En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent en relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs i a la inscripció als registres corresponents.

La declaració de béns se subjecta al règim jurídic dels articles 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, 163 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 30 a 32 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i a l’article 98 del Reglament Orgànic Municipal.

En el llistat que es detalla a continuació es presenta el resum de les declaracions de béns patrimonials que obren al registre d’interessos i béns corporatiu, custodiat a la Secretaria, d’acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i govern obert. La publicació indica la situació patrimonial dels alts càrrecs, sense incloure dades relatives a la localització, ni aquelles necessàries per salvaguardar la privacitat i la seguretat de les persones titulars.