Volant o certificat d'empadronament individual (actual o històric)

Aquest tràmit us permet sol·licitar volants o certificats d’empadronament que informen sobre l’empadronament d’una persona actualment (volant d’empadronament actual) o durant un període de temps determinat (volant d’empadronament històric) segons les dades del Padró Municipal d'Habitants.

En termini
Requisits previs
Per a l’expedició de volants o certificats individuals cal:
 • Estar empadronat al municipi o haver-ho estat amb anterioritat. 
 • Ser major d’edat o menor emancipat.
Per a l’expedició de volants o certificats comprensius de la totalitat de les persones inscrites en un mateix domicili caldrà disposar del consentiment de tots els inscrits en l’habitatge o tenir un interès legítim que prevalgui sobre els interessos o els drets i llibertats fonamentals dels afectats, el qual exigirà en cada cas un judici de ponderació per part de l’Ajuntament.
 
Prevaldran els interessos legítims de l’afectat en casos de víctimes de violència de gènere o de menors quan el certificat o volant no se sol·liciti per qui tingui la seva representació legal, o de persones inscrites en el mateix habitatge per a les quals s’hagi iniciat o correspongui iniciar un expedient de baixa d’ofici per no residir ja en l’habitatge. 
Preu / Taxa
Segons ordenances fiscals.
Documentació a aportar
Cal acreditar la identitat del sol·licitant mitjançant: 
 • Espanyols: DNI (obligatori per a majors de 14 anys)
 • Estrangers:
  • Ciutadà d’un estat membre de la Unió Europea (UE), Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: certificat de registre de ciutadà de la UE, en el qual consti el Número d’Identitat d’Estranger (NIE), junt amb el document acreditatiu de la identitat o passaport expedit per les autoritats del seu país. 
  • Ciutadà d’un Estat de fora de la UE: Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE) expedit per les autoritats espanyoles, en la que consti el NIE o, en el seu defecte, passaport expedit per les autoritats del seu país. 
 • Menors d’edat:
  • Fins als 14 anys: Llibre de família o Certificat de naixement, en cas que no disposin d’un document d’identificació.
  • A partir dels 14 anys: mateixos documents d’identificació exigits pels majors d’edat. 
En tot cas, els documents acreditatius de la identitat hauran d’estar en vigor, sense que sigui vàlid un document caducat, llevat que s’aporti la sol·licitud de renovació del mateix.
 
La identificació del sol·licitant es podrà acreditar també en cas de tramitació electrònica mitjançant un certificat electrònic vàlid.
 
També cal acreditar la condició de representant legal o voluntari, i aportar document identificatiu del representant i de l'interessat. 
 • Menors no emancipats: Llibre de família i certificat de naixement.
 • Empadronament amb un sol progenitor:
  • Resolució judicial que es pronunciï sobre la guarda i custodia del menor i declaració responsable d’estar en vigor i no existir cap posterior que modifiqui els seus termes, segons el model subministrat per l’ens.
  • Si la guarda i custodia és compartida, haurà d’aportar-se el mutu acord d’ambdós progenitors.
  • Si no existeix resolució judicial serà necessària una autorització de l’altre progenitor. En el seu defecte, haurà d’aportar-se declaració responsable justificant la impossibilitat de disposar de la signatura de l’altre progenitor, segons model subministrat per l’ens. 
 • Incapacitats: resolució judicial que acrediti la representació legal. 
En el cas de demanar en el volant les dades de tots els convivents de forma telemàtica mitjançant actuació automatitzada de l'administració caldrà indicar nom, cognoms i DNI, o document identificatiu equivalent o data de naixement en el cas de menors de 14 anys, de tots els membres.
 
Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar volants o certificats d’empadronament que informen sobre l’empadronament d’una persona actualment (volant d’empadronament actual) o durant un període de temps determinat (volant d’empadronament històric) segons les dades del Padró Municipal d'Habitants.

El volant és un document de caràcter purament informatiu que pot ser suficient en nombroses gestions en les que els ciutadans necessitin aportar informació sobre l’empadronament. 

En canvi, el certificat és un document públic que acredita fefaentment a efectes administratius la residència i domicili habitual dels ciutadans. El certificat pot tenir cost segons l’ordenança fiscal d’aplicació i a més, la seva emissió és més lenta atès que ha de signar-lo el secretari de la Corporació. 

Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Serveis interns
Qui el pot demanar
La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditada.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Mitjans de pagament
Consulteu, en el seu cas, l’ordenança fiscal d’aplicació. 
Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 • Resolució de 29 d’abril de 2020, de la sotssecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.
 • Ordenança fiscal d’aplicació.
Termini de Resolució

El termini d’emissió del volant o certificat dependrà del canal de tramitació escollit. 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit, no aplica.

Normativa del silenci administratiu
No aplica.
Vies de reclamació
No aplica.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (sjv.ajuntament@vilatorta.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Plaça de l'U d'octubre, 1, 8504, Sant Julià de Vilatorta, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 21/10/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.