Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

L'Ajuntament de Seròs té delegades les funcions de gestió i recaptació dels impostos locals de l'IBI, l'IAE, l'IVTM i IIVTNU a l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida.

http://www.oagrtl.cat/?set_language=ca

En relació amb la resta de taxes i preus públics locals, contactar amb l'Oficina d'Atenció al Ciutadà:

 

Ajuntament de Seròs

 

Adreça postal

Telèfon 973780009

Correu electrònic ajuntament@seros.cat

Seu electrònica (tràmits i informació) https://www.seu-e.cat/web/seros

Horari d'atenció De dilluns a divendres de les 10:00 a les 14:30 hores

Documents

Més informació