OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

 

Les autoritzacions d'ocupació de la via pública s'hauran de demanar amb un termini de tres dies hàbils.

 

Les sol·licituds s'han de presentar a la seu electrònica de l'Ajuntament mitjançant el document instància genèrica.

 

Instància genèrica

Si actueu en nom d'una persona jurídica, entitat, agrupació a l'emplenar la sol·licitud heu de marcar la casella representant, fent constar a les Dades del Sol·licitant / Interessat, totes les dades de l'empresa, entitat, ...

 

És molt important també que marqueu que voleu rebre comunicació relacionada amb aquest servei per correu electrònic, indicant la vostra adreça electrònica.

 

En aquesta adreça rebreu un missatge amb les condicions establertes per la policia local així com l'imprès per fer efectiu l'abonament de les taxes corresponents abans de realitzar l'ocupació.

 

Ordenança fiscal

Per practicar la liquidació de les taxes corresponents, depenent del tipus d'ocupació haureu d'indicar les següents dades:

 

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB DIFERENTS INSTAL·LACIONS I MATERIALS

Motiu de l'ocupació, lloc, data i hora d'inici i final de l'ocupació i metres quadrats.

 

En cas de tanques, puntals i bastides, la taxa es calcula per setmanes.

 

TALLS DE TRÀNSIT O CARRILS DE CIRCULACIÓ

Motiu del tall, lloc, data i hora d'inici i final i tipus de tall (via sencera, carril ...)

 

RESERVES D’ESTACIONAMENT

Motiu de la reserva, lloc, data i hora d'inici i final de la reserva i metres lineals.

 

FILMACIONS I RODATGES

Motiu de la filmació, lloc, data d'inici i final de la filmació. Si requeriu reserves d'aparcament cal indicar els metres linials de reserva i si requeriu ocupar la via pública amb algun material, indicar els metres quadrats de l'ocupació.

 

TERRASSES I VETLLADORS

La sol·licitud inicial d'una terrassa per a un establiment comporta una tramitació diferent de la resta d'autoritzacions d'ocupació de la via pública.

 

Les condicions necessàries per a la concessió venen regulades per l'Ordenança reguladora de les autoritzacions i funcionament de terrasses, vetlladors i mobiliari

 

Ordenança reguladora de les autoritzacions i funcionament de terrasses, vetlladors i mobiliari.

Per a la tramitació s'ha d'emplenar el següent formulari que s'haurà d'adjuntar a la instància genèrica de la seu electrònica.

 

Formulari.

 

A la instància genèrica s'ha d'indicar a quina temporada s'acull i en cas de no voler la renovació automàtica per a anys posterior s'ha d'indicar expressament.