Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Conjunt de dades que mostra l'evolució de l'endeutament de l'ens local, entenent-se per endeutament financer qualsevol quantitat determinada de diners, o la creació de disponibilitat creditícia, lliurada per un tercer (normalment una entitat financera), a l'entitat local, amb el compromís de retornar‐la en un termini establert mitjançant pagaments periòdics del principal més una retribució amb un tipus d’interès pactat.

0 Registres carregats

5.ENDEUTAMENT (apartat 5 del Decret d'Alcaldia 60/2016)

 

Pel que fa a l’endeutament, a 31/12/2015 el deute viu legal és de 448.418,04, dels quals 296.196,80 € representen el deute a llarg termini i 152.221,24 € que representen el deute a curt termini de l’entitat, la qual cosa significa, respecte al tancament comptable, una ràtio de 18,88% d’endeutament sobre els recursos ordinaris.