No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

El dret d'accés a la informació pública és el que tenen les persones d'accedir a la informació elaborada per l'administració com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren altres subjectes obligats d'acord amb la llei. Aquest tràmit permet exercir el dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa l'Ajuntament. S’hi pot tenir accés a través del Portal de la Transparència on l’ajuntament de manera proactiva posa la informació a disposició de la ciutadania. Li oferim acompanyament en la cerca, comunicant-se amb el servei de Transparència i l’OAC (telèfon 934804800/ formulari)

En cas que la informació no hagi estat localitzada al Portal, es pot exercir el dret d’accés a la Informació pel qual es dona resposta a la demanda d’informació formulada quan la llei estableix alguns límits i requeriments, com ara tenir constància de la identitat de la persona que sol.licita. (formulari

Sol.licituds tramitades:

 

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP):

 

La principal funció de la GAIP és atendre les reclamacions de la ciutadania contra la desestimació de sol·licituds d’accés a la informació que prèviament hagi formulat. És l'òrgan independent de garantia a qui es pot reclamar si una administració de Catalunya, o qualsevol ens, organisme o empresa pública que en depengui, no facilita l'accés a una informació pública que s’hagi sol·licitat. Es pot reclamar davant la GAIP contra qualsevol administració, entitat o empresa pública de Catalunya.http://www.gaip.cat

 

Peticions efectuades a la GAIP i que afecten a l’Ajuntament de Sant Just Desvern