Cost efectiu dels serveis

Informació relativa al cost efectiu dels serveis que presten les entitats locals, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

La font de les dades mostrada és la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà).

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Informació Addicional

Creat
14/07/2016
Última actualització
22/01/2023
Format
CSV
Idioma
castellà