Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

Competències i funcions

Les entitats locals (Ajuntaments) respresenten directament, i en aplicació de mecanisme d'elecció automàtica directa, als ciutadans. Això suposa que tenen autonomia. La Constitució Espanyola assenyala a l'article 137 que 'gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels interessos respectius' i que 'garanteix l'autonomia dels municipis' (article 140).

L'estat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en les Comunitats Autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels interessos respectius.

Les competències municipals 

Els ajuntaments tenen dues classes de competències, les pròpies, que poden ser exclusives o en concurrència amb d'altres ens locals, i les atribuïdes per delegació d'altres ens públics. Son competències municipals:

- Seguretat  ciutadana

- Ordenació dels trànsit de vehícles i de persones en les vies públiques

- Protecció civil

- Prevenció i extinció d'incendis

- Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística

- Promoció i gestió de l'habitatge (control de l'habitabilitat)

- Parcs i jardins

- Vies públiques i rurals.

- Protecció del medi ambient (contaminació atmosfèrica i sonora, control d'activitats classificades, protecció d'espais naturals, potenciació i manteniment d'espais verds, eradicació d'abocaments incontrolats, educació i sensibilització ambiental)

- Mercats, escorxadors i fires

- Defensa dels usuaris i consumidors (garantir la salut, la seguretat i els legítims interessos econòmics dels consumidors)

- Protecció de la salubritat pública (higiene dels aliments, desratització, desinfecció i desinsectació)

- Participació en la gestió de l'assistència primària de la salut.

- Cementiris i serveis funeraris

- Serveis socials i promoció i reinserció social

- Subministrament d'aigua

- Clavegueram i tractament d'aigües residuals

- Enllumenat

- Neteja viària, recollida i tractament de residus

- Transport públic de viatgers i taxi

- Activitats i instal.lacions culturals, esportives i ocupació del lleure

- Turisme

- Participació en la promoció de l'ensenyament (manteniment de les escoles públiques i participació en els consells escolars)

A Sant Joan Despí, en el marc de l'àrea metropolitana de Barcelona, alguns d'aquests serveis es realitzen mancomunadament. Així, els Ajunaments de més de 20.000 habitants (cas de Sant Joan Despí) han de prestar els serveis mínims següents: 

- Enllumenat públic

- Cementiri

- Recollida de residus

- Neteja viària

- Abastament d'aigua

- Clavegueram

- Accessos al nucli de la població

- Pavimentació i conservació de les vies públiques

- Control d'aliments i begudes

- Parcs públics

- Biblioteca pública

- Mercats

- Tractament de residus

- Protecció civil

- Serveis socials

- Prevenció i extinció d'incendis

- Instal.lacions esportives d'ús públic

 

La normativa reguladora del règim local qualifica de serveis públics essencials, reservats als ens locals:

 

- Servei d'abastament i depuració d'aigües

- Serveis de recollida, tractament i aprofitament de residus

- Escorxadors

- Mercats i llotges centrals

- Transport públic de viatgers

 

Així doncs, els capítols d'urbanisme, obres i serveis locals són l'objecte fonamental de l'activitat dels Ajuntaments.

 

A Sant Joan Despí també es treballa en el recolzament i suport a l'activitat econòmica local, la seva millora competitiva i capacitat de creació d'ocupació. El municipi té competències en l'ordenació i regulació de les activitats comercials.

 

L'Ajuntament de Sant Joan Depí compta amb una empresa per a la promoció d'habitatge i aparcament públic, ADSA.

 

L'Ajuntament exerceix funcions de dinamització i difusió cultural, mantenint diferents equipaments culturals i procurant pel manteniment del patrimoni històric i artístic.

 

Hi ha un seguit d'activitats on el municipi pot exercir activitats complementàries  a les competències pròpies d'altres administracions públiques.

 

Entre les més concurrents hi ha: educació, cultura, joventut, esports, igualtat, habitatge, sanitat, protecció del medi, ocupació i lluita contra l'atur, arxius, biblioteques, museus, conservatoris de música i centres de belles arts, foment de les estructures agràries i prestació de serveis d'interès públic agrari.

 

Com s'escullen els representants municipals?

 

Els regidors i regidores, com diu la Constitució, en el seu article 140, 'seran elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal igual, lliure, directe i secret'. El nombre de regidors a elegir a cada municipi es determina pel nombre d'habitants. A Sant Joan Despí s'escullen 21 regidors. L'Alcalde es escollit per la majoria absoluta de vots dels regidors i regidores entre els caps de llista de les candidatures que hagin obtingut representants per un mandat de quatre anys. Si no s'obté majoria absoluta de vots, es proclama Alcalde el candidat capdavanter de la llista més votada.