En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i regidores i presidit per l'alcalde, que és escollit pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Sant Viceç de Torelló el Ple està format per 11 regidors i regidores.El Ple ordinari de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló es reuneix amb caràcter com a mínim trimestral i com a màxim mensual, prèvia convocatòria de l’alcalde.En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, festiu o vigília de festiu, aquesta tindrà lloc el següent dijous hàbil, a la mateixa hora.

El ROM estableix les competències i atribucions d'aquest òrgan de govern. 

Atribucions del Ple

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera o escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.
 • L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
 • L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 • La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació una majoria especial.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcaldessa i sobre la qüestió de confiança plantejada per l’alcaldia.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto ÈRIC SIBINA MÀRQUEZ

ÈRIC SIBINA MÀRQUEZ

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Foto JOSEP MARIA ANTENTAS MASSAGUER

JOSEP MARIA ANTENTAS MASSAGUER

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Foto MARTA CAMPS DEVESA

MARTA CAMPS DEVESA

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Foto AINA CASANOVA PRAT

AINA CASANOVA PRAT

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Foto XAVIER ROSANES FONT

XAVIER ROSANES FONT

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Foto ANNA SOLÀ BASCO

ANNA SOLÀ BASCO

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Foto PAU FERNÀNDEZ ROCA

PAU FERNÀNDEZ ROCA

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Foto VANESSA ESPIN SANCHEZ

VANESSA ESPIN SANCHEZ

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Foto ARNAU FONTSERÉ GUERRA

ARNAU FONTSERÉ GUERRA

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa

SERGI BARRAGAN CANUDAS

INDEPENDENTS PER SANT VICENÇ, VILA-SECA I BORGONYÀ (ISVVB)

Veure fitxa

MARIA TERESA COLOMER ROMA

INDEPENDENTS PER SANT VICENÇ, VILA-SECA I BORGONYÀ (ISVVB)

Veure fitxa
Funcions:

Corresponen a l'alcaldia les següents funcions indelegables, d'acord amb el ROM: 

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Representar l'ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en aquesta llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Dictar bans.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d'aquesta Llei.
 • Exercir la direcció de la Guàrdia Municipal.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediat al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
 • El nomenament dels tinents d'alcalde.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto ÈRIC SIBINA MÀRQUEZ

ÈRIC SIBINA MÀRQUEZ

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Funcions:

Dins de l'organització necessària en els Ajuntaments, els articles 20.1.a) i 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 53.2 i 55 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen l'existència del càrrec representatiu de Tinent o tinenta d'alcaldia. 

 

Els tinents d'alcaldia com a tals, son nomenats per l'alcalde en l'exercici de les seves funcions i els hi correspon substituir a l'alcalde en la totalitat de les seves funcions en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per l'exercici de les seves atribucions. A aquests efectes, quan l'alcalde s'hagi d'absentar del terme municipal, establirà mitjançant decret, la durada de la seva absència, designant al tinent d'alcalde que hagi d'assumir les seves competències. 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEP MARIA ANTENTAS MASSAGUER

JOSEP MARIA ANTENTAS MASSAGUER

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Foto MARTA CAMPS DEVESA

MARTA CAMPS DEVESA

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Foto AINA CASANOVA PRAT

AINA CASANOVA PRAT

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Funcions:
Les sessions de Junta de Govern Local tenen lloc cada dimecres a les 19.15 hores al despatx d'alcaldia (en cas de ser festiu es poden avançar o posposar de la data sense excedir els tres dies). 
 
Correspon a la Junta de Govern Local l'exercici de les següents competències o atribucions per delegació de l'alcaldia: 
 
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals 

 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per la selecció del personal i pels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques

 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

 • Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, no la quantia assenyalada.

 •  

  -Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència i les expressament previstes en les bases d’execució dels pressupostos.

 • L’adquisició i alienació de béns i drets que siguin competència de l’alcalde.

 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competents per a la seva contractació i concessió i estiguin previstos en el pressupost.

 • La concessió i la denegació de llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la Junta de Govern.

 • Totes les atribucions que figuren adscrites a l’alcalde, i que poden ser delegables, que determina l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i aquelles que preveu l’article 24 del Reial decret legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (Resolució núm.97/2015)

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOSEP MARIA ANTENTAS MASSAGUER

JOSEP MARIA ANTENTAS MASSAGUER

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Foto MARTA CAMPS DEVESA

MARTA CAMPS DEVESA

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Foto AINA CASANOVA PRAT

AINA CASANOVA PRAT

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Funcions:

De conformitat amb el que disposa els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i article 58 del DL 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 125 i 127 del RD 2568/1986 pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament de les entitats locals, la Comissió Especial de Compte té caràcter obligatori. 

 

Tanmateix, la normativa estableix que a d'estar constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres serà proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament  o igual per cada grup. 

 

Competències:

 

a) Informar dels comptes municipals previament a la seva aprovació pel Ple. 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto ÈRIC SIBINA MÀRQUEZ

ÈRIC SIBINA MÀRQUEZ

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa
Foto JOSEP MARIA ANTENTAS MASSAGUER

JOSEP MARIA ANTENTAS MASSAGUER

SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM-AM)

Veure fitxa

SERGI BARRAGAN CANUDAS

INDEPENDENTS PER SANT VICENÇ, VILA-SECA I BORGONYÀ (ISVVB)

Veure fitxa

Consulta el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Sant Vicenç de Torelló en el següent enllaç