici de la sessió 15-10-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00h

Lloc Sala Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Per Resolució d'alcaldia núm. 197/2019 de data 14 d'octubre de 2019, s'ha resolt desconvocar el ple extraordinari del dimarts 15 d'octubre a les 21h. 

Ple 16/2019

Data d'inici de la sessió 15-10-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

DATA:                      15 D’OCTUBRE DE 2019 (Dimarts)
HORA:                     21:00 HORES
SESSIÓ:                   EXTRAORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA:    Primera
 
per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:
 

1.- Aprovació, si escau, el compte general de l’exercici 2018.

2.- Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions a les Corts Generals del dia 10 de novembre de 2019.

Ple 15/2019

Data d'inici de la sessió 04-10-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 13 de setembre de 2019).

 I. PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si s’escau, la declaració d’especial interès i utilitat pública municipal de les obres de reforç de la marquesina del CEIP Sant Gil de Torà.

3.- Aprovació, si s’escau, la ratificació de la Resolució d’alcaldia núm. 123/2019 i aprovar la memòria valorada per la connectivitat i accés a l’espai sobre la muralla a través de la plaça Jaume Coberó, de Torà.

4.- Aprovació, si s’escau, del projecte reduït denominat “Actuacions d’urgència per a l’estabilitat i la seguretat del tram de muralla del carrer Llanera, a Torà”

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

5.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

6.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 31/07/2019.

7.- Informes d’alcaldia .

8.- Precs i preguntes.

 

Ple 14/2019

Data d'inici de la sessió 13-09-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 5, 26 de juliol i 19 d’agost de 2019).

 I. PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació inicial, si s’escau, de l’elecció del jutge/ssa de Pau substitut/a.

3.- Aprovació, si s’escau, la ratificació de la Resolució d’alcaldia núm. 116/2019 i aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre el consell comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria d’assistència tècnica, relativa al servei d’urbanisme.

4.- Aprovació, si escau, del Pla econòmic financer 2019-2020.

 

II. PART DE CONTROL

 

5.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.

6.- Dació en compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2018 per Resolució d’alcaldia.

7.- Dació en compte de l'informe d'intervenció establert en l'article 15.6 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, sobre el règim de control intern del sector públic local.

8.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d'Hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors 1r i 2n trimestre 2019.

9.- Informes d’alcaldia .

10.- Precs i preguntes.

Ple 14_2019 14_2019

Data d'inici de la sessió 29-08-2019

Hora d'inici de la sessió 21

Lloc Sala Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació, si s’escau, iniciar l’expedient administratiu de contractació de l’obra “Rehabilitación interior de la Torre de Vallferosa y adecuación del entorno”

Ple 14_2019

Data d'inici de la sessió 29-08-2019

Hora d'inici de la sessió 21

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

RESOLUCIÓ ALCALDIA NÚM. 160/2019

DESCONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI PEL DIJOUS 29 D’AGOST DE 2019

 

Vista que en data 26 d’agost de 2019 es va dur a terme la convocatòria de ple extraordinari procedint a la notificació als regidors.

 

Vist que en posterioritat a la convocatòria del Ple s’ha detectat un error material a l’expedient de contractació que fa que s’hagi de desconvocar el ple.

 

Atès el que disposen els articles 21.1. a) i c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les

Bases de Règim Local, i 80, 82 i concordants del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats

Locals.

 

Per tot l’exposat, RESOLC:

 

PRIMER.- Desconvocar la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 29 d’agost de 2019 a les 21:00 hores.

 

SEGON.- Notificar el present decret als regidors/es municipals.

 

TERCER.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament.

Ple 13/2019

Data d'inici de la sessió 19-08-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del projecte bàsic i d’execució “Rehabilitació interior de la Torre de Vallferosa i adequació del seu entorn 4.19”.

 

2.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia sobre l’adscripció dels vocals representants dels grups municipals a la comissió de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Torà.

Ple 12/2019

Data d'inici de la sessió 26-07-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació, si escau, de la creació i composició de la Comissió de Canvi de Comarca del municipi de Torà.

2.- Aprovació, si escau, de la creació i composició de la Comissió de l’aigua del municipi de Torà.

3.- Aprovació, si escau, de la creació i composició de la comissió de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Torà. 

4.- Aprovació definitiva del projecte bàsic i d’execució “rehabilitació interior de la torre de vallferosa i adequació del seu entorn 4.19”

5.- Aprovació , si escau, de la proposta de fixació de les festes locals del municipi de Torà per a l’any 2020

6.- Donar compte de la Resolució d’alcaldia de la composició de la Junta de Govern Local i de les delegacions efectuades de l’Alcaldia a favor de la Junta.

7.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia sobre l’adscripció dels vocals representants dels grups municipals a la comissió de delimitació territorial.

Ple 11/2019

Data d'inici de la sessió 05-07-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de constitució del nou Ajuntament corresponent al dia 15 de juny de 2019.
 2. Aprovació, si escau, de la constitució del grups municipals de l’Ajuntament de Torà.
 3. Aprovació, si escau, del règim de sessions ordinàries del ple de la corporació.
 4. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió Especial de Comptes.

5. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de Delimitació Territorial del municipi de Torà.

6. Donar compte de la Resolució d'alcaldia de nomenament dels tinents d'alcalde de l'Ajuntament.

7. Donar compte de la Resolució d’alcaldia de les delegacions efectuades per l’Alcaldia als regidors/es.

8. Aprovació de la creació de la Junta de Govern Local i aprovació del seu règim de sessions.

9. Aprovació del règim de retribucions i dedicació dels membres de la corporació,  

10. Aprovació de les indemnitzacions dels regidors i regidores per assistència a les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local. 

11. Nomenament de representants de la Corporació a comissions, organismes, ens, etc.

Ple 10/2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Sala Actes

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 1. Constitució de la mesa d’edat.
 2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
 3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació.
 4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa.
 5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu càrrec.
 6. Donar compte per part de la secretària interventora, de les existències dels valors dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació.
 7. Acte de cloenda de la sessió.

Ple 9/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 

1.-  PUNT ÚNIC. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors, que corresponen al Ple ordinari del dia 3 de maig de 2019, i  al Ple extraordinari del dia 14 de maig de 2019.

Ple 7/2019

Data d'inici de la sessió 03-05-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

           1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 5 i 29 d’abril de 2019).

 

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, del pressupost municipal de l’exercici 2019.

3.- Aprovació inicial, si s’escau, l’elecció del jutge/ssa de Pau titular.

4.- Aprovació, si s’escau, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra en matèria d’assistència informàtica.

5.- Ratificar la resolució d’alcaldia núm. 59/2019 sobre l’“Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de compensació econòmica per a determinats càrrecs electes locals, 2019”.

6.- Ratificar la Resolució d’alcaldia núm. 62/2019 referent a l’aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra en matèria de tasques de manteniment i neteja d’espais públics en el marc del programa treball i formació.

7.- Ratificar la Resolució d’alcaldia núm. 64/2019 i  aprovar inicialment del projecte bàsic i d’execució “Rehabilitació interior de la torre de vallferosa i adequació del seu entorn 4.19”.

 

II. PART DE CONTROL

 

8.- Donar compte de la relació de decrets.

9.- Informes d’alcaldia .

10.- Precs i preguntes.

Ple 6/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

DATA:                        29 D’ABRIL DE 2019 (Dilluns)

HORA:                       13:30 HORES

SESSIÓ:                   EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA: Primera

 

ORDRE DEL DIA:

 

PUNT ÚNIC: Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions Locals i al Parlament Europeu del 26 de maig de 2019.

 

Ple 5/2019

Data d'inici de la sessió 05-04-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

           1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 8 de març i 1 d’abril de 2019).

 I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació inicial, si escau, del projecte tècnic de Restauració de la coberta de l’església de Sant Martí de Llanera.

3.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud presentada per a la bonificació de la quota corresponent a l’impost sobre construccions instal·lacions i obres

II. PART DE CONTROL

4.- Donar compte de la relació de decrets.

5.- Informes d’alcaldia .

6.- Precs i preguntes.

Ple 4/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala Actes Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

PUNT ÚNIC: Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions a les Corts Generals del 28 d’abril de 2019

Ple 3/2019

Data d'inici de la sessió 08-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 8 de febrer de 2019).

 

I. PART DE CONTROL

 

2.- Donar compte de la relació de decrets.

3.- Aprovació, si escau, del manifest del dia internacional de les dones, 8 de    març de 2019.

4.- Aprovació, si escau, de la moció per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades.

5.- Informes d’alcaldia .

6.- Precs i preguntes.

 

Ple 2/2019

Data d'inici de la sessió 08-02-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala d'Actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DATA: 8 de FEBRER DE 2019 (Divendres)

HORA: 20:30 HORES

SESSIÓ: ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:

Primera per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 11 de gener de 2019).

I. PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si escau, de la memòria valorada de les obres de consolidació urgent i restauració del tram de muralla del carrer Llanera i ordenació de l’entorn.

II. PART DE CONTROL

3.- Donar compte de la relació de decrets.

4.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 4rt trimestre 2018 i informe de morositat.

5.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust 2012-2022.

6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes

Ple 8/2019

Data d'inici de la sessió 14-05-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació, si escau, de la tramitació del PEU autònom d’acord amb el que estableix l’article 85.3.b del TRLUC.

2.- Aprovació, si s’escau, el contracte de serveis per dur a terme el servei de tècnic interventor per supervisar la reversió dels béns i elements afectes al servei d’abastament d’aigua al municipi de Torà per l’expiració del contracte administratiu de gestió del servei públic d’abastament d’aigua.

3.- Aprovació, si s’escau, dels models de declaració d’interessos de càrrecs electes i la declaració d’incompatibilitats.

4.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió al conveni subscrit entre l’organisme autònom de prefectura central de trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, anomenat “Convenio de colaboración entre el organismo Autónomo jefatura central de trafico y la federación espanyola de municipios y provincias para el intercambio de información y la mutua colaboración administrativa.”

Ple 1/2019

Data d'inici de la sessió 11-01-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala actes Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 14 de desembre de 2018).

 

I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Ratificar la resolució d’alcaldia sobre l’aprovació de la interposició del recurs de reposició davant la Gerència territorial del Cadastre de Lleida en relació a l’acord d’alteració de la descripció cadastral de l’immoble parcel·la 25279A0-0100068.

 

II. PART DE CONTROL

 

3.- Donar compte de la relació de decrets.

4.- Informes d’alcaldia .

5.- Precs i preguntes.

 

Ple 15/2018

Data d'inici de la sessió 14-12-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala actes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

I. PART RESOLUTIVA

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 9 i 23 de novembre de 2018).

2.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Torà a l’acord d’adquisició dels aparells desfibril·ladors, del servei de manteniment i formació a través de l’Acord marc de l’ACM (Exp. 2016.03).

 

II. PART DE CONTROL

 

3.- Donar compte de l’informe de intervenció del seguiment del pla econòmic financer 2016-2017.

4.- Donar compte de las relació de decrets

5.- Informes d’alcaldia .

6.- Precs i preguntes.

Ple 14/2018

Data d'inici de la sessió 23-11-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Actes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 I. PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si s’escau, del pressupost municipal de l’exercici 2018.

2.- Aprovació, si s’escau, de la distribució del superàvit de l’exercici 2017.

3.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 1/2018 mitjançant crèdit extraordinari ( aplicació del superàvit pressupostari per inversions financerament sostenibles).

4.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 2/2018 mitjançant crèdit extraordinari (aplicació del superàvit pressupostari).

 

Ple 13/2018

Data d'inici de la sessió 09-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala Actes de l'Ajuntament de Torà

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

DATA:                        9 DE NOVEMBRE DE 2018 (Divendres)

HORA:                       20:30 HORES

SESSIÓ:                   ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA: Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 11 d’octubre de 2018).

 

 1. PART DE CONTROL

 

2.- Donar compte de la relació de decrets.

3.- Donar compte de les rendicions al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública: període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre de 2018.

4.- Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya.

5.- Informes d’alcaldia .

6.- Precs i preguntes.

Ple 12/2018

Data d'inici de la sessió 11-10-2018

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc Sala Actes de l'Ajuntament de Torà

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 

DATA:                         11 D’OCTUBRE DE 2018 (Dijous)

HORA:                        21:30 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 7 i 28 de setembre de 2018).

 

I. PART RESOLUTIVA

 

2.-  Aprovació, si escau, del compte general de la corporació any 2017.

3.-  Aprovació, del model de control intern per a la fiscalització i intervenció de la gestió econòmica i financera

4.- Ratificació de l’acord de l’increment retributiu del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Torà d’acord amb la llei de pressupostos generals de l’estat  per a l’any 2018

5.- Aprovació, si s’escau, de l'increment dels complements retributius per les situacions d'incapacitat temporal del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Torà.

II. PART DE CONTROL

 

6.- Donar compte de la relació de decrets.

7.- Informes d’alcaldia .

8.- Precs i preguntes.

 

 

Ple 11/2018

Data d'inici de la sessió 28-09-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament de Torà

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

CONVOCATÒRIA DE PLE

 

 

 

DATA:                         28 DE SETEMBRE DE 2018 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINARI

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE PLE DE DATA 6 DE JUNY DE 2018 REFERENT A LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA TITULARITAT D’UN BÉ MUNICIPAL. 

 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE POSAR EL NOM DE “CARRER 1 D’OCTUBRE” AL TRAM FINAL DEL CARRER DE LES ERES.

 

 

 1. PART DE CONTROL

 

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE

 

 

PLE 10/2018

Data d'inici de la sessió 07-09-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Actes Ajuntament de Torà

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DATA:                         7 DE SETEMBRE DE 2018 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 6 i 27 de juliol de 2018).

 

 1. PART RESOLUTIVA

   

  2.-  Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost prorrogat de l’exercici 2017.

   

 2. PART DE CONTROL

   

3.- Donar compte de la relació de decrets.

4.- Donar compte de les rendicions al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública: període mig de pagament a proveïdors 2n trimestre de 2018.

5.- Aprovació, si s’escau, de la moció per l’accés de tots els municipis a la xarxa de carreteres, a petició de l’Assemblea local de la CUP.

6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes.

 

PLE 9/2018

Data d'inici de la sessió 27-07-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00 h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

DATA:                        27 DE JULIOL DE 2018 (Divendres)

HORA:                       21:00 HORES

SESSIÓ:                   EXTRAORDINARI

CONVOCATÒRIA: Primera

 

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA DECLARACIÓ DE LESIVITAT DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL PP2 “L’AGUDA SUD” AMB MESURES CAUTELARS

 

 

 

Ple 8/2018

Data d'inici de la sessió 06-07-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 1 i 6 de juny de 2018).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.-  Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 97/2018 de data 25 de juny de 2018 referent a l’aprovació de la sol·licitud de subvenció 1,5% cultural per al projecte bàsic “Rehabilitación interior de la Torre de Vallferosa y adecuación del entorno" presentada davant del ministeri de foment.

 

 1. PART DE CONTROL

 

3.- Donar compte de la relació de decrets.

4.- Aprovació, si s’escau, de la moció de suport i adhesió a les conclusions del primer congrés català en defensa de l’estat de dret.

5.- Informes d’alcaldia .

6.- Precs i preguntes.

PLE 7/2018

Data d'inici de la sessió 06-06-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

 

DATA:                         6 DE JUNY DE 2018 (Dimecres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINÀRIA URGENT

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

 

1.- Aprovació, si s’escau, de la declaració d’urgència.

 

2.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de l’expedient d’investigació sobre la titularitat d’un bé municipal. 

 

PLE 6/2018

Data d'inici de la sessió 01-06-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 11 de maig de 2018).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre l’objecció a la proposta de reconeixement de l’obligació i l’ordre de pagament de la fra núm. 2018-0676 de data 07/02/2018.

 

 1. PART DE CONTROL

 

3.- Donar compte de la relació de decrets.

4.- Informes d’alcaldia .

5.- Precs i preguntes.

PLE 5/2018

Data d'inici de la sessió 11-05-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 6 d’abril de 2018).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si escau, l’acord  per a la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats de l’Ajuntament de Torà té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats ingressos de dret públic.

3.-  Aprovació, si escau, l’adquisició del servei de manteniment d’ascensors a través de l’acord marc de l’ACM (exp. 2015.02).

4.- Ratificar la resolució d’alcaldia sobre l’“Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de compensació econòmica per a determinats càrrecs electes locals, 2018”.

 

 1. PART DE CONTROL

 

5.- Donar compte de la relació de decrets.

6.- Donar compte de les rendicions al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública: període mig de pagament a proveïdors 1r trimestre de 2018.

7.- Aprovació, si s’escau, la moció presentada pel grup PdeCat, de rebuig pel contingut de la sentència dels membres de “la manada”.

8.- Informes d’alcaldia .

9.- Precs i preguntes.

PLE 4/2018

Data d'inici de la sessió 06-04-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00 H

Lloc Sala de Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DATA:                         6 d’ABRIL DE 2018 (Divendres)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 2 de març de 2018).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si escau, la proposta de fixació de les festes locals del municipi de Torà per a l’any 2019.

3.-  Aprovació, si s’escau, de la resposta a la carta rebuda de la MAAS.

4.- Aprovació, si s’escau, la proposta d’acord per tornar a demanar al Parlament de Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorpori el municipi de Torà a la comarca del Solsonès.

5.- Aprovació, si s’escau, de la moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol

 

 1. PART DE CONTROL

 

6.- Donar compte de la relació de decrets.

7.-  Informes d’alcaldia .

8.- Precs i preguntes.

PLE 3/2018

Data d'inici de la sessió 02-03-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala d'actes de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE PLE

 

DATA:                         2 de MARÇ DE 2018 (Divendres)

HORA:                        20:30 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 2 de febrer de 2018).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra en matèria de tasques de manteniment i neteja d’espais públics en el marc del programa treball i formació

3.- Aprovació, si s’escau, l’addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra pel finançament de diversos serveis comarcals.

4.- Aprovació, si s’escau, la moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.

5.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 4rt trimestre 2017.

6.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust 2012-2022.

7.- Donar compte de la Sentència dictada per la Sala TSJCAT en el recurs contenciós administratiu núm. 304/2014.

 

 1. PART DE CONTROL

 

8.- Donar compte de la relació de decrets.

9.-  Informes d’alcaldia .

10.- Precs i preguntes.

 

PLE 2/2018

Data d'inici de la sessió 02-02-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala actes Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE PLE

 

 

DATA:                         2 de FEBRER DE 2018 (Divendres)

HORA:                        20:30 HORES

SESSIÓ:                     ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 12 de gener de 2018).

 

 1. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació inicial, si s’escau, del pla d’igualtat entre dones i homes de l’Ajuntament de Torà.

3.- Aprovació inicial, si s’escau, del protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe de l’Ajuntament de Torà.

4.- Aprovació inicial, si s’escau, del projecte “Actuacions en diversos camins rurals del terme municipal de Torà”.

5.- Aprovació, si s’escau, la incoació d’un expedient per a la declaració de lesivitat de l’acta de recepció de les obres d’urbanització del Pla Parcial PP2 “L’AGUDA SUD” amb mesures cautelars.

6.- Aprovació, si s’escau, la declaració d’especial interès i utilitat pública municipal de les obres de per al projecte d’instal·lació estació emmagatzematge de G.L.P. i instal·lacions auxiliars per al subministrament de gas per canalització a la població de Torà.

 

 1. PART DE CONTROL

 

7.- Donar compte de la relació de decrets.

8.- Aprovació, si s’escau, la moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes

9.-  Informes d’alcaldia .

10.- Precs i preguntes.

PLE 1_2018

Data d'inici de la sessió 12-01-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 1 i 27 de desembre de 2017).

 

I. PART RESOLUTIVA

 

2.- Aprovació, si s’escau, del contracte de serveis per dur a terme el servei de tècnic interventor per supervisar la reversió dels béns i elements afectes al servei d’abastament d’aigua al municipi de Torà per l’expiració del contracte administratiu de gestió del servei públic d’abastament d’aigua.

3.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Torà als acords marc del servei d’assegurances (exp. 2015.04) i del servei de mediació d’assegurances (exp. 2015.01) del Consorci Català pel desenvolupament local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

4.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió al conveni entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies anomenat “Conveni de col·laboració AEAT-FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.

 

II. PART DE CONTROL

 

5.- Donar compte de la relació de decrets.

6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes.

PLE 14/2017

Data d'inici de la sessió 27-12-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc SALA PLENS AJUNTAMENT

Tipus Urgent

Ordre del dia

DATA:                        27 de DESEMBRE DE 2017 (Dimecres)

HORA:                       13:30 HORES

SESSIÓ:                   EXTRAORDINÀRIA URGENT

CONVOCATÒRIA: Primera

 

per tractar els assumptes que configuren en el següent, ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació, si s’escau, de la declaració d’urgència.

 

2.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 3/2017 mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.

 

PLE 13/2017

Data d'inici de la sessió 01-12-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 4 i 23 de novembre de 2017).

2.- Aprovar, si s’escau, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria de polítiques de joventut. 

3.- Modificació de l’acord de Ple de 7 de juliol de 2017, referent a l’”Aprovació, si s’escau, participar en el projecte memorial Stolpersteine a la Segarra.”

4.- Donar compte de l’informe de seguiment del Pla econòmic financer 2016-2017.

5.- Donar compte de la relació de decrets.

6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes.

Ple 12/2017

Data d'inici de la sessió 23-11-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

PUNT ÚNIC: Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017.

PLE 11/2017

Data d'inici de la sessió 03-11-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 6, 25 i 26 d’octubre de 2017).

2.- Donar compte de la distribució del superàvit del 2016.

3.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 1/2017 mitjançant crèdit extraordinari (aplicació del superàvit pressupostari).

4.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 2/2017 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

5.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre 2017.

6.- Donar compte de la proposta de complementar la delegació de competències dels municipis de la comarca en matèria de recollida i tractament de residus sòlids urbans acceptada pel Consell Comarcal de la Segarra en sessió plenària de 11-11-1992.  

7.- Donar compte de la relació de decrets.

8.- Informes d’alcaldia .

9.- Precs i preguntes.

PLE 10/2017

Data d'inici de la sessió 26-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE PLE

 

 

DATA:                         26 d’OCTUBRE DE 2017 (Dijous)

HORA:                        21:00 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

 

 

 ORDRE DEL DIA:

 

 1. .- Aprovació, si s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions i obres.
 2. .- Aprovació, si s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per la prestació de documents administratius,
 3. .- Aprovació, si s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i altres usos
 4. - Aprovació, si s’escau, la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i industries del carrer ambulants.
 5. .- Aprovació, si s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la Taxa per la utilització d’espais públics.,

PLE 9/2017

Data d'inici de la sessió 25-10-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE PLE

 

 

DATA:                         25 d’OCTUBRE DE 2017 (Dimecres)

HORA:                        13:30 HORES

SESSIÓ:                     EXTRAORDINÀRIA URGENT

CONVOCATÒRIA:    Primera

 

 

 

 ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació, si s’escau, de la declaració d’urgència.

 

2.- Aprovació, si s’escau,  la moció per aturar la suspensió de l’Autonomia de Catalunya

 

 

APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

 

Nombre de membres presents durant la votació: 9

Vots a favor: 9

 

Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,

 

“1. ANTECEDENTS

 

 1. El 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
 2. En sessió plenària extraordinària de data 2 de juliol de 2015, es va aprovar el règim de sessions del ple de la Corporació, establint quan es farien les sessions ordinàries i assenyalant el dia i hora de celebració, les sessions ordinàries del Ple, el primer divendres de cada mes a les 21.30 hores a l'estiu i a les 20.30 hores a l'hivern. La temporada d'estiu o hivern la determinarà el canvi d'horari oficial. Si hi ha algun festiu aquella setmana es passaran al segon divendres del mes.
 3. Atès que els regidors han proposat efectuar un canvi d’horari en les sessions ordinàries del Ple de l’estiu, unificant l’horari de tot l’any a les 20:30 hores, sense fer cap distinció entre hivern i estiu.

 

2. FONAMENTS DE DRET

 

Els articles 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,  i l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal de Catalunya.

 

Per tot això, i en execució de les previsions contemplades en les Lleis anteriorment esmentades, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següent ACORD:

 

PRIMER.- MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS PLENÀRIES

Modificar l’acord plenari de data 2 d juliol de 2015, tot establint un règim de sessions del ple de l’Ajuntament de Torà següent:

Es reunirà amb caràcter ordinari, el primer divendres de cada mes a les 20.30 hores a l’hivern i a les 21:00 hores a l’estiu. Si hi ha algun festiu aquella setmana es passaran al segon divendres del mes.

Amb caràcter extraordinari el ple es reunirà, per qualsevol supòsit previst per la legislació vigent.