En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació amb el compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

Any Compleix els objectius Import balanç no financer Remissió de la informació Data de la remissió
No No