RESERVA D’APARCAMENT DE VEHICLES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I MOBILITAT REDUÏDA

 

Les persones titulars de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat poden sol·licitar i gaudir de reserva d’estacionament personalitzada propera al seu domicili, lloc de treball o centre d’estudis d’acord amb els termes regulats en la ordenança municipal reguladora de l’estacionament de vehicles per a persones amb discapacitat.

 

 

Titulars persones conductores

Domicili

 

    Requisits

 

a) Estar empadronada en el domicili prop del que es demana la reserva.

 

b) No disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer accessible i propera al domicili.

 

    Documentació a aportar:

 

a) DNI o permís de residència.

 

b) Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat.

 

c) Documentació del vehicle.

 

d) Carnet de conduir.

 

e) Declaració responsable relativa al requisit b)

 

Lloc de treball

 

    Requisits

 

a) Disposar de contracte laboral amb durada superior a sis mesos.

 

b) No disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer destinada a l’estacionament del vehicle utilitzat per la persona titular de la targeta propera al lloc de treball Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat.

 

c) Que l’empresa no disposi de llocs d’estacionament per a persones treballadores amb discapacitat.

 

    Documentació a aportar:

 

a) DNI o permís de residència.

 

b) Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat.

 

c) Documentació del vehicle.

 

d) Carnet de conduir.

 

e) Certificat de la empresa en que consti la durada del contracte, l’horari de prestació de serveis i el fet de no disposar d’estacionaments per persones treballadores amb discapacitat.

 

f) Declaració responsable relativa al fet de no disposar de cap plaça d’aparcament de propietat o lloguer destinada a l’estacionament del vehicle utilitzat per la persona titular de la targeta propera al lloc de treball.

 

 

Titulars persones no conductores

Requisits:

 

a) Estar empadronada en el domicili prop del que es demana la reserva tant la persona titular no conductora com la persona conductora del vehicle que estarà autoritzar a utilitzar la reserva.

 

b) No disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer accessible i propera al domicili.

 

c) Ser el/la titular de la targeta menor de 18 anys i en cas de majors tenir una discapacitat superior al 65 %

 

Documentació a aportar:

 

a) DNI o permís de residència de la persona titular de la targeta.

 

b) Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat.

 

c) DNI o permís de residència, documentació del vehicle i carnet de conduir de la persona que convisqui amb la titular de la targeta.

 

d) Carnet de conduir.

 

e) Declaració responsable relativa al requisit b) referida tant a la persona titular de la targeta com a la persona que convisqui amb ella.

Formulari sol·licitud

Ordenança reguladora