Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Pol Pagès i Pont

Alcalde

Esquerra Republicana de Catalunya

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Ple municipal
  • Comissió Especial de Comptes
  • Comissions de Coordinació General Executiva
  • Junta de Portaveus
  • Junta de Govern Local