Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
1157/2022 Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl Consulta prèvia Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl
Qüestionari per recollida d'aportacions
1
1518/2021 Modificació provisional de la ordenances fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Memòria Alcaldia IIVTNU 2022
Informe de secretaria modificació IVTNU 2022
Certificat aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora de l´impost del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Text modificat IVTNU 2022
Anunci modificació IIVTNU any 2022
1
1744/2021 Modificació del reglament de Transport Anunci de consulta prèvia modificació reglament de transport
Certificat Ple Aprovacio inicial modificació Reglament Transport
Anunci acord aprovació inicial de modificació de Reglament de Transport de Sant Cebrià De Vallalta
Anunci aprovació definitiva modificació del reglament de transport
2
1660/2021 Reglament Intern de Teletreball de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta Anunci aprovació inicial Reglament intern teletreball
Reglament aprovat inicialment pel Ple del 25 novembre de 2021
Publicació aprovació definitiva reglament teletreball de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
3