La FUE és l'espai físic i virtual des d'on podeu fer totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat econòmica, amb independència de l'Administració responsable.

Canal Empresa
Cerca guiada de tràmits

 

FUE Sant Just - Assessor d'Obres i Activitats 

 

AVÍS IMPORTANT: Per tal de completar la tramitació electrònica cal proporcionar el correu electrònic sol•licitat al formulari corresponent. Un cop completat el tràmit se us enviarà a aquesta adreça de correu electrònic l’autoliquidació de la taxa municipal, per tal de que sigui abonada en un termini màxim de 10 dies.

 

SOL.LICITUD D’INFORME DEL SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS

Activitat inclosa a l'annex I o II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis Correspon als tipus 1, 3, 5, 6 o 7 de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Obertura d’Establiments i Control d’Activitats, Serveis i Instal.lacions a Sant Just Desvern.

La sol•licitud d’aquest informe haurà de ser prèvia al tràmit de comunicació de l’activitat i pot ser simultània a la sol•licitud de llicència d’obres o sol•licitud de llicència municipal d’activitat. Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Sol·licitud informe previ en matèria d’incendis

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ACTIVITAT

a) Activitat amb incidència ambiental (Annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats). Correspon al tipus 3 de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Obertura d’Establiments i Control d’Activitats, Serveis i Instal•lacions a Sant Just Desvern.

b) Activitat inclosa a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. Correspon al tipus 6 de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Obertura d’Establiments i Control d’Activitats, Serveis i Instal.lacions a Sant Just Desvern.

COMUNICACIÓ PRÈVIA DE POSADA EN MARXA D’ACTIVITAT

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

a) Activitat amb baixa incidència ambiental (Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats). Correspon al tipus 4 o 5 de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Obertura d’Establiments i Control d’Activitats, Serveis i Instal•lacions a Sant Just Desvern.

b) Activitat recreativa inclosa a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. Correspon al tipus 7 de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Obertura d’Establiments i Control d’Activitats, Serveis i Instal•lacions a Sant Just Desvern.

c) Activitat inclosa a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica

 COMUNICACIÓ PRÈVIA AMB CERTIFICAT TÈCNIC

Mitjançant la comunicació prèvia d'obertura amb certificat tècnic l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa i adjunta un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici. 

a) Activitat sense incidència ambiental i no inclosa a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. Correspon al tipus 8 de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Obertura d’Establiments i Control d’Activitats, Serveis i Instal.lacions a Sant Just Desvern.

b) Activitat inclosa a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica

COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITATS

a) Activitats en règim de llicència o comunicació prèvia

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.
Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

b) Activitat en règim de comunicació prèvia amb certificat tècnic

En el cas de comunicació prèvia amb certificat tècnic, amb la modalitat de canvi de titularitat es declara que no s’han modificat les condicions de l’establiment establertes en el darrer certificat tècnic existent per l’activitat.

COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D’UNA ACTIVITAT AMB EFECTES SOBRE LES PERSONES O EL MEDI AMBIENT

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

a) D’activitat sotmesa a llicència ambiental:

La modificació no substancial amb efectes, s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.
La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

b) D’activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental:

La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament, quan pugi tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.

En els altres casos, l’ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.

SOL•LICITUD D’INFORME URBANÍSTIC ASSOCIAT A LA TRAMITACIÓ D’ACTIVITATS

És l’informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l’activitat.

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT ALIMENTÀRIA

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les  empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col•lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.