COMPROVACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS D’ESTRANGERS COMUNITARIS O AMB RESIDÈNCIA PERMANENT

 

Les persones estrangeres amb nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, Estats membres de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa i aquelles amb nacionalitat diferent a aquests països que disposen de targeta de residència de Règim Comunitari (familiars de comunitaris) que disposin de permís de residència permanent.

 

Cal fer la confirmació en els casos següents:

 

- Quan no consten al Registre Central d'Estrangers i l'última inscripció padronal té més de 2 anys.

 

- La targeta de residència està caducada o el certificat d'inscripció al Registre Central d'Estrangers està emès fa més de 5 anys.

 

- Consten al Registre Central d'Estrangers i l'última inscripció padronal té més de 5 anys.

 

Els ciutadans d'un Estat membre de la Unió Europea, d'un altre Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa que vagin a residir en el territori de l'Estat Espanyol per un període superior a tres mesos estan obligats a sol·licitar la seva inscripció en el Registre Central d'Estrangers.(Reial Decret 240/2007 sobre entrada lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.)

 

Aquest tràmit s’ha de realitzar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, aportant el document d’identitat original de la persona que fa la comprovació

 

En cas de no formalitzar la confirmació de residència, s'iniciarà expedient de baixa del padró d'habitants, segons les indicacions de l'Acord del Consell d'Empadronament de 27 de juny de 2008.

 

L'Ajuntament envia una carta a aquelles persones que han de confirmar la seva residència al Padró d'Habitants.