INFORMACIÓ CENS ELECTORAL

 

El cens electoral conté la inscripció de les persones qui reuneixen els requisits per ser electores i no es trobin privades, definitivament o temporalment, del dret de sufragi.

 

El cens varia en funció del procés electoral, de manera que:

 

1. En les eleccions a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya només poden exercir el seu dret al vot les persones de nacionalitat espanyola que tinguin almenys 18 anys complerts o més el dia de celebració de les eleccions.

 

2. En les eleccions al Parlament Europeu poden exercir el seu dret al vot:

 

  • Persones de nacionalitat espanyola que tinguin almenys 18 anys complerts o més el dia de celebració de les eleccions.
  • Persones de nacionalitat de països que formin part de la Unió Europea, no espanyols, que tinguin almenys 18 anys complerts o més el dia de celebració de les eleccions i que hagin manifestat la seva voluntat de vot dins dels terminis que fixa cada convocatòria electoral.

3. En les Eleccions municipals poden exercir el seu dret al vot:

 

  • Persones de nacionalitat espanyola que tinguin al menys 18 anys complerts o més el dia de celebració de les eleccions.
  • Persones de nacionalitat de països que formin part de la Unió Europea, no espanyols, que tinguin almenys 18 anys complerts o més el dia de celebració de les eleccions i que hagin manifestat la seva voluntat de vot dins dels terminis que fixa cada convocatòria electoral.
  • Persones de països no comunitaris amb els que Espanya ha signat convenis de reciprocitat, que tinguin almenys 18 anys complerts o més el dia de celebració de les eleccions i que hagin sol·licitat la seva inclusió al cens dins dels terminis que fixa cada convocatòria electoral.

L'actualització mensual del cens electoral es realitza fonamentalment amb la informació rebuda d'ofici dels ajuntaments, oficines consulars, encarregats del registre civil i amb les reclamacions al cens electoral que resultin estimades.

 

Durant cada mes es forma el cens tancat el dia primer d'aquest mes amb les variacions enviades a l'Oficina del cens Electoral fins al penúltim dia del mes anterior i tramitades aquest mes.

 

El cens electoral vigent per a una elecció és el tancat el dia primer del segon mes anterior al de la data de la seva convocatòria, amb les inscripcions dels que tinguin la majoria d'edat el dia de la votació.

 

 

 

Consulta i termini de reclamacions

 

A l'Ajuntament es podrà consultar el cens vigent durant el termini de vuit dies, a partir del sisè dia posterior a la convocatòria d'eleccions.

 

La consulta és podrà realitzar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, prèvia identificació de l'interessat, o telemàticament a la seu electrònica de l'Institut Nacional d’Estadística amb certificat digital.

 

Seu electrònica INE

Dins el termini anterior, qualsevol persona podrà formular reclamació dirigida a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral sobre les seves dades censals, tot i que només podran ser tingudes en compte les que facin referència a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una mateixa circumscripció oa la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circumscripció tot i tenir dret a això. No seran tingudes en compte per a l'elecció convocada les que reflecteixin un canvi de residència d'una circumscripció a una altra, realitzat amb posterioritat a la data de tancament del cens per a cada elecció, havent exercir el seu dret de vot en la secció corresponent al seu domicili anterior.