SISTEMES D’IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA DE LA SEU-E

La seu electrònica de l’Ens Ajuntament de Sant Martí d'Albars, és accessible des de l’adreça https://www.seu-e.cat/ca/web/santmartidalbars/. L'Ens és responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir sota aquesta adreça.

¿Quins mecanismes d’identificació i signatura podeu utilitzar a través d’aquesta seu electrònica?

Per als tràmits amb ciutadans i empreses s'acceptarà l’ús de sistemes d’identificació i signatura basats en certificats emesos per Prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança classificats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya amb un nivell de seguretat substancial (3) o superior, d’acord amb la Llista d’entitats i certificats classificats: https://goo.gl/FW51er

En particular, aquesta seu electrònica admet els certificats electrònics reconeguts o qualificats emesos, entre d’altres, pels següents Prestadors de serveis de certificació:

 

Podeu consultar la llista de prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança a nivell europeu i estatal a través dels següents enllaços: https://goo.gl/UgUiFH

 

La validació dels sistemes d’identificació i signatura basat en certificats emesos per Prestadors qualificats de serveis de confiança s’efectua a través del Validador del Consorci AOC. 

També s’admetran els següents sistemes de clau concertada: idCat mòbil, mobile connect i cl@ve (permanent i PIN24H).

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Martí d'Albars que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.
 
 Actualment els acceptats són:
1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).
 Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.
 
Certificats de dispositiu utilitzats
Seu Electrònica
URL: http://www.santmartidalbars.cat/seu_electronica
Emès per a: Sant Martí d'Albars
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL
 
Gestió Tributaria
URL: http://orgt.diba.cat/cat/Iinfocon.asp?cdclie=223&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)
 
Perfil del Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/stmartialbars
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)
 
Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA
 
Eines de validació de certificats i de documents amb Codi Segur de Verificació (CSV)
1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp
2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es
3. Així mateix al final d'aquest punt 3 teniu disponible l'accés per poder validar els documents i notificacions electrònics emesos per aquest ajuntament de Sant Martí d'Albars amb Codi Segur de Verificació (CSV): Accedir