Voleu conèixer qui és el Delegat/da de Protecció de Dades del vostre ens, o les seves funcions ?
En aquest ítem podeu trobar tota la informació relativa a quins requisits ha de complir la persona designada com a Delegat/da de Protecció de Dades, les seves dades i el conjunt de funcions que ha de desenvolupar dins de l’organització.
Nom de l'ens
SEGURDADES, S.L.
Unitat encarregada
SEGURDADES, S.L.
Correu electrònic
dpd@tarracohabitatge.cat
Telèfon
902360842
Adreça postal
C/ Castells, 6, baixos, 43800 Valls (Tarragona)
Observacions

La proposta tècnica realitzada per SEGURDADES, SL, es centra amb les següents tasques:

 • Activar i mantenir un assessorament constant a les entitats responsables del tractament informant-les de qualsevol actualització de les normes que tingui efecte en qualsevol de les vessants de la seva activitat.
 • Adaptació a la normativa vigent en matèria de protecció de dades amb correspondència amb la normativa vigent
 • Revisió de tots els models de documentació en format paper o electrònica que pugui comportar el tractament de dades així com de tots els sistemes informàtics implicats en l’activitat de les responsables.
 • Supervisió i suport en la realització d’aquelles avaluacions d’impacte sobre aquells tractaments que s’estimin necessaris: detectar l’existència de medis per al tractament de dades que impliqui el tractament d’un gran volum de dades sobretot quan siguin mitjançant l’ús de noves tecnologies. En aquest casos s’analitzarà l’adequació de la mesura i s’analitzaran els potencials riscos.
 • Donar resposta a l’autoritat de control en totes aquelles comunicacions o requeriments practicats per aquesta: s’informarà a l’autoritat de control sobre la designació d’un nou DPO posant a la seva disposició les dades de contacte del mateix per a poder gestionar junt amb les entitats responsables del tractament qualsevol incidència o notificació rebuda per part de l’autoritat de manera diligencia i sense dilacions indegudes.
 • Donar resposta a l’exercici de drets practicats pels interessats i gestionar la seva petició: es posarà a disposició dels ciutadans les dades de contacte del DPO tant en la documentació en paper com en format electrònic i en els portals web propietat del responsable del tractament.
 • Ésser el punt de contacte de referència per a l’autoritat de control cooperant amb aquesta en qualsevol situació i facilitar un mitjà de contacte eficaç als ciutadans per poder resoldre qualsevol dubte o consulta relacionada amb la matèria de protecció de dades. Sobre les consultes a l’Autoritat: es redactarà i assessorarà en la seva formulació amb els terminis expressats en els punt precedents. El temps de resposta a l’autoritat de control serà basada en la gravetat de la situació: si la causa de la consulta no implica la paritat de cap servei de seguretat respondrà en un termini màxim de 24 hores. Si, pel fet que la consulta causi la consulta, es resoldrà en el mateix dia hàbil en cas que la causa impliqui la paràlisi d'un servei o un termini ja s'ha excedit, SEGURdades es posarà en contacte amb la persona responsable no més tard d'una hora a partir de la sol·licitud per part de la persona autoritzada les consultes al client, han de formular-les, preferentment per correu electrònic, amb la El client pot habilitar les persones autoritzades a consultar que estimi pertinents, sota la seva responsabilitat, i amb la supervisió de l'oficial de seguretat i/o DPD/DPO.
 • Supervisar, facilitar o assegurar de que les responsables del tractament disposi de tota la documentació necessària i exigible per la normativa vigent: redacció de l’anàlisi de riscos, el registre d’activitats del tractament i d’informes d’adequació a la normativa amb les corresponents mesures correctores a aplicar pel responsable del tractament.
 • Revisar i mantenir actives qualsevol de les polítiques aplicades per assegurar la protecció de dades a les responsables del tractament en qualsevol de les seves vessants: compliment de les obligacions de la plantilla, formació de la mateixa en la matèria, compliment de la política de contractació amb els usuaris dels serveis de les responsables del tractament i l’execució d’auditories periòdiques per a la detecció de mancances o procediments d’actuació incorrectes.
 • Revisar el compliment de les exigències de la normativa i l’aplicació de les mesures correctives establertes en els informes d’auditoria redactats
Nom de l'ens
SEGURDADES, S.L.
Unitat encarregada
SEGURDADES, S.L.
Correu electrònic
dpd@tarracohabitatge.cat
Telèfon
902360842
Adreça postal
C/ Castells, 6, baixos, 43800 Valls (Tarragona)
Observacions

 

La proposta tècnica realitzada per SEGURDADES, SL, es centra amb les següents tasques:

 • Activar i mantenir un assessorament constant a les entitats responsables del tractament informant-les de qualsevol actualització de les normes que tingui efecte en qualsevol de les vessants de la seva activitat.
 • Adaptació a la normativa vigent en matèria de protecció de dades amb correspondència amb la normativa vigent
 • Revisió de tots els models de documentació en format paper o electrònica que pugui comportar el tractament de dades així com de tots els sistemes informàtics implicats en l’activitat de les responsables.
 • Supervisió i suport en la realització d’aquelles avaluacions d’impacte sobre aquells tractaments que s’estimin necessaris: detectar l’existència de medis per al tractament de dades que impliqui el tractament d’un gran volum de dades sobretot quan siguin mitjançant l’ús de noves tecnologies. En aquest casos s’analitzarà l’adequació de la mesura i s’analitzaran els potencials riscos.
 • Donar resposta a l’autoritat de control en totes aquelles comunicacions o requeriments practicats per aquesta: s’informarà a l’autoritat de control sobre la designació d’un nou DPO posant a la seva disposició les dades de contacte del mateix per a poder gestionar junt amb les entitats responsables del tractament qualsevol incidència o notificació rebuda per part de l’autoritat de manera diligencia i sense dilacions indegudes.
 • Donar resposta a l’exercici de drets practicats pels interessats i gestionar la seva petició: es posarà a disposició dels ciutadans les dades de contacte del DPO tant en la documentació en paper com en format electrònic i en els portals web propietat del responsable del tractament.
 • Ésser el punt de contacte de referència per a l’autoritat de control cooperant amb aquesta en qualsevol situació i facilitar un mitjà de contacte eficaç als ciutadans per poder resoldre qualsevol dubte o consulta relacionada amb la matèria de protecció de dades. Sobre les consultes a l’Autoritat: es redactarà i assessorarà en la seva formulació amb els terminis expressats en els punt precedents. El temps de resposta a l’autoritat de control serà basada en la gravetat de la situació: si la causa de la consulta no implica la paritat de cap servei de seguretat respondrà en un termini màxim de 24 hores. Si, pel fet que la consulta causi la consulta, es resoldrà en el mateix dia hàbil en cas que la causa impliqui la paràlisi d'un servei o un termini ja s'ha excedit, SEGURdades es posarà en contacte amb la persona responsable no més tard d'una hora a partir de la sol·licitud per part de la persona autoritzada les consultes al client, han de formular-les, preferentment per correu electrònic, amb la El client pot habilitar les persones autoritzades a consultar que estimi pertinents, sota la seva responsabilitat, i amb la supervisió de l'oficial de seguretat i/o DPD/DPO.
 • Supervisar, facilitar o assegurar de que les responsables del tractament disposi de tota la documentació necessària i exigible per la normativa vigent: redacció de l’anàlisi de riscos, el registre d’activitats del tractament i d’informes d’adequació a la normativa amb les corresponents mesures correctores a aplicar pel responsable del tractament.
 • Revisar i mantenir actives qualsevol de les polítiques aplicades per assegurar la protecció de dades a les responsables del tractament en qualsevol de les seves vessants: compliment de les obligacions de la plantilla, formació de la mateixa en la matèria, compliment de la política de contractació amb els usuaris dels serveis de les responsables del tractament i l’execució d’auditories periòdiques per a la detecció de mancances o procediments d’actuació incorrectes.
 • Revisar el compliment de les exigències de la normativa i l’aplicació de les mesures correctives establertes en els informes d’auditoria redactats