Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

Les funcions de l'ajuntament són les establertes en la normativa vigent, és a dir, en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat, i per la normativa sectorial.

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador estructura la seva organització de la forma següent:

A) Organització necessària

1. De caràcter decisori:

·         Els Tinents i/o Tinentes d’Alcaldia.

·         El Ple.

·         La Junta de Govern Local.

2. De caràcter deliberant:

·         La Comissió Especial de Comptes.

·         Els Grups Polítics.