TARGETA D’APARCAMENT DE VEHICLES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I MOBILITAT REDUÏDA

 

Les targetes d’aparcament tenen per objecte facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

 

La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és el document públic que acredita el dret de la persona que n’és titular a gaudir de facilitats de circulació, d’estacionament i d’aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, inclosos els vehicles de transport adaptat de viatgers.

 

 

Titulars

Poden ser titulars de la targeta d’aparcament esmentada les persones empadronades a Sant Just Desvern, amb Certificat de discapacitat, que superin el barem de mobilitat o que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, així com les persones físiques o jurídiques, amb domicili social a Sant Just Desvern, titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat.

 

 

Modalitats

 1. Targeta per a la persona conductora, major de 18 anys, que superi el barem de mobilitat i tingui el permís de conduir.
 2. Targeta per a la persona no conductora.
 3. Targeta per al transport col·lectiu, per a persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats que transporten exclusivament un grup de persones amb una discapacitat que supera el barem de mobilitat.
 

Targeta d’estacionament provisional

Atenent raons de malaltia greu, excepcionalment es concedirà una targeta d’estacionament de caràcter provisional a les persones que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagin estat dictaminades oficialment, per causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que suposi fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que es considera normal per edat i d’altres condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar al seu temps la sol·licitud ordinària de la targeta d’estacionament, acreditades mitjançant l’emissió del certificat corresponent del personal mèdic facultatiu dels serveis públics de salut.

 

 

Documentació requerida

Targeta persona titular conductora:

 

 • Sol·licitud.
 • Fotografia del tipus carnet.
 • DNI o NIE.
 • Permís de conduir.
 • Certificat de discapacitat expedit per la Direcció General de Protecció Social que acrediti el grau de discapacitat i la superació del barem de mobilitat.

Targeta persona titular no conductora:

 

 • Sol·licitud.
 • Fotografia del tipus carnet.
 • DNI o NIE.
 • Documentació que acrediti la representació legal, en cas que la persona titular sigui menor d’edat o incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.
 • Certificat de discapacitat expedit per la Direcció General de Protecció Social que acrediti el grau de discapacitat i la superació del barem de mobilitat, o que acrediti una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Targeta de transport colectiu:

 

 • Sol·licitud.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Targeta d’inspecció tècnica del vehicle.

Per a la renovació de les diferents modalitats de targetes s’ha de seguir el mateix procediment que per a l’atorgament de la targeta inicial, aportant en cas de pèrdua o sostracció de la targeta, la denúncia corresponent.

 

Només es faran duplicats quan les targetes vigents s’hagin deteriorat pel seu ús ordinari. Cal aportar la targeta deteriorada i una fotografia tipus carnet, no cal repetir tot el tràmit de sol·licitud.

 

Validesa de les targetes d’aparcament

Persona titular conductora: la mateixa data de caducitat que el permís de conduir de la persona titular. No obstant això, quan la qualificació del grau de discapacitat sigui provisional, la data de caducitat de la targeta coincidirà amb la data de caducitat del certificat de discapacitat provisional.

 

Persona titular no conductora caducarà al cap de quatre anys de la seva concessió, i de dos anys si la persona és major de 70 anys. No obstant això, quan el grau de discapacitat sigui provisional i la data de caducitat del certificat de discapacitat provisional sigui anterior a les dates esmentades, la data de caducitat de la targeta coincidirà amb la data de caducitat del certificat de discapacitat provisional.

 

Transport col·lectiu caducarà al cap de deu anys de la seva concessió.

 

Ordenança reguladora