CANVI DE DOMICILI EN EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

És la comunicació a l'Ajuntament de Sant Just Desvern d'un canvi de domicili, dins del municipi, per tal que aquest quedi correctament enregistrat.

Aquest tràmit s’ha de realitzar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana mitjançant cita prèvia.

Cita prèvia


DOCUMENTACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

Documentació acreditativa de la identitat

Persones amb nacionalitat espanyola

Persones majors de 14 anys: DNI vigent (obligatori per a majors de 14 anys).

Persones menors de 14 anys: Llibre de família o certificats de naixement.

Persones estrangeres (majors d'edat, menors nascudes a l'estranger i menors nascudes a Espanya amb més de 3 mesos

Persones dels Estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: certificat del registre de Ciutadà de la Unió, que comprèn el número d'identitat d'estranger (NIE), juntament amb el document acreditatiu de la identitat o passaport expedits per les autoritats del seu país.

Resta: Targeta d'identitat d’estrangers expedida per les autoritats espanyoles, que comprèn el número d'identitat d'estranger (NIE) o, si no disposa de la targeta, passaport expedit per les autoritats del seu país.

Persones menors estrangeres nascudes a Espanya amb menys de 3 mesos

Llibre de família o certificat de naixement expedit per les autoritats espanyoles, en el cas que no tenir un document d'identificació.

Els documents d'identificació han de ser vigents.


Documentació acreditativa de la representació de les persones menors d’edat i incapacitades

Persones menors no emancipades:

Llibre de família o certificat de naixement. En els casos de separació o divorci, la sentència que acrediti la guarda i custòdia.

Si és sol·licita la inscripció d'una persona menor amb només un dels progenitors, s’ha de presentar l'autorització de l’altre per a l’empadronament o, en la seva absència, declaració responsable signada pel que fa la sol·licitud de tenir la guarda i custòdia del menor i capacitat jurídica suficient per realitzar la inscripció, segons el model proporcionat per l'Ajuntament.

Persones incapacitades:

Resolució judicial acreditativa de la representació legal.


Documentació acreditativa del domicili

    - Títol de propietat (escriptura, contracte de compravenda, nota de registre, rebut de l’IBI.

    - Contracte vigent de l'habitatge de lloguer per a ús de residència habitual, acompanyat de l'últim rebut de lloguer.

    - En el cas d'autorització de persona empadronada: títol acreditatiu de la possessió real d'habitatge (lloguer o propietat) a nom de la mateixa.

Quan és complimenti o presentin autoritzacions s’acompanyaran fotocòpies dels documents d'identitat de les persones autoritzants.