Normativa d'urbanisme Disponible a: Registre de Planejament Urbanistic de Catalunya

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.