L’accés electrònic a l’Administració Pública amb plenes garanties

La Seu electrònica d’aquest Ens és l'adreça electrònica disponible per a la ciutadania a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual es difon informació i es presta serveis competència de l’Ens.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l’Ens.

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu Electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

Dies inhàbils

Des del 2 d'octubre de 2016, i amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es consideren díes inhàbils els dissabtes, els diumenges, i els festius declarats com a tals en els calendaris oficials de festes laborals de Catalunya i de festes locals de Barcelona.

No obstant això, de conformitat amb allò establert a la disposició transitòria tercera a) de l'esmentat text legal, als procediments ja iniciats abans de l'entrada en vigor de la Llei, aquests no els és aplicable i es regeixen per la normativa anterior.

 

 

Hora i data oficials
Font: Real Instituto y Observatorio de la Armada