Contractes menors? Contractes adjudicats per procediment obert? Per procediment negociat? Aquí trobaràs els percentatges, en volum pressupostari, dels contractes adjudicats per l'ens en cadascun dels procediments que preveu la llei.

 

 

CONTRACTES ADJUDICATS SEGONS EL PROCEDIMENT

REGISTRE PÚBLIC DE CONTRACTES: Accedir

L’article 333 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant TRLCSP), aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix, amb caràcter general, l’obligació dels òrgans de contractació de totes les administracions públiques i de la resta d’entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, de comunicar al Registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes adjudicats, com també, si escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import final i extinció.

L’apartat 6 del mateix article 333 del TRLCSP, preveu que en els casos d’administracions públiques que disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de competències, la comunicació de dades es pot substituir per comunicacions entre els respectius registres de contractes.

D’altra banda, l’article 29 del TRLCSP estableix l’obligació addicional dels òrgans de contractació de remetre al Tribunal de Comptes i, en el cas de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, una còpia certificada dels contractes acompanyada d’un extracte de l’expedient dels contractes d’obres, de concessió d’obres públiques, de gestió de serveis públics i de col·laboració entre el Sector Públic i el Sector Privat de quantia superior a 600.000 euros, dels contractes de subministraments de quantia superior a 450.000 euros i dels contractes de serveis i administratius especials de quantia superior a 150.000 euros. Igualment s’han de comunicar les modificacions, les pròrrogues o variacions de terminis, les variacions de preus i l’import final, la nul·litat i l’extinció normal o anormal dels contractes esmentats.

Actualment, el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya facilita, a més, la tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació que té registrada i l’accés a la documentació dipositada, per tal de donar compliment a allò previst en l’esmentat article 29 del TRLCSP i evitar l’establiment de nous procediments i de noves aplicacions informàtiques que afegeixin noves trameses d’informació i de documentació als òrgans de contractació amb diferents formats i per aconseguir, d’altra banda, una important racionalització en l’ús compartit d’aplicacions informàtiques mitjançant la col·laboració institucional, seguint així les bones pràctiques que es fomenten per la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.