SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE DEUTES

El certificat de deutes és el document on s’especifica si existeix o no qualsevol tipus de deute municipal.

Si es necessita per la tramitació de qualsevol tipus d’ajut o subvenció, o per accedir a un habitatge de promoció pública, en la pròpia sol·licitud existeix un apartat on es demana la conformitat de la persona sol·licitant perquè la pròpia administració faci la gestió, sent imprescindible la signatura de l’autorització de la persona sol·licitant. (Reglament general de protecció de dades).

Igualment passa quan es tracta de qualsevol licitació o contracte amb una empresa.

En aquests supòsits, aquest tràmit no reporta taxes.

No obstant això, si es necessita per qualsevol altra gestió, es pot demanar directament a l’Ajuntament.

En aquest cas, s’haurà d’abonar la taxa corresponent.

Ordenança fiscal

Tota persona jurídica té l’obligació de fer la tramitació electrònica.(Article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) utilitzant el tràmit d’instància genèrica de la seu electrònica.

Instància genèrica

Les persones físiques poden fer aquest tràmit per tramitació electrònica o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Horaris OAC