El Consell d'Administració és l'òrgan de gestió i representació permanent, format per un nombre de membres determinat per la Junta General, no superior al màxim permès per la normativa administrativa aplicable a les societats mercantils municipals ni inferior a quatre. Els consellers seran designats lliurement per la Junta General entre persones que reuneixin les condicions exigides per la referida normativa.

El sistema de remuneració dels administradors serà el de dietes per assistència als Consells d'Administració.

Presidenta: Sra. Eva Miguel Gascón

Videpresident: Sr. Xavier Puig i Andreu

NOM GRUP POLÍTIC
Sra. Eva Miguel Gascón

CUP

Sr. Xavier Puig i Andreu ERC
Sr. Carles Farré i Brull ERC
Sra. Maria del Carme Mas i Morillas ERC
Sra. Gemma Marcos i Rodriguez-Peral ERC
Sra. Patricia Botez i Voicu ERC
Sr. Daniel Cases Suárez ECP
Sr. Albert Puñet Blanco JXT
Sr. Josep Ramon Tules JXT
Sra. Irene Mallol Bosch JXT
Sra. Maria Cristina Campos Álvarez PP
Sra. Lorena de la Fuente Vilaltella Cs
Sr. Josep Maria Milà Rovira PSC

 

Retribució: 75,00 € per sessió