Si has rebut notificacions electròniques dels procediments administratius que tramita aquest ens, des d'aquí pots accedir amb un sol clic a la pàgina del servei i consultar tot el que hi tens disponible.

CONDICIONS DEL SERVEI DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

 

El consentiment de la persona interessada per rebre per mitjans electrònics notificacions i/o comunicacions, comporta facilitar un dispositiu electrònic i/o una adreça de correu electrònic amb els efectes jurídics que es puguin derivar d'aquesta sol·licitud.

 

El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a la persona interessada correus electrònics o missatge curt a la bústia o telèfons indicats informant-la del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu s’envia a títol merament informatiu sense efectes jurídics.

 

Per accedir a les notificacions a l’adreça electrònica cal visitar el següent enllaç https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica i es requereix l’ús d’un certificat digital personal classificat amb nivell 3 o superior per CATCert (trobareu la llista actualitzada d’entitats classificades a http://www.catcert.net/web/cat3_5_certificades.jsp).

 

Per a l’acreditació de l'accés de la persona interessada al contingut de les notificacions/comunicacions caldrà la identificació i autenticació del mateix amb algun dels dos mecanismes següents:

 

a) Mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts emesos per una entitat de certificació classificada pel Consorci AOC:

 

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/11/llista_entitats_classificades-v14.pdf

 

b) Mitjançant una contrasenya d’un sol ús. En la utilització d’aquest sistema és recomanable aplicar les mesures de seguretat recomanades pel Consorci AOC:

 

https://idcatmobil.seu.cat/

 

Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’ establert als articles 41 i 43 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat. Des del moment en que s’accedeix al contingut de la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.

 

Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant un escrit dirigit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, a l’adreça camí del Mig, número 9 de Sant Joan Despí, CP 08970, o telemàticament mitjançant la Seu electrònica de l’Ajuntament https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica

 

En qualsevol moment del procediment podreu revocar el vostre consentiment a ser notificat electrònicament i tornar al format paper tradicional, el que caldrà fer mitjançant sol·licitud al Registre General d’Entrada, presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a la Seu electrònica de l’Ajuntament.

 

Accedeix a les notificacions AQUÍ