En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

Ple de l'Ajuntament

El Ple està integrat per tots els regidors.

Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí se celebra l’últim dijous de cada mes.

Les convocatòries i les actes de Ple es publiquen al portal de transparència.

Les sessions es poden seguir en directe en streaming i seguir a través del canal de Youtube.

Les atribucions del Ple de l’ajuntament les regula el Reglament Orgànic Municipal, d’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases de règim local.

Són atribucions del Ple de l’ajuntament de caràcter delegable, les següents:

. L’exercici de les accions administratives i judicials.

. L’alienació del patrimoni.

. Les que expressament li atribueixin les normes de l’estat i de la Generalitat de Catalunya.

. La contractació de personal, si bé, per motius d’urgència, aquesta podrà ser acordada per la Junta de Govern Local, en aquest cas l’esmenta’t acord haurà de ser ratificat pel Ple, a la propera sessió que es faci.

Corresponen al Ple de l’ajuntament les següents atribucions, de caràcter indelegable:

. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

. L’aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.

. L’aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.

. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l’aprovació de comptes.

. L’aprovació de les normes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

. L’acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l’ajuntament, per altres administracions públiques.

. El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i membres dels seus òrgans.

. L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves de selecció de personal i dels concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.

. La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.

. La ratificació de l’acomiadament del personal laboral.

. L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

. Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.

. La votació sobre la moció de censura a l’alcalde.

. La delegació de les seves atribucions en altres òrgans i autoritats municipals.

 

 

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Antoni Poveda Zapata

Antoni Poveda Zapata

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Belén Garcia Criado

Belén Garcia Criado

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Àlex Medrano Soler

Àlex Medrano Soler

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Cristian Rastrojo Lara

Cristian Rastrojo Lara

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Judith Riera Román

Judith Riera Román

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Julio Jiménez Castillo

Julio Jiménez Castillo

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Nuria Ros Baldominos

Nuria Ros Baldominos

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Jose Carlos Garcia Romero

Jose Carlos Garcia Romero

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Francesca Estradé Sabatés

Francesca Estradé Sabatés

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Eugènia Maria Sánchez Flores

Eugènia Maria Sánchez Flores

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Ginés Ros Mateos

Ginés Ros Mateos

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Margi Gual Izquierdo

Margi Gual Izquierdo

SJDespí En Comú - ECG

Veure fitxa
Foto Antoni Pérez Blanch

Antoni Pérez Blanch

SJDespí En Comú - ECG

Veure fitxa
Foto Josep Bracons Oliach

Josep Bracons Oliach

ERC AM

Veure fitxa
Foto Mar Besses Casanovas

Mar Besses Casanovas

ERC AM

Veure fitxa
Foto Lluís Fabrés Pérez

Lluís Fabrés Pérez

ERC AM

Veure fitxa
Foto Mònica Jacas Gimeno

Mònica Jacas Gimeno

ERC AM

Veure fitxa
Foto Jose Luis Cerro Fernández

Jose Luis Cerro Fernández

CIUTADANS

Veure fitxa
Foto Sergio Postigo Garcia

Sergio Postigo Garcia

CIUTADANS

Veure fitxa
Foto Rafael Roldán Gavete

Rafael Roldán Gavete

Podemos

Veure fitxa
Foto Jordi Elias Terns

Jordi Elias Terns

JxSJD-JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern Local està integrada, com a màxim, per un terç de regidors deisgnats lliurement per l'alcalde, que la presideix, i té les funcions que li deleguem el Ple i l'Alcalde.

La JGL de Sant Joan Despí es reuneix quinzenalment els dilluns. L'extracte dels acords que s'hi adoptin es podrá consultar al portal de transparència.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Antoni Poveda Zapata

Antoni Poveda Zapata

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Belén Garcia Criado

Belén Garcia Criado

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Àlex Medrano Soler

Àlex Medrano Soler

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Cristian Rastrojo Lara

Cristian Rastrojo Lara

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Judith Riera Román

Judith Riera Román

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Jose Carlos Garcia Romero

Jose Carlos Garcia Romero

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Francesca Estradé Sabatés

Francesca Estradé Sabatés

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Margi Gual Izquierdo

Margi Gual Izquierdo

SJDespí En Comú - ECG

Veure fitxa
Funcions:

Les comissions informatives tenen la funció d'estudi, debat i dictàmen dels assumptes que siguin competència del Ple.

Hi son representats tots els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tenen al Ple.

Es reuneix com a mínim mensualment, abans de cada Ple.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Antoni Poveda Zapata

Antoni Poveda Zapata

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Belén Garcia Criado

Belén Garcia Criado

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Àlex Medrano Soler

Àlex Medrano Soler

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Cristian Rastrojo Lara

Cristian Rastrojo Lara

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Judith Riera Román

Judith Riera Román

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Julio Jiménez Castillo

Julio Jiménez Castillo

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Jose Carlos Garcia Romero

Jose Carlos Garcia Romero

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Francesca Estradé Sabatés

Francesca Estradé Sabatés

PSC - CP

Veure fitxa
Foto Margi Gual Izquierdo

Margi Gual Izquierdo

SJDespí En Comú - ECG

Veure fitxa
Foto Antoni Pérez Blanch

Antoni Pérez Blanch

SJDespí En Comú - ECG

Veure fitxa
Foto Josep Bracons Oliach

Josep Bracons Oliach

ERC AM

Veure fitxa
Foto Mar Besses Casanovas

Mar Besses Casanovas

ERC AM

Veure fitxa
Foto Lluís Fabrés Pérez

Lluís Fabrés Pérez

ERC AM

Veure fitxa
Foto Mònica Jacas Gimeno

Mònica Jacas Gimeno

ERC AM

Veure fitxa
Foto Jose Luis Cerro Fernández

Jose Luis Cerro Fernández

CIUTADANS

Veure fitxa
Foto Sergio Postigo Garcia

Sergio Postigo Garcia

CIUTADANS

Veure fitxa
Foto Rafael Roldán Gavete

Rafael Roldán Gavete

Podemos

Veure fitxa
Funcions:

L'Alcalde és elegit pel Ple; dirigeix el govern i l'administració municipal i representa la corporació.

Té diverses funcions executives i és el cap superior de tot el personal i de la policía local. Ensems aquestes competències, li correspon entre altres: convocar i presidir les sessions dels òrgans municipals, desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat pel Ple, sancionar les infraccions d'ordenances, contractar obres i serveis per sota el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, atorgar les llicències, etc.

També li corresponen totes aquelles assignades al municipi i no atribuïdes a un altre òrgan.

Més informació de l'Alcalde aquí

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Antoni Poveda Zapata

Antoni Poveda Zapata

PSC - CP

Veure fitxa

Ple de l'Ajuntament

El Ple està integrat per tots els regidors.

Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí se celebra l’últim dijous de cada mes.

Les convocatòries i les actes de Ple es publiquen al portal de transparència.

Les sessions es poden seguir en directe en streaming i seguir a través del canal de Youtube.

Les atribucions del Ple de l’ajuntament les regula el Reglament Orgànic Municipal, d’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases de règim local.

Són atribucions del Ple de l’ajuntament de caràcter delegable, les següents:

. L’exercici de les accions administratives i judicials.

. L’alienació del patrimoni.

. Les que expressament li atribueixin les normes de l’estat i de la Generalitat de Catalunya.

. La contractació de personal, si bé, per motius d’urgència, aquesta podrà ser acordada per la Junta de Govern Local, en aquest cas l’esmenta’t acord haurà de ser ratificat pel Ple, a la propera sessió que es faci.

Corresponen al Ple de l’ajuntament les següents atribucions, de caràcter indelegable:

. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

. L’aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.

. L’aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.

. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l’aprovació de comptes.

. L’aprovació de les normes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

. L’acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l’ajuntament, per altres administracions públiques.

. El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i membres dels seus òrgans.

. L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves de selecció de personal i dels concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.

. La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.

. La ratificació de l’acomiadament del personal laboral.

. L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

. Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.

. La votació sobre la moció de censura a l’alcalde.

. La delegació de les seves atribucions en altres òrgans i autoritats municipals.

L'Alcalde

L'Alcalde és elegit pel Ple; dirigeix el govern i l'administració municipal i representa la corporació.

Té diverses funcions executives i és el cap superior de tot el personal i de la policía local. Ensems aquestes competències, li correspon entre altres: convocar i presidir les sessions dels òrgans municipals, desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat pel Ple, sancionar les infraccions d'ordenances, contractar obres i serveis per sota el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, atorgar les llicències, etc.

També li corresponen totes aquelles assignades al municipi i no atribuïdes a un altre òrgan.

Més informació de l'Alcalde aquí

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada, com a màxim, per un terç de regidors deisgnats lliurement per l'alcalde, que la presideix, i té les funcions que li deleguem el Ple i l'Alcalde.

La JGL de Sant Joan Despí es reuneix quinzenalment els dilluns. L'extracte dels acords que s'hi adoptin es podrá consultar al portal de transparència.

 

Tinents i tinentes d'Alcalde

Els tinents o tinentes d'Alcalde exerceixen les funcions delegades per l'Alcalde i el substitueixen en cas d'absència

 

Comissions informatives

Les comissions informatives tenen la funció d'estudi, debat i dictàmen dels assumptes que siguin competència del Ple.

Hi son representats tots els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tenen al Ple.

Es reuneix com a mínim mensualment, abans de cada Ple.