No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 2/2020

Data d'inici de la sessió 03-06-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Acta sessió anterior.

 2. Nova titularitat de la secretaria - intervenció corporativa.

 3. Decrets i Resolucions de l'Alcaldia - presa de raó.

 4. Decrets i Resolucions de l'Alcaldia - ratificació.

 5. Compte de la Gestió Recaptatòria de l’any 2019 que formula l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

 6. Actualització del conveni tipus per l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH), a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 7. Actualització del conveni tipus per l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINELL) per la Diputació de Barcelona.

 8. Adequació retributiva ex. 2020 - RDL 2/2020, de 21 gener.

 9. Adhesió a l’acord intermunicipal “Compromís pel riu inclusiu” mandat 2019-2023.

 10. Precs i preguntes.

Ple 1/2020

Data d'inici de la sessió 23-01-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de les actes esborrany de les sessions anteriors.
 2. Decrets i Resolucions.
 3. Aprovació, si escau, de l’increment salarial del personal per a l’any 2019.
 4. Aprovació, si escau, del model de control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local.
 5. Aprovació, si escau, de la moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.
 6. Precs i preguntes.

Ple 12/2019

Data d'inici de la sessió 03-12-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 1. Ratificació, si escau, del caràcter extraordinari i urgent de la sessió.
 2. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 06/2019, del pressupost de 2019.
 3. Aprovació, si escau, de l'aplanament al recurs contenciós administratiu interposat per l'associació del Comité legal para la lucha contra la discriminación.

   

Ple 11/2019

Data d'inici de la sessió 20-11-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de les actes esborrany de les sessions anteriors.

 2. Decrets i Resolucions.

 3. Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcaldia contràries a les objeccions efectuades.

 4. Aprovació, si escau, de la modificació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona, de la Taxa de subministrament d'aigua.

 5. Aprovació, si escau, de l’adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions (Exp. 2017.06), de la segona pròrroga de l’acord marc del servei d’assegurances (exp. 2015.04), del servei de mediació (Exp. 2015.01) i de les pòlisses de vida i responsabilitat civil patrimonial (Exp. 2018.08).

 6. Aprovació, si escau, del Compte General de l'any 2018.

 7. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 06/2019, del pressupost de 2019.

 8. Aprovació, si escau, de les bases reguladores del concurs de Carnestoltes 2020.

 9. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal d'ERC-AM, per demanar la retirada del Pla director urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies.

 10. Precs i preguntes.

Ple 10/2019

Data d'inici de la sessió 17-10-2019

Hora d'inici de la sessió 14:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Sorteig públic dels membres de les meses electorals que es constituiran el proper dia 10 de novembre de 2019, amb motiu de la convocatòria d’eleccions del Congrés dels Diputats i del Senat.

2. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, de la proposta de modificació d’Ordenances Fiscals a aplicar a partir de l’1 de gener de 2020.

Ple 9/2019

Data d'inici de la sessió 18-09-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1.Aprovació, si escau, de l'acta esborrany de la sessió anterior.

2.Decrets i Resolucions.

3.Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcalde contràries a les objeccions efectuades.

4.Aprovació, si escau, del calendari de festes locals per a l’any 2020.

5.Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals per a la pràctica esportiva. Destinats a famílies amb necessitats socioeconòmiques. Curs 2019-2020.

6.Aprovació, si escau, de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Pere de Riudebitlles i de Mediona.

7.Aprovació, si escau, de la derogació de l’Ordenança no fiscal reguladora de l’atorgament de llicències de primera ocupació.

8.Aprovació, si escau, de la moció per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades.

9.Aprovació, si escau, de la moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d’Endesa i altres companyies.

10.Precs i preguntes

Ple 8/2019

Data d'inici de la sessió 10-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de l’acta esborrany de la sessió anterior.

 2. Dació en compte, de la constitució dels grups polítics i dels seus representants i portaveus.

 3. Dació de compte dels escrits presentats pels grups polítics segons l’article 125,c) del ROF.

 4. Aprovació, si escau, de la periodicitat del règim de sessions del Ple de l’Ajuntament.

 5. Aprovació, si escau, de la creació i composició de Comissions Informatives.

 6. Designació, si escau, de clauers en comptes d’entitats bancàries de titularitat municipal.

 7. Aprovació, si escau, d’adscripció de regidors a les Comissions Informatives.

 8. Aprovació, si escau, de nomenaments de representants de la Corporació en els Òrgans Col·legiats.

 9. Coneixement de Resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenament de Tinents d’Alcalde, nomenament de Regidors Delegats i creació de les àrees de govern amb els seus presidents i vocals.

 10. Aprovació, si escau, del règim d’indemnitzacions i assistències dels càrrecs electes del mandat 2019-2023.

 

Ple 7/2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 11:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

1. Constitució de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.

Ple 6/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l’acta esborrany de la sessió anterior.

Ple 5/2019

Data d'inici de la sessió 15-05-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de les actes esborrany de les sessions anteriors.

2. Decrets i Resolucions.

3. Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

4. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, de l’"Acord comú de condicions de treball dels empleats públics de Sant Pere de Riudebitlles".

5. Aprovació, si escau, de la proposició que recull la petició del Consell de Poble en relació als pressupostos participatius, presentada per l'equip de govern municipal.

6. Precs i preguntes.

Ple 4/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 14:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

 

1. Sorteig públic dels membres de les meses electorals que es constituiran el proper dia 26 de maig de 2019, amb motiu de la convocatòria d’eleccions locals i d'eleccions de Diputats al Parlament Europeu.

2. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals per a llibres, material i sortides per alumnes d’infantil i primària de l'Escola Sant Jeroni, i secundària dels centres educatius públics. Destinats a famílies amb necessitats socioeconòmiques. Curs 2019-2020.

3. Aprovació, si escau, de l’annex III al conveni de cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servei del taxi a la comarca de l’Alt Penedès per a la creació del registre de llicències centralitzat.

Ple 3/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA

 1.   Sorteig públic dels membres de les meses electorals que es constituiran el proper dia 28 d'abril de 2019, amb motiu de la convocatòria d’eleccions del Congrés dels Diputats i del Senat.

Ple 2/2019

Data d'inici de la sessió 20-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si escau, de l'acta esborrany de la sessió anterior.
 2. Decrets i Resolucions.
 3. Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.
 4. Aprovació, si escau, de l'increment de les retribucions del personal al servei de la corporació, corresponent a l'exercici 2019.
 5. Aprovació, si escau, de la proposició de nomenament de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a.
 6. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió de Serveis Personals, de la proposta de les Bases reguladores per a concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a transport a centre de dia, hospital de dia per a gent gran.
 7. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió Informativa de Projectes i Obres, de la proposta per a l’aprovació pel Ple del Reglament Municipal d'ús i funcionament de la piscina municipal.
 8. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió Informativa de Projectes i Obres, de la proposta per a l’aprovació pel Ple de l'adhesió al contracte derivat núm. 2018.03-D1 de l’acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2018.03) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Lyreco España, S.A.
 9. Aprovació, si escau, de la moció per declarar Sant Pere de Riudebitlles municipi antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat.
 10. Aprovació, si escau, de la moció d'atorgament de la Creu de Sant Jordi al president del Centre d'Estudis de Subirats (CESUB) Sr. Josep Mata Massana.
 11. Aprovació, si escau, de la moció per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya.
 12. Precs i preguntes.

Ple 1/2019

Data d'inici de la sessió 16-01-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

0.- ORDRE DEL DIA.

 

 1. Aprovació, si escau, de l'acta esborrany de la sessió anterior.

 2. Decrets i Resolucions.

 3. Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

 4. Precs i preguntes.

Ple 9/2018

Data d'inici de la sessió 19-12-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

 1. Aprovació, si escau, de l'acta esborrany de la sessió anterior.

 2. Aprovació, si escau, de la de la xifra del padró d'habitants de Sant Pere de Riudebitlles, a 1 de gener de 2018.

 3. Aprovació, si s’escau, de la convocatòria pública per a cobrir les vacants de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a.

 4. Aprovació, si s'escau, de la modificació i actualització dels Estatuts de la Mancomunitat Penedès - Garraf.

 5. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, de la proposta del Pressupost de l’entitat per a l’any 2019.

 6. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, de la proposta del Pla Econòmic Financer.

 7. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, de la proposta de la modificació i ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona i alhora revocar, confirmar i clarificar l’abast d’anteriors acords de delegació.

 8. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, de la proposta de l’acord de la mesa general de negociació de matèries comunes de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles sobre el complement retributiu per incapacitat temporal i l'increment addicional del complement de productivitat.

 9. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, de la proposta de les bases reguladores del concurs de Carnestoltes 2019.

 10. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, de la proposta de la moció del Consell de Poble presentada per l'equip de govern municipal.

 11. Aprovació, si escau, de l’adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat 2015.05-D01 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2015.05).

 12. Aprovació, si escau, de la moció per denunciar el bloqueig jurídic del tribunal constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam.

Ple 8/2018

Data d'inici de la sessió 21-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

0.- ORDRE DEL DIA.

 

 1. Aprovació, si escau, de l'acta esborrany de la sessió anterior.

 2. Decrets i Resolucions de l'Alcaldia.

 3. Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

 4. Aprovació, si escau, del nomenament de Secretària del Registre Civil de Sant Pere de Riudebitlles.

 5. Aprovació, si escau, de la moció de suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya.

 6. Aprovació, si escau, de la moció per la qual s’aprova recolzar les activitats i actuacions promogudes per l’Associació “La Xarxa de Calls”.

 7. Precs i preguntes.

Ple 7/2018

Data d'inici de la sessió 10-10-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si escau, de l'acta esborrany de la sessió anterior.
 2. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, de la proposta de modificació d’Ordenances Fiscals a aplicar a partir de l’1 de gener de 2019.
 3. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, de la proposta del Compte General del pressupost de 2017.
 4. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, de la proposta de la modificació de crèdits núm. 6/2018, del pressupost de 2018.

Ple 6/2018

Data d'inici de la sessió 19-09-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 

 1. Aprovació, si escau, de l'acta esborrany de la sessió anterior.

 2. Decrets i Resolucions.

 3. Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

 4. Donar compte del Decret núm. 281/18, de 20 de juliol, pel qual es resol aprovar la liquidació del pressupost del 2017.

 5. Aprovació, si escau, de l’increment de retribucions per al personal laboral i funcionari, segons l'establert en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

 6. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

 7. Aprovació, si escau, de la proposició de facultar a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l’Agrupació de Defensa Forestal Quintinenca, per al desenvolupament de programes territorials del pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.

 8. Precs i preguntes.

Ple 5/2018

Data d'inici de la sessió 18-07-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de les actes esborrany de les sessions anteriors.

 2. Decrets i Resolucions.

 3. Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

 4. Aprovació, si escau, de l'adhesió a la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals.

 5. Precs i preguntes.

Ple 4/2018

Data d'inici de la sessió 16-05-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. Aprovació, si escau, de les actes esborrany de les sessions anteriors.
 2. Decrets i Resolucions.
 3. Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.
 4. Aprovació, si escau, del calendari de festes locals per a l’any 2019.
 5. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals per a la pràctica esportiva. Destinats a famílies amb necessitats socioeconòmiques. Curs 2018-2019.
 6. Aprovació, si escau, de la moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat Espanyol.
 7. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal Més Poble CUP en defensa de la llibertat d'expressió i artística i per la llibertat de Pablo Hasél i Valtònyc.
 1. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal Més Poble CUP de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola i per la creació d'un ordenament jurídic propi en el marc republicà amb perspectiva feminista.
 2. Precs i preguntes.

 

Ple 3/2018

Data d'inici de la sessió 25-04-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals per a llibres, material i sortides per alumnes d’infantil i primària de l'Escola Sant Jeroni, i secundària dels centres educatius públics. Destinats a famílies amb necessitats socioeconòmiques. Curs 2018-2019.
 2. Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a la concessió de premis per a la X Biennal d'Art Riudebitlles.
 3. Aprovació, si escau, de l'adquisició dels aparells desfibril·ladors, del servei de manteniment i formació a través de l'Acord marc de l'ACM (Exp. 2016.03).
 4. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal Candidatura d'Unitat Popular per a donar suport als comitès en defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta.

Ple 2/2018

Data d'inici de la sessió 21-03-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA.

 1. Aprovació, si escau, de l'acta esborrany de la sessió anterior.
 2. Decrets i Resolucions.
 3. Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.
 4. Aprovació, si escau, d'adscripció de regidors a les comissions informatives, arrel de la presa de possessió de la Regidora Sra. Maria Mercè Muñoz Pons.
 5. Aprovació, si escau, de nomenaments de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats, arrel de la presa de possessió de la Regidora Sra. Maria Mercè Muñoz Pons.
 6. Coneixement de resolucions de l'Alcaldia en matèria de nomenament de regidors delegats i modificació dels presidents de les àrees de govern, arrel de la presa de possessió de la Regidora Sra. Maria Mercè Muñoz Pons.
 7. Aprovació, si escau, del règim de dedicacions parcials, retribucions i assistències dels càrrecs electes del mandat 2015-2019, arrel de la presa de possessió de la Regidora Sra. Maria Mercè Muñoz Pons.
 8. Precs i preguntes.

Ple 1/2018

Data d'inici de la sessió 17-01-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

0.- ORDRE DEL DIA.

 1. Aprovació, si escau, de les actes esborrany de les sessions anteriors.

 2. Presa de possessió de la regidora electe Sra. Maria Mercè Muñoz Pons.

 3. Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.

 4. Donar compte de l’informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l’Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

 5. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals del Reglament del Consell de Poble de Sant Pere de Riudebitlles.

 6. Precs i preguntes.

Ple 13/2017

Data d'inici de la sessió 20-12-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

0.- ORDRE DEL DIA.

 1. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, del pressupost de l’entitat per a l’any 2018.

   

Ple 12/2017

Data d'inici de la sessió 13-12-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

0.- ORDRE DEL DIA.

 1. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, del pressupost de l’entitat per a l’any 2018.

 2. Aprovació, si escau, de les bases reguladores del concurs de Carnestoltes 2018.

Ple 11/2017

Data d'inici de la sessió 27-11-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

 1. Ratificació, si escau, del caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

 2. Aprovació, si escau, de la proposició de la modificació de crèdits núm. 10/2017, del pressupost de 2017.

Ple 10/2017

Data d'inici de la sessió 22-11-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Sorteig públic dels membres de les meses electorals que es constituiran el proper dia 21 de desembre de 2017, amb motiu de la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya.

Ple 09/2017

Data d'inici de la sessió 15-11-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA.

 

 1. Aprovació, si escau, de les actes esborrany de les sessions anteriors.

 2. Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.

 3. Donar compte de l’informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l’Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

 4. Aprovació, si escau, del Reglament Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles de prestacions econòmiques de caràcter social.

 5. Aprovació, si escau, de l’adhesió al conveni de cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del Servei del Taxi a la comarca de l’Alt Penedès.

 6. Prendre coneixement, si escau, de la renúncia del Sr. Jordi Romeu Carol com a Regidor de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.

Ple 08/2017

Data d'inici de la sessió 25-10-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

0.- ORDRE DEL DIA.

 1. Ratificació, si escau, del caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

 2. Aprovació, si escau, de la moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.

Ple 07/2017

Data d'inici de la sessió 18-10-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

0.- ORDRE DEL DIA.

 1. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, de la proposició de modificació d’Ordenances Fiscals a aplicar a partir de l’1 de gener de 2018.

 2. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió especial de comptes i informativa d’Hisenda, de la proposició de la modificació de crèdits núm. 9/2017, del pressupost de 2017.

Ple 06/2017

Data d'inici de la sessió 22-09-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Sessió ordinària 20/09/2017

2a convocatòria: 22/09/2017

 1. Aprovació, si escau, de l’acta esborrany de la sessió anterior.

 2. Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.

 3. Donar compte de l’informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l’Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

 4. Aprovació, si escau, del compte general del pressupost de 2016.

 5. Aprovació, si escau, de l’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions.

 6. Aprovació, si escau, de la proposició en relació a la Cimentera Uniland de Santa Margarida i els Monjos.

 7. Precs i preguntes.

   

Ple 05/2017

Data d'inici de la sessió 19-07-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de l’acta esborrany de la sessió anterior.

 2. Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.

 3. Donar compte de l’informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l’Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

 4. Donar compte del Decret núm. 256/17, de 30 de juny, pel qual es resol aprovar la liquidació del pressupost del 2016.

 5. Aprovació, si escau, de la xifra del padró d'habitants de Sant Pere de Riudebitlles, a 1 de gener de 2017.

 6. Aprovació, si escau, del calendari de festes locals per a l’any 2018.

 7. Aprovació, si escau, del conveni a subscriure amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per a la col·laboració d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública.

 8. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió informativa de Projectes i Obres del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles per a l’execució de l’operació GO03-000864 “Penedès 360º”, cofinançat amb Fons Europeu de Desenvolupament Regional (programa operatiu FEDER 2014-2020).

 9. Precs i preguntes.

Ple 04/2017

Data d'inici de la sessió 17-05-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de les actes esborrany de les sessions anteriors.

 2. Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.

 3. Donar compte de l’informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l’Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

 4. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals per a llibres, material i sortides per alumnes d’infantil, primària i secundària de centres educatius públics. Destinats a famílies amb necessitats socioeconòmiques. Curs 2017-2018.

 5. Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals per a la pràctica esportiva. Destinats a famílies amb necessitats socioeconòmiques. Curs 2017-2018.

 6. Aprovació, si escau, del Reglament de Participació Ciutadana de Sant Pere de Riudebitlles.

 7. Aprovació, si escau, de la proposició de facultar a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, l’Agrupació de Defensa Forestal Quintinenca i la Federació d’ADF del Penedès-Garraf, per a la gestió i l’execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.

 8. Aprovació, si escau, de la proposició per reduir la ràtio d'alumnes a P-3.

 9. Aprovació, si escau, de la proposició per uns serveis funeraris públics comarcals.

 10. Precs i preguntes.

Ple 03/2017

Data d'inici de la sessió 19-04-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars i del plec de condicions tècniques que han de regir la contractació de les obres del projecte “Urbanització del C/ Sant Quintí”.

Ple 02/2017

Data d'inici de la sessió 15-03-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de l’acta esborrany de la sessió anterior.

 2. Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.

 3. Donar compte de l’informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l’Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

 4. Modificació de la denominació de Grup Municipal de Convergència i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.

 5. Aprovació, si escau, del compte de la gestió recaptatòria de l’any 2016 que formula l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

 6. Aprovació, si escau, de l’adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2015.05).

 7. Aprovació, si escau, de la revisió del mapa de capacitat acústica del municipi.

 8. Aprovació, si escau, de la proposició del canvi de destí d’un préstec.

 9. Aprovació, si escau, de la proposició de la modificació de crèdits núm. 2/2017, del pressupost de 2017.

 10. Aprovació, si escau, de la proposició de la modificació de crèdits núm. 3/2017, del pressupost de 2017.

 11. Aprovació, si escau, de la proposició d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.

 12. Precs i preguntes.

Ple 01/2017

Data d'inici de la sessió 18-01-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de les actes esborrany de les sessions anteriors.

 2. Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.

 3. Donar compte de l’informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l’Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

 4. Ratificació, si escau, del cessament com a Regidora Tresorera, i nomenament com a Tresorera a la Secretària-Interventora municipal.

 5. Designació, si escau, de nous clauers en comptes d'entitats bancàries de titularitat municipal.

 6. Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania.

 7. Moció d'adhesió a la campanya casa nostra és casa vostra de suport a les persones refugiades.

 8. Moció a favor de la reforma horària.

 9. Moció per demanar l’adscripció d’un fiscal als jutjats de Vilafranca del Penedès.

 10. Precs i preguntes.

Ple 07/2016

Data d'inici de la sessió 21-09-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació, si escau, de l’acta esborrany de la sessió anterior.

 2. Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.

 3. Donar compte de l’informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l’Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

 4. Donar compte del Decret núm. 298/16, de 7 de juliol, pel qual es resol aprovar la liquidació del pressupost del 2015.

 5. Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals per a la pràctica esportiva. Curs 2016-2017.

 6. Precs i preguntes.

Ple 06/2016

Data d'inici de la sessió 20-07-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de les actes esborrany de les sessions anteriors.

 2. Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.

 3. Donar compte de l’informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l’Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

 4. Aprovació, si escau, de la xifra del padró d'habitants de Sant Pere de Riudebitlles, a 1 de gener de 2016.

 5. Aprovació, si escau, del calendari de festes locals per a l’any 2017.

 6. Aprovació, si escau, de l’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, S.A.U. (exp. 2012/01).

 7. Aprovació, si escau, de l’Ordenança municipal sobre la tinença d’animals.

 8. Precs i preguntes.

Ple 04/2016

Data d'inici de la sessió 01-06-2016

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Sorteig públic dels membres de les meses electorals que es constituiran el proper dia 26 de juny de 2016, amb motiu de la convocatòria d’eleccions del Congrés dels Diputats i del Senat.

 

2. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de l'informe previ a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en relació a la proposta de memòria d'objectius i criteris generals per a la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit del sector industrial "Plana Mas d'en Solé".

 

3. Aprovació, si escau, de la resolució de suport a la Marxa Som a Sant Pere de Riudebitlles.

 

 

Ple 03/2016

Data d'inici de la sessió 18-05-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de les actes esborrany de les sessions anteriors.

 2. Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.

 3. Donar compte de l’informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l’Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

 4. Aprovació, si escau, del “Projecte Museogràfic del Centre d’Interpretació del Paper de Sant Pere de Riudebitlles".

 5. Aprovació, si escau, del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) de Sant Pere de Riudebitlles.

 6. Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a la concessió de premis per a la IX Biennal d’Art Riudebitlles.

 7. Aprovació, si escau, de les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals per a llibres, material i sortides per alumnes d’infantil, primària i secundària. Destinats a famílies amb necessitats socioeconòmiques d’alumnes dels centres educatius públics. Curs 2016-2017.

 8. Aprovació, si escau, de l’adhesió a la proposta de l'Ajuntament de l'Arboç per tal de promoure la candidatura de la Creu de Sant Jordi a l'Elenc Artístic Arbocenc.

 9. Aprovació, si escau, de la resolució de suport a la llibertat d’expressió i a la creació artística.

 10. Aprovació, si escau, de la resolució “Fem un pas més cap a la independència, sense por”.

 11. Precs i preguntes.

Ple 02/2016

Data d'inici de la sessió 14-03-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Decrets i Resolucions de l'Alcaldia.

2. Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.

3. Aprovació, si escau, del "Projecte executiu de Restauració del Palau dels Marquesos de Llió 1a Fase".

4. Moció d'adhesió al Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero.

5. Moció en suport al Sr. Marcel Surià, exalcalde de Santa Fe del Penedès.

6. Precs i preguntes.

 

Ple 01/2016

Data d'inici de la sessió 19-01-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de les actes esborrany de les sessions anteriors.

2. Decrets i Resolucions de l'Alcaldia.

3. Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcalde contràries a les objeccions efectuades.

4. Aprovació, si escau, de la baixa del padró d'IVTM del 2016 d'un deutor i el seu vehicle.

5. Precs i preguntes.