En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Índex de transparència dels Ajuntaments

Indicadors de l'INFOPARTICIPA

Indicadors de Transparència

 

1.- TRANSPARÈNCIA DE LA CORPORACIÓ

 

1.1.- QUI SÓN LES I ELS REPRESENTANTS POLÍTICS ?

Indicador 1.  Es dóna informació bàsica sobre l’Alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

Enllaç carpeta regidors

Indicador 2. Es dóna informació bàsica sobre l’Alcaldessa: biografia i/o currículum?

Enllaç carpeta regidors

Indicador 3. Es dóna informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

Enllaç carpeta regidors

Indicador 4. Es dóna informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?

Enllaç carpeta regidors

Indicador 5. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític (No es comptabilitzarà en les casos que no hagi oposició)

Enllaç carpeta regidors

Indicador 6. Es dóna informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (No es comptabilitzarà en els casos que no hi hagi oposició)

Enllaç carpeta regidors

Indicador 7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició) (En cas que no es percebi cap remuneració, s’explicarà amb claredat?

Retribucions dels regidors

Indicador 8. Es publiquen les declaracions d’activitats i bens dels càrrecs electes (govern i oposició)?

Indicador 9. Es publica l’agenda institucional de l’Alcaldessa?

Agenda càrrecs

Indicador 10. Es publiquen al web dades de contactes dels membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?

Enllaç carpeta regidors

Enllaç dades grups municipals

Indicador 11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)? (No es comptabilitzarà en els casos que no hi hagi oposició)

Enllaç carpeta regidors

Enllaç dades grups municipals

 

 

 

1.2.- COM ES GESTIONEN ELS RECURSOS COL·LECTIUS?

Indicador 12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

Composició dels òrgans de govern

Indicador 13.  Es dóna informació sobre les competències i el calendari de feina d’aquests òrgans de govern?

Calendari Òrgans col·legiats

Indicador 14. Es publica l’organigrama polític complert del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?

Regidories

ORGANIGRAMA DE L'ENS 2019-2023.pdf

Indicador 15. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb l’ordre del dia previs a la celebració?

Convocatòries del PLE

Indicador 16. Es publiquen les actes del Ple Municipal?

Actes del PLE

Indicador 17. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple? (No es comptabilitzarà als municipis de menys de 5.000 habitants, que no hagi constituït la Junta de Govern)

Actes de Junta de Govern Local anonimitzades

Indicador 18. Es publica el Pla de Govern?

 

Indicador 19. Es publica la normativa municipal?

Ordenances Fiscals

Indicador 20. Es publica la normativa urbanística?

Normativa urbanística

 

1.3.- CÓM ES GESTIONEN ELS RECURSOS ECONÒMICS: PRESSUPOSTOS, SALARIS, CONTRACTACIONS, SUBVENCIONS…?

Indicador 21. Es publica el pressupost de l’Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en cas d’existir?

Indicador 22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?

Execució Trimestral

Indicador 23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (En cas que es facin, dins del període de vigència del pressupost, s’explicarà amb claredat)

Modificació pressupostària

Indicador 24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament?

Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària

Indicador 25.  Es publica la liquidació dels pressupostos dels exercicis anteriors i/o el compte general?

Compte general

Indicador 26. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionariat, segons categories?

Relació llocs de treball

Indicador 27. Es pública el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics en el seu cas, les seves funcions i el seu currículum) (En les casos que no existeixi, s’explicarà amb claredat)

Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

Indicador 28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (En els casos en que no es faci cap convocatòria, s’explicarà amb claredat)

Oferta i resultats llocs de treball

Indicador 29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’Ajuntament?

Inventari

Patrimoni

 

 

Indicador 30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?

Contractes menors

Indicador 31. Es publica el període mig de pagament als proveïdors?

Terminis pagament

Indicador 32. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (En els casos en que no es convoquin s’explicarà amb claredat)

Subvencions

Indicador 33. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n deriven, en el seu cas? (En els casos que no s’hagi signat cap, s’explicarà amb claredat)

Convenis

Indicador 34. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, les anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? (En els casos que no es realitzin, s’explicarà amb claredat)

Cost campanyes institucionals

 

2.- INFORMACIÓ PER LA PARTICIPACIÓ

 

2.1.- QUINA INFORMACIÓ PROPORCIONEN SOBRE EL MUNICIPI Y LA GESTIÓ DE RECUSOS COL·LECTIUS?

Indicador 35. Es publiquen noticies sobre les actuacions del dia a dia dels membres i les membres del govern relacionades amb la gestió?

Butlletí municipal

Indicador 36. Es publiquen noticies sobre les actuacions dels membres i les membres de l’oposició i els grups polítics relacionats amb el control de la gestió del govern? (No es comptabilitzarà en els casos que no hi hagi oposició)

PLE (preguntes del PLE)

Indicador 37. Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del Ple?

 

Indicador 38. Es dóna informació sobre la història del municipi?

Informació històrica

Indicador 39. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?

Informació del municipi

Indicador 40. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?

Agenda d’activitats web

Programes activitats

Indicador 41. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució?

Responsable de comunicació i premsa

 

 

2.2.- QUINES EINES S’OFEREIXEN PER LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA?

Indicador 42. Es dóna informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?

Indicador 43. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, en el seu cas?

Entitats

Indicador 44. S’ofereix al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Actualitat

Agenda

Indicador 45. S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o participació sobre temes actuals d’interès local?

 

 

Indicador 46. S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?

Cartes Serveis al web

Enllaç dels tràmits

Indicador 47. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes i suggerències sobre el seu funcionament?

Bloc de l’Alcaldessa

Indicador 48. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggerència presentats?