SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

 

És el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

 

Es tracta d’un dret a títol individual de qualsevol persona física major de 16 anys o que actuï en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, no condicionat a un interès personal ni subjecte a motivació ni invocació de cap norma.

 

La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

 

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’ interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

 

 

Tramitació presencial:

Qualsevol persona física pot presentar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, o enviar per correu postal el formulari específic.

 

Sol·licitud d'accés a la informació pública versió imprimible

 

Sol·licitud d'accés a la informació pública versió praticable

 

Tramitació telemàtica (seu electrònica): amb certificat digital

 

Tota persona jurídica, entitat sense personalitat jurídica o professional col·legiat té l’obligació de fer la tramitació telemàtica.(Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 

Les persones físiques també poden optar per aquesta opció.

 

Podeu fer la sol·licitud mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

Tràmit seu electrònica