A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
20-09-2016 ACTIVITAT RAMADERA PORCINA D'ENGREIX AMB CAPACITAT SUPERIOR ALS 2.500.

En relació a l’expedient d’autorització ambiental (Exp 04/2014) presentat pel Sr. JOSEP MARIA GUARDIA PIJUAN, actuant en nom de la societat AGROPECUARIA FORADADA, SL amb NIF B25424417, Expedient L1CS150455, amb data 28/07/2016 s’ha rebut per part de l’OGAU escrit en relació a  l’ACTIVITAT RAMADERA PORCINA D’ENGREIX AMB CAPACITAT SUPERIOR ALS 2.500; Marca Oficial 7790AH, situada al Pol. 4 parcel·la 44, i amb referència cadastral 25255A004000440000EE de la partida Setsambs de Sidamon.

 

D’acord amb l’article 20.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’estudi d’impacte ambiental i el projecte de l’activitat se sotmeten a informació pública i veïnal per un termini de 10 dies. Els interessats poden consultar aquesta documentació a la Secretaria d’aquest ajuntament, (C/ Major, 6), en horari de 12 a 15h, de dilluns a divendres, així coma a la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/sidamon i formular les al·legacions que estimin oportunes.

20-10-2016 EXP. LA 04/2014 No L1CS150455 OGAU