En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Ple de l'Ajuntament

El Ple està integrat per tots els regidors.

Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí se celebra l’últim dijous de cada mes.

Les convocatòries i les actes de Ple es publiquen al portal de transparència.

Les sessions es poden seguir en directe en streaming i seguir a través del canal de Youtube.

Les atribucions del Ple de l’ajuntament les regula el Reglament Orgànic Municipal, d’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases de règim local.

Són atribucions del Ple de l’ajuntament de caràcter delegable, les següents:

. L’exercici de les accions administratives i judicials.

. L’alienació del patrimoni.

. Les que expressament li atribueixin les normes de l’estat i de la Generalitat de Catalunya.

. La contractació de personal, si bé, per motius d’urgència, aquesta podrà ser acordada per la Junta de Govern Local, en aquest cas l’esmenta’t acord haurà de ser ratificat pel Ple, a la propera sessió que es faci.

Corresponen al Ple de l’ajuntament les següents atribucions, de caràcter indelegable:

. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

. L’aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.

. L’aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.

. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l’aprovació de comptes.

. L’aprovació de les normes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

. L’acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l’ajuntament, per altres administracions públiques.

. El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i membres dels seus òrgans.

. L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves de selecció de personal i dels concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.

. La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.

. La ratificació de l’acomiadament del personal laboral.

. L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

. Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.

. La votació sobre la moció de censura a l’alcalde.

. La delegació de les seves atribucions en altres òrgans i autoritats municipals.

L'Alcalde

L'Alcalde és elegit pel Ple; dirigeix el govern i l'administració municipal i representa la corporació.

Té diverses funcions executives i és el cap superior de tot el personal i de la policía local. Ensems aquestes competències, li correspon entre altres: convocar i presidir les sessions dels òrgans municipals, desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat pel Ple, sancionar les infraccions d'ordenances, contractar obres i serveis per sota el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, atorgar les llicències, etc.

També li corresponen totes aquelles assignades al municipi i no atribuïdes a un altre òrgan.

Més informació de l'Alcalde aquí

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada, com a màxim, per un terç de regidors deisgnats lliurement per l'alcalde, que la presideix, i té les funcions que li deleguem el Ple i l'Alcalde.

La JGL de Sant Joan Despí es reuneix quinzenalment els dilluns. L'extracte dels acords que s'hi adoptin es podrá consultar al portal de transparència.

 

Tinents i tinentes d'Alcalde

Els tinents o tinentes d'Alcalde exerceixen les funcions delegades per l'Alcalde i el substitueixen en cas d'absència

 

Comissions informatives

Les comissions informatives tenen la funció d'estudi, debat i dictàmen dels assumptes que siguin competència del Ple.

Hi son representats tots els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tenen al Ple.

Es reuneix com a mínim mensualment, abans de cada Ple.