Serveis, tràmits i gestions

Atenció ciutadana

CONSULTORI MÈDIC

 

CONSULTORI MÈDIC

HORARI:

DILLUNS A DIVENDRES DE 12:00 - 14.00H.

***********************************************************

HORARIS DESEMBRE;

Dilluns 6 desembre; consulta metge a partir de les 15:00h.

 

Telèfon: 973-25.82.14

ESCOLA PÚBLICA "EL ROSER"

 

ESCOLA PÚBLICA "EL ROSER"

 

Telèfon: 973-25.81.33

COOPERATIVA SANT PERE

 

COOPERATIVA DE SANT PERE

 

Telèfon: 973-25.82.13

CENTRE CASA NOSTRA

 

CENTRE CASA NOSTRA

 

Telèfon: 973-25.81.88

FUNERÀRIA BORRÀS, S.L.

 

FUNERÀRIA BORRÀS, S.L.

 

Telèfon: 973-25.80.23/25.82.61

FARMACIA

 

FARMACIA

 

Telèfon: 973-25.80.72

BBVA

 

BBVA

 

Telèfon: 973-25.81.80

TAXI URBÀ DE L'ANTONIO I LA MARINA

Telèfon: 629 79 23 83 / 699 41 65 51

Transport públic
Plànol
Borsa de treball
Policia
Associacions i entitats
Govern obert i transparència
La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Llicència obra provisional LUQSA Exp 116_19 Llicència obra provisional LUQSA Exp 116_19

Expedient núm.: 116/2019
Anunci al BOP Lleida i a la Seu electrònica.

Procediment: Llicència d'Ús o Obra Provisional

Assumpte: Cobrir un pati i construir una nau-magatzem en una fàbrica d’adobs i fitosanitaris ubicada al c/ Afores.

Interessat: LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA S.A. A25005901
Data d'iniciació: 08/07/2019 12:43 2019-E-RC-613

 

 

ANUNCI

 

 

Per aquest Ajuntament s'està tramitant llicència d’ obra provisional per a Cobrir un pati i construir una nau-magatzem en una fàbrica d’adobs i fitosanitaris ubicada al c/ Afores, les quals no dificulten l'execució del planejament, en el solar ubicat al c/ Afores., del Municipi de Sudanell, i amb les coordenades UTM 31 ED50 X 298.100 Y 4.604.000. I UTM31 ETRS89 X 298.000 Y 4.603.730, de conformitat amb l'article 54.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini de vint dies, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anuncio en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida .

 

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https:// https://www.seu-e.cat/ca/web/sudanell.

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.