En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Funcions:

Alcaldia

Corresponent a l'alcaldia les següents atribucions:

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Representar l'ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en aquesta llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Dictar bans.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d'aquesta Llei.
 • Exercir la direcció de la Policia Municipal.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediat al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple oa la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
 • El nomenament dels tinents d'alcalde.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eduard Colomé Ribas

Eduard Colomé Ribas

Junts per Sils

Veure fitxa
Òrgan de govern principal
Funcions:

Ple

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcalde, que és triat pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Sils el Ple està format per 13 regidors. 

El Ple de l'Ajuntament de Sils es celebra el darrer dijous de cada dos mesos, prèvia convocatòria de l'alcalde. El Ple sempre té lloc a les 19:30 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament. L'ordre del dia es pot consultar prèviament  des de www.sils.cat i des d'aquí.

A continuació es detallen les atribucions del Ple:

• El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

• Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera o escut.

• L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

• L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

• La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

• L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

• L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

• El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

• L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

• L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

• La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

• L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

• La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

• L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

•  El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

• Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació una majoria especial.

• La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix.

• Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eduard Colomé Ribas

Eduard Colomé Ribas

Junts per Sils

Veure fitxa
Foto M. Isabel Farré Farriga

M. Isabel Farré Farriga

Junts per Sils

Veure fitxa
Foto Anna M. Anoro Lloveras

Anna M. Anoro Lloveras

Junts per Sils

Veure fitxa
Foto Francesc Ponce Amargant

Francesc Ponce Amargant

Junts per Sils

Veure fitxa
Foto Martí Nogué Selva

Martí Nogué Selva

Independents de Sils

Veure fitxa
Foto Maria Dolores Jurado Garcia

Maria Dolores Jurado Garcia

Independents de Sils

Veure fitxa
Foto M. Remei Puig Freixas

M. Remei Puig Freixas

Fem+Sils - AM

Veure fitxa
Foto Laura Moreno Lorite

Laura Moreno Lorite

Independents de Sils

Veure fitxa
Logo Independents de Sils

Eva Maria Espín Martín

Independents de Sils

Veure fitxa
Foto Sergi Urzay Gómez

Sergi Urzay Gómez

Fem+Sils - AM

Veure fitxa
Foto Jordi Boada Vergés

Jordi Boada Vergés

Tots Som Sils

Veure fitxa
Foto Maria Cristina Simó Alcaraz

Maria Cristina Simó Alcaraz

Sils en Comú

Veure fitxa
Foto Francisco Jurado Pérez

Francisco Jurado Pérez

Partit dels Socialistes de Catalunya

Veure fitxa
Funcions:

Junta de Govern Local

La Junta de Govern és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple. A Sils la Junta de Govern es reuneix cada primer i tercer dilluns de cada mes a les 19:30 h. Les tasques que correspon a la Junta de Govern Local es descriuen a continuació.

 

I) En matèria de personal.

 1. Nomenar el tribunal de selecció del personal funcionari, o laboral, i aprovar les llistes d’aspirants admesos i exclosos i fixació de les dates de selecció.
 2. Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de l’entitat local, o d’una altra administració pública.
 3. Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupen en propietat.
 4. Declarar i resoldre totes les situacions administratives del personal funcionari i laboral, i concedir les jubilacions de qualsevol tipus.
 5. Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 6. Atorgar les recompenses, felicitacions quan no estigui expressament atribuït al Ple.
 7. Autoritzar la compatibilitat de caràcter públic al personal dependent de l’entitat local.
 8. Aprovar els Plans de formació del personal.
 9. Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als Concursos de provisió de llocs de treball.

 

II) En matèria de gestió econòmica financera.

1. Gestió del Pressupost de despeses.

1.a) Autoritzar i disposar inversions reals i reconèixer les obligacions dins dels límits de la competència de l’alcaldia, i amb els límits establerts a les bases d’execució del pressupost.

Tenen la consideració d’inversions reals :

. Obres en general llevat les ordinàries i recurrents de reparació, conservació i manteniment.

. Adquisició d’immobilitzat material, tal com terrenys, béns naturals, construccions, maquinària, instal·lacions  i utillatge, elements de transport, mobiliari, equips informàtics.

. Adquisició d’immobilitzat immaterial.

. Inversions en infraestructura i béns destinats a ús general.

. Inversions financeres permanents.

. Béns i serveis que procedeixi incorporar com a major cost dels projectes d’inversió.

1.b) Autoritzar i disposar despeses en Béns Corrents, subministraments, assistència tècnica, treballs específics i concrets no habituals i gestió de serveis públics.

Tenen la consideració de Béns Corrents i Serveis tots els necessaris per a l’exercici de les activitats de l’Ajuntament que no produeixin un increment de capital o del patrimoni públic i reuneixen les següents condicions:

* Ser Fungibles.

* Tenir una durada o vida útil previsiblement inferior a l’exercici pressupostari.

* No ser inventariables.

* Ser despeses previsiblement reiteratives.

* També són comptes de béns corrents i serveis les despeses de caràcter immaterial que puguin tenir caràcter reiteratiu, no siguin susceptibles d’amortització i no estiguin directament relacionats amb la realització d’inversions.

1.c) Autoritzar els convenis amb entitats i associacions privades del municipi.

1.d) Atorgament de subvencions que no superin el 2 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost General.

1.e) La delegació de facultats en matèria de contractació porta inherent, en conformitat amb el que disposa l’article 274.2 del Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la facultat d’aprovar el projecte, el Plec de Clàusules administratives, el Plec de prescripcions tècniques, l’expedient de contractació i la despesa, la facultat d’adjudicar el contracte i formalitzar-ho i totes les altres facultats que la legislació vigent atribueix a l’òrgan de contractació relativa a interpretació dels contractes, modificació del seu contingut, pròrroga dels seus terminis, revisió de preus, recepcions provisionals i definitives, cancel·lacions de fiances o garanties, resolucions dels contractes, etc.

1.f) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost; incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici.

 

2. Gestió del Pressupost d’Ingressos.

2.a) Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’Alcaldia, la sol·licitud de subvencions d’organismes, institucions i entitats, públiques o privades, i acceptar les que no siguin competència del Ple.

2.b) Aprovar les liquidacions de drets padrons dels tributs, així com les seves baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.

 

3. Gestió del Patrimoni Municipal.

3.a) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris, així com l’alienació del patrimoni quan no superi el percentatge indicat en els següents supòsits:

* La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

* La de béns mobles, tret els declarats de valor històric i artístic l’alienació del qual no estiguin previstos.

* L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan sigui competent per a la seva contractació i concessió i estiguin previstos en el pressupost.

3.b) Acceptar expressament els béns adquirits a títol lucratiu quan l’adquisició sigui incondicional.

3.c) Autoritzar l’ús del domini públic, d’acord amb les ordenances, sempre que dites autoritzacions es refereixin a usos d’escassa entitat o durada, o els recollits a l’art. 57, 2n. del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (Decrets 336/988).

3.d) Alienar efectes no utilitzables.

 

4. Gestió de Tresoreria.

- Operacions de tresoreria, l’import acumulat de les quals, d’operacions vives sigui inferior al 15% dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.

- Aprovació de factures en general.

 

III) En matèria d’urbanisme.

 1. Acordar la demolició d’obres i instal·lacions.
 2. Acordar la instrucció dels expedients de ruïna sense perill immediat.
 3. La concessió de llicències d’obres majors.
 4. Aprovació inicial i definitiva dels Projectes d’Urbanització.
 5. Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística
 6. Constitució de Juntes de Compensació i Associacions de Cooperació.
 7. Aprovació inicial d’instruments de planejament de desplegament general no reservats al Ple.

 

IV) En matèria d’activitats classificades.

 1. Emetre els informes i concedir les llicències previstes en la Llei d’intervenció integral de l’Administració Ambiental, el Reglament que la desplega.
 2. La concessió de llicències d’obertura d’establiments.

 

V) En matèries de caire general.

 1. L’exercici de totes aquelles competències municipals que no estiguin atribuïdes a cap òrgan municipal expressament per la Llei i no siguin competència de l’Alcalde en virtut de l’article 21.1.m de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
 1. Altres que l’Alcaldia posi en coneixement de la Junta de Govern Local per la seva aprovació.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eduard Colomé Ribas

Eduard Colomé Ribas

Junts per Sils

Veure fitxa
Foto M. Isabel Farré Farriga

M. Isabel Farré Farriga

Junts per Sils

Veure fitxa
Foto Anna M. Anoro Lloveras

Anna M. Anoro Lloveras

Junts per Sils

Veure fitxa
Foto M. Remei Puig Freixas

M. Remei Puig Freixas

Fem+Sils - AM

Veure fitxa
Foto Jordi Boada Vergés

Jordi Boada Vergés

Tots Som Sils

Veure fitxa

 

Organització Municipal complementària

La organització municipal complementària s’explica en el decret 2020/338 adjunt