Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

ADDENDA CONVENI UTILITZACIO ESPAI AMB DESTÍ PROVISIONAL A APARCAMENT DE VEHICLES

Data de signatura 28-04-2020

Vigent

Durada LEGISLATURA 2

Prorrogable

Dades dels signataris

RAMON RQOUÉ RIU, ALCALDE DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

JOAN CARLES GRIFELL SUÀREZ, EN REPRESENTACIÓ DE PROMOCIONS BERENGUER ARNAU, SL

Documents 0 ADDENDA PROMOCIONS

CONVENI UTILITZACIÓ ESPAI AMB DESTÍ PROVISIONAL A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

Data de signatura 24-04-2020

Vigent

Durada LEGISLATURA 2019/2013

Prorrogable

Dades dels signataris

RAMON ROQUÉ RIU, ALCALDE DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

ESTRELLA LAMELAS PUJO, PROPIETÀRIA

Documents 0 ESTRELLA LAMELAS

ADDENDA AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS: MODIFICACIÓ DEL TERMINI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES

Drets i obligacions obligacions Modificar el termini de la delegació del servei de deixalleria previst al Conveni de delegació de les competències per a la gestió dels residus municipals, per un termini mínim de 4 anys, a comptar des del dia 1 de desembre de 2019, data d’inici de la prestació efectiva del nou contracte del servei de deixalleries comarcal adjudicat a Fundació MAP. Això no obstant, l’Ajuntament queda obligat a mantenir la delegació acordada del servei de deixalleria pel termini mínim de 5 anys, a comptar des del dia 1 de desembre de 2019, data d’inici de la prestació efectiva del nou contracte del servei de deixalleries comarcal, a fi de garantir la viabilitat del contracte comarcal i la recuperació de les inversions que es deriven d’aquest contracte.

Data de signatura 14-04-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 01-12-2019

Durada 5 anys

Prorrogable

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Raquel Costa Iglesias – Secretària Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Joaquim Colomer Cullell - President Consell Comarcal del Ripollès

Mireia Grau Sadurní - Secretària Consell Comarcal del Ripollès

Documents addenda conveni deixalleria stjoan signed.pdf

CONVENI COL·LABORACIÓ BEQUES FUNDACIÓ LA FARGA CURS 2020-2021

Data de signatura 26-03-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 26-03-2020

Durada Segons vigència de la convocatòria de beques

Prorrogable No

Dades dels signataris

Oriol Guixà Arderiu - President del Patronat de la Fundació La Farga

Ramon Roqué Riu - Alcalde

Documents CONVENI BEQUES LA FARGA 2020-2021

Més informació Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació La Farga per gestionar conjuntament l'atorgament i tramitació de la partida de 10.000€ en beques destinades a persones residents a Sant Joan de les Abadesses per finançar el cost de matriculació en cursos de grau, post-grau i tesi doctoral.

ADDENDA NÚMERO 1 AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I EL SR. MEDIR JORDÀ I JORDÀ D’AUTORITZACIÓ DE PAS PER LA FINCA DEL MAS PERELLA PER A L’EXTRACCIÓ DE FUSTA DE LA FOREST AVETAR I PUIGRUST

Drets i obligacions Addenda al conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el Sr. Medir Jordà i Jordà pel qual aquest últim, autoritzava el pas per la finca Mas Perella de la seva propietat a l’Ajuntament, per tal de poder extreure la fusta procedent de les subhastes de les anualitats 2018 i 2019, provinents de la forest pública de titularitat municipal “Avetar i Puig Rust” CUP 70. L’Ajuntament es compromet a arreglar 95 metres lineals del camí públic de Perella quan disposi de formigó procedent del Consell Comarcal del Ripollès o propi.

Data de signatura 06-04-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 06-04-2020

Durada 1 any

Prorrogable

Dades dels signataris

Ramon Roque i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Medir Jordà Jordà – Propietari Mas Perella

Documents ADDENDA DEF CONVENI MEDIR JORDA JORDA AUTORITZACIO PAS PERELLA EXTRACCIO FUSTES 06042020

CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I EL SR. MEDIR JORDÀ I JORDÀ D’AUTORITZACIÓ DE PAS PER LA FINCA DEL MAS PERELLA PER A L’EXTRACCIÓ DE FUSTA DE LA FOREST AVETAR I PUIGRUST

Drets i obligacions El Sr. Medir Jordà i Jordà atorga a favor de l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses amb la finalitat de poder extreure la fusta corresponent a l’anualitat 2018 a la forest CUP d’Avetar i Puigrust, adjacent a la zona de Perella, una autorització de pas per la seva propietat descrita al punt I de la part expositiva anterior. L’Ajuntament es compromet a arreglar el camí públic de Perella quan disposi de formigó procedent del Consell Comarcal del Ripollès. Concretament es compromet a destinar en l’arranjament de l’esmentat camí la quantitat de 95 metres lineals de formigó, pel tram delimitat en el conveni.

Data de signatura 09-05-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 09-05-2019

Durada 2022

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roque i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Medir Jordà Jordà – Propietari Mas Perella

Documents MEDIR JORDA JORDA AUTORITZACIO PAS PROPIETAT PRIVADA PER EXTRACCIO FUSTES 2018 08052019.pdf

ADDENDA NÚMERO 2 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’AGÈNCIA D’ENERGIA DEL RIPOLLÈS I LA GESTIÓ ENERGÈTICA A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, SIGNAT EL 10 DE JUNY DE 2016

Drets i obligacions Aquesta addenda preveu la pròrroga del conveni matriu entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per al desenvolupament de l’Agència d’Energia del Ripollès i la gestió energètica a la comarca del Ripollès per l’anualitat 2020 i 2021 i preveu l’aportació econòmica que l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha de fer efectiva a l’ADR els exercicis 2020 i 2021.

Import 2908.8

Data de signatura 05-02-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2020

Durada 2 anys

Prorrogable

Dades dels signataris

Josep Maria Farrés i Penela - President de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès

Ramon Roque i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Documents ADDENDA 2 CONV QUOTES INFOENERGIA 2020 2021SIGNADA.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIO SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I L'ASSOCIACIÓ ANIMALS VIDA DIGNA PER AL CONTROL DE COLÒNIES DE GATS

Drets i obligacions Foment de l'activitat proteccionista dels animals que realitza I'Associació Animals Vida Digna la qual es concreta en el control de la població de gats de carrer del municipi de Sant Joan de les Abadesses. El control poblacional es farà a través de la reestructuració, ordenació i manteniment de colònies controlades de gats. Es promourà, però, l'adopció dels gats acabats d'abandonar, les cries i, en general, tots els gats susceptibles de ser socialitzats, sempre que sigui possible. L'Ajuntament es farà càrrec d'abonar les despeses d'esterilitzacions.

Import 1000.0

Data de signatura 01-04-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-03-2019

Durada 4 anys

Prorrogable

Dades dels signataris

Ramon Roque i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Flora Casademunt - Presidenta de l'Associació Animals Vida Digna

Documents CONVENI_ANIMALS_VIDA_DIGNA_01042019

ADDENDA NÚMERO 1 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I L'ASSOCIACIÓ GATS DE SANT JOAN

Drets i obligacions Posar microxip a un màxim de deu gats per any quan aquests siguin agafats per l´Associació Gats de Sant Joan per esterilitzar-los. El microxip es posarà al coll de l’animal i l’Associació estimarà, si s´escau, la necessitat de fer el tall identificatiu a l’orella de l´animal. Els gats amb microxip es donaran d’alta al Registre ANICOM a nom de l’Associació Gats de Sant Joan i les dades de contacte d’aquesta. Les despeses per donar d’alta el microxip a l’animal aniran a càrrec de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

Import 2500.0

Data de signatura 07-11-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 07-11-2018

Durada 4 anys

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Maria Célia Vargas Romero - Presidenta Associació Gats de Sant Joan

Documents ADDENDA NUMERO 1 CONVENI ESTERILITZACIO ASSOC GATS DE ST JOAN 07112018

Cessió de la gestió, manteniment i millora del traçat de la via verda al Consorci de les Vies Verdes de Girona

Drets i obligacions Manteniment del traçat de la via verda per part del Consorci de les Vies Verdes de Girona

Import 0.0

Data de signatura 04-03-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 04-03-2020

Durada Indefinit

Prorrogable No

Documents CONVENI CESSIÓ GESTIÓ I MANTENIMENT TRAÇAT VIA VERDA AL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DELS SERVEIS EN MATÈRIA DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2020

Drets i obligacions El Consell Comarcal: Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècnics/es de joventut; proporcionar la formació necessària; Proporcionar el suport, assessorament i experiència en el disseny de les accions adreçades a la població juvenil; Assumir els costos dels desplaçaments, dietes, etc. • Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què s’han realitzat les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que aquest pugui sol·licitar els serveis que consideri necessaris per l’any següent.L'Ajuntament: Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes formulades pel tècnic/a de joventut; Aportar la quantitat econòmica que li correspon; Assumir les tasques administratives del treball del/de la tècnic/a de joventut. • Designar la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a, amb el Consell Comarcal del Ripollès, així com amb els tècnics/es de Joventut.

Import 900.0

Data de signatura 29-01-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2020

Durada 1 any

Prorrogable

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Raquel Costa i Iglesias - Secretària

Joaquim Colomer i Cullell - President Consell Comarcal del Ripollès

Mireia Grau Sadurní - Secretària

Documents CONVENI CCR I AJUNTAMENT SERVEIS JOVENTUT ANY 2020

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ARTS MANAGERS, SL PER L’ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL CLOWNIA 2018

Drets i obligacions L´objecte del present conveni és l´organització del CLOWNIA FESTIVAL 2018 a Sant Joan de les Abadesses. Les obligacions de les parts signatàries del present conveni són les que s´indiquen a continuació: 1.- Per part de l´AJUNTAMENT: - Posar a disposició d´ARTS els terrenys necessaris per la producció del CLOWNIA FESTIVAL en les condicions idònies per la seva realització. - L´AJUNTAMENT subvencionarà a l´empresa ARTS amb la quantitat de 40.000,00 euros per la realització del esmentat festival per la edició del 2018. 2.- Per part d´ARTS: - Es farà càrrec de tots els costos de organització, disseny, producció i contractació dels serveis i artistes necessaris per tal de dur a terme la realització del CLOWNIA FESTIVAL. - Es farà càrrec exclusiu de la explotació del CLOWNIA FESTIVAL 2018. Qualsevol de les parts podrà compel·lir a l’altre a elevar aquest conveni a escriptura pública assumint en exclusiva, al seu compte i càrrec, les despeses de dit atorgament. V.- Conseqüències de l´incompliment del conveni: Les previstes a l´article 51 de la Llei 40/2015, d´1 d´octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Import 40000.0

Data de signatura 11-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 11-06-2018

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució El present conveni està sotmès al règim jurídic dels convenis previst en el Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d´1 d´octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, tenint naturalesa administrativa, de manera que tots els dubtes i controvèrsies que puguin sorgir entre les parts sobres els efectes, interpretació, modificació o resolució del mateix que no puguin ser resoltes a través de la Comissió Mixta, seran sotmeses als tribunals del contenciós administratiu de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altre que els hi pogués correspondre per raó de fur o domicili. Per tot el que s´acaba d´exposar, es proposa l´aprovació per part de l´òrgan competent d´aquest Ajuntament del conveni a subscriure amb el Sr. Pau Sampietro Vara, actuant en nom i representació de Arts Managers, SL per l’organització del Festival Clownia 2018.

Dades dels signataris

Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde-president de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Sr. Pau Sampietro i Vara, Arts Managers, SL

 

 

 

 

 

 

 

CESSIÓ TEMPORAL DE TERRENYS STRATEX 2002, SL PER FESTIVAL CLOWNIA 2018

Drets i obligacions La societat Inmobiliaria Sant Joan de les Abadesses, SA, representada per la Sra. Sonia Castelló Egea, és propietària dels terrenys ubicats al sector anomenat Cotolla amb referència cadastral 1165102DG4716N0001PD i amb número de finca registral 1683 inscrita al Registre de la Propietat de Ripoll al tom 726, llibre 37 de Sant Joan de les Abadesses, foli 99 (grafiats en el planell com a H i I). Que ambdues parts acorden formalitzar la cessió temporal i gratuïta de l’ús dels terrenys a favor de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a poder dur-hi a terme un festival musical. INMOBILIARIA SANT JOAN DE LES ABADESSES, representada per la Sra. Sonia Castelló Egea, CEDEIX temporalment a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses l’ús gratuït dels terrenys descrits a la part expositiva anterior i que figuren grafiats al plànol annex, amb la finalitat de dur-hi a terme un festival musical els dies 28, 29, 30 de juny i 1 de juliol de 2018. Concretament el destí dels esmentats terrenys serà per ubicar-hi una zona d’aparcament de vehicles i a la zona pròpiament del festival on s’hi realitzaran les actuacions musicals. La finca cedida es destinarà exclusivament a la finalitat que s´acaba d´esmentar. L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ACCEPTA la cessió d’ús efectuada i es compromet a destinar-la a la finalitat descrita. La cessió d’ús s´efectua pels dies 28,29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2018, si bé l´Ajuntament en podrà fer ús des del moment de la signatura del present conveni a fi i efectes de preparar els terrenys pel compliment de la normativa que li sigui d´aplicació i, en aquest mateix sentit, també en podrà fer ús una vegada finalitzat el festival per deixar els terrenys en les condicions inicials. Seran a càrrec exclusiu de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: a) Totes les actuacions d’adequació del terreny per dur-hi a terme el festival. b) La tramitació, obtenció i liquidació de les autoritzacions, els permisos administratius i les llicències per raó de l´activitat que s´hi vol desenvolupar siguin exigibles a la propietat, en especial en matèria de seguretat, protecció contra incendis, etc. i serà l’únic responsable de les possibles sancions administratives en cas d’incompliment. c) A contractar, si no en disposa, d´una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol risc que es pugui ocasionar en el terreny objecte de cessió d’ús, així com qualsevol dany a tercers que pugui produir per la seva destinació. Segons els articles 80 i 81 del l’esmentat Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010) i d’acord amb l’aforament anteriorment esmentat, l’assegurança de responsabilitat civil ha de ser de com a mínim de 1.600.000 €.

Data de signatura 26-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 26-04-2018

Durada L’Ajuntament en podrà fer ús dels terrenys des del moment de la signatura del present conveni a fi i efectes de preparar els terrenys pel compliment de la normativa que li sigui d´aplicació i, en aquest mateix sentit, també en podrà fer ús una vegada finalitzat el festival per deixar els terrenys en les condicions inicials.

Prorrogable No

Compliment i execució L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses serà l’únic responsable de l´activitat que es realitzi en el terreny propietat d’INMOBILIARIA SANT JOAN DE LES ABADESSES, S.A i, assumirà en exclusiva qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin derivar com a conseqüència de la possessió i l’activitat que s´hi desenvoluparà i el cost econòmic de les possibles reclamacions de responsabilitat, de danys o perjudicis o de sancions per possibles infraccions administratives que, per raó de la ocupació i del destí del terreny, s’imputessin a la propietat. Qualsevol de les parts podrà compel·lir a l’altre a elevar aquest conveni a escriptura pública assumint en exclusiva, al seu compte i càrrec, les despeses de dit atorgament. La cessió quedarà revocada, de manera automàtica, en el cas que destini el terreny a una finalitat diferent a l´esmentada en el present document, sense necessitat de requeriment per part de la propietat. Qualsevol altre incompliment de les obligacions fixades en aquest conveni donarà dret a la propietat per instar la seva revocació, que es produirà de manera automàtica el dia següent al de la finalització del termini que hagi donat al cessionari per atendre el seu requeriment de compliment.

Més informació

Sr. Ramon Roqué i Riu, Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses                            

Sra. Sonia Castelló Egea, STRATEX 2002, SL

 

 

CESSIÓ TEMPORAL DE TERRENYS BASAGAÑA-CASALS PER FESTIVAL CLOWNIA 2018

Drets i obligacions El Sr. Marcel Bassaganya Serra i Sra. Judit Casals Sicília són propietaris dels terrenys situats a la Crta. d’Ogassa amb número de parcel.la cadastral 56 del polígon 11 de Sant Joan de les Abadesses ( referència cadastral: 17177A011000560000EY) i que es grafia en el plànol adjunt i s’assenyala amb la lletra G. Que ambdues parts acorden formalitzar la cessió temporal i gratuïta de l’ús dels terrenys a favor de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a poder dur-hi a terme un festival musical. El Sr. Marcel Bassaganya Serra i Sra. Judit Casals Sicília són, CEDEIXEN temporalment a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses l’ús gratuït dels terrenys descrits a la part expositiva anterior i que figuren grafiats al plànol annex, amb la finalitat de dur-hi a terme un festival musical els dies 28, 29, 30 de juny i 1 de juliol de 2018. Concretament el destí dels esmentats terrenys serà per ubicar-hi una zona d´aparcament i es destinaran única i exclusivament a aquesta finalitat L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ACCEPTA la cessió d’ús efectuada i es compromet a destinar-la a la finalitat descrita. La cessió d’ús s´efectua pels dies 28,29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2018, si bé l´Ajuntament en podrà fer ús des del moment de la signatura del present conveni a fi i efectes de preparar els terrenys pel compliment de la normativa que li sigui d´aplicació i, en aquest mateix sentit, també en podrà fer ús una vegada finalitzat el festival per deixar els terrenys en les condicions inicials. Seran a càrrec exclusiu de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: a) Totes les actuacions d’adequació del terreny per dur-hi a terme el festival. b) La tramitació, obtenció i liquidació de les autoritzacions, els permisos administratius i les llicències per raó de l´activitat que s´hi vol desenvolupar siguin exigibles a la propietat, en especial en matèria de seguretat, protecció contra incendis, etc. i serà l’únic responsable de les possibles sancions administratives en cas d’incompliment. c) A contractar, si no en disposa, d´una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol risc que es pugui ocasionar en el terreny objecte de cessió d’ús, així com qualsevol dany a tercers que pugui produir per la seva destinació. Segons els articles 80 i 81 del l’esmentat Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010) i d’acord amb l’aforament anteriorment esmentat, l’assegurança de responsabilitat civil ha de ser de com a mínim de 1.600.000 €.

Data de signatura 26-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 26-04-2018

Durada L’Ajuntament en podrà fer ús dels terrenys des del moment de la signatura del present conveni a fi i efectes de preparar els terrenys pel compliment de la normativa que li sigui d´aplicació i, en aquest mateix sentit, també en podrà fer ús una vegada finalitzat el festival per deixar els terrenys en les condicions inicials.

Prorrogable No

Compliment i execució L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses serà l’únic responsable de l´activitat que es realitzi en el terreny propietat del Sr. Marcel Bassaganya Serra i de la Sra. Judit Casals Sicília i, assumirà en exclusiva qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin derivar com a conseqüència de la possessió i l’activitat que s´hi desenvoluparà i el cost econòmic de les possibles reclamacions de responsabilitat, de danys o perjudicis o de sancions per possibles infraccions administratives que, per raó de la ocupació i del destí del terreny, s’imputessin a la propietat. Qualsevol de les parts podrà compel·lir a l’altre a elevar aquest conveni a escriptura pública assumint en exclusiva, al seu compte i càrrec, les despeses de dit atorgament. La cessió quedarà revocada, de manera automàtica, en el cas que destini el terreny a una finalitat diferent a l´esmentada en el present document, sense necessitat de requeriment per part de la propietat. Qualsevol altre incompliment de les obligacions fixades en aquest conveni donarà dret a la propietat per instar la seva revocació, que es produirà de manera automàtica el dia següent al de la finalització del termini que hagi donat al cessionari per atendre el seu requeriment de compliment.

Més informació

Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde-president de l´Ajuntament  de Sant Joan de les Abadesses     

Sr. Marcel Bassaganya Serra i Sra. Judit Casals Sicilia

             

 

 

 

 

CESSIÓ TEMPORAL DE TERRENYS DE BUGALLA, SL PER FESTIVAL CLOWNIA 2018

Drets i obligacions La societat BUGALLA, SA, representada pel Sr. Marta Masdeu Bosch és propietària dels terrenys situats a la zona oest de la l’empresa Estiluz amb referència cadastral : 1767001DG4716N0001GD i que es grafien en el planell adjunt amb la lletra F. Que ambdues parts acorden formalitzar la cessió temporal i gratuïta de l’ús dels terrenys a favor de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a poder dur-hi a terme un festival musical. La societat BUGALLA, SA, representada per la Sra. Marta Masdeu i Bosch, CEDEIX temporalment a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses l’ús gratuït dels terrenys descrits a la part expositiva anterior i que figuren grafiats al plànol annex, amb la finalitat de dur-hi a terme un festival musical els dies 28, 29, 30 de juny i 1 de juliol de 2018. Concretament el destí dels esmentats terrenys serà per ubicar-hi una zona d´aparcament de vehicles i es destinaran única i exclusivament a aquesta finalitat. L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ACCEPTA la cessió d’ús efectuada i es compromet a destinar-la a la finalitat descrita. La cessió d’ús s´efectua pels dies 28,29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2018, si bé l´Ajuntament en podrà fer ús des del moment de la signatura del present conveni a fi i efectes de preparar els terrenys pel compliment de la normativa que li sigui d´aplicació i, en aquest mateix sentit, també en podrà fer ús una vegada finalitzat el festival per deixar els terrenys en les condicions inicials. Seran a càrrec exclusiu de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: a) Totes les actuacions d’adequació del terreny per dur-hi a terme el festival. b) La tramitació, obtenció i liquidació de les autoritzacions, els permisos administratius i les llicències per raó de l´activitat que s´hi vol desenvolupar siguin exigibles a la propietat, en especial en matèria de seguretat, protecció contra incendis, etc. i serà l’únic responsable de les possibles sancions administratives en cas d’incompliment. c) A contractar, si no en disposa, d´una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol risc que es pugui ocasionar en el terreny objecte de cessió d’ús, així com qualsevol dany a tercers que pugui produir per la seva destinació. Segons els articles 80 i 81 del l’esmentat Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010) i d’acord amb l’aforament anteriorment esmentat, l’assegurança de responsabilitat civil ha de ser de com a mínim de 1.600.000 €.

Data de signatura 26-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 26-04-2018

Durada L’Ajuntament en podrà fer ús dels terrenys des del moment de la signatura del present conveni a fi i efectes de preparar els terrenys pel compliment de la normativa que li sigui d´aplicació i, en aquest mateix sentit, també en podrà fer ús una vegada finalitzat el festival per deixar els terrenys en les condicions inicials.

Prorrogable No

Compliment i execució L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses serà l’únic responsable de l´activitat que es realitzi en el terreny propietat de BUGALLA, SA i, assumirà en exclusiva qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin derivar com a conseqüència de la possessió i l’activitat que s´hi desenvoluparà i el cost econòmic de les possibles reclamacions de responsabilitat, de danys o perjudicis o de sancions per possibles infraccions administratives que, per raó de la ocupació i del destí del terreny, s’imputessin a la propietat. Qualsevol de les parts podrà compel·lir a l’altre a elevar aquest conveni a escriptura pública assumint en exclusiva, al seu compte i càrrec, les despeses de dit atorgament. La cessió quedarà revocada, de manera automàtica, en el cas que destini el terreny a una finalitat diferent a l´esmentada en el present document, sense necessitat de requeriment per part de la propietat. Qualsevol altre incompliment de les obligacions fixades en aquest conveni donarà dret a la propietat per instar la seva revocació, que es produirà de manera automàtica el dia següent al de la finalització del termini que hagi donat al cessionari per atendre el seu requeriment de compliment.

Més informació

Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde-president de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses     

Sra. Marta Masdeu Bosch, BUGALLA, SA

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde-president de l´Ajuntament                BUGALLA, SA

de Sant Joan de les Abadesses                   

CESSIÓ TEMPORAL DE TERRENYS ANGELA PLANELLA SOY PER FESTIVAL CLOWNIA 2018

Drets i obligacions La senyora Àngela Planella Soy és propietària dels terrenys parcel.les 53 i 97 del polígon 10 amb les referències cadastrals 7177A010000530000EP i 17177A010000970001RM, respectivament, i que es grafien en el planell adjunt amb les lletres D i E. Que ambdues parts acorden formalitzar la cessió temporal i gratuïta de l’ús dels terrenys a favor de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a poder dur-hi a terme un festival musical. La senyora Àngela Planella Soy CEDEIX temporalment a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses l’ús gratuït dels terrenys descrits a la part expositiva anterior i que figuren grafiats al plànol annex, amb la finalitat de dur-hi a terme un festival musical els dies 28,29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2018. Concretament el destí dels esmentats terrenys serà per ubicar-hi una zona d’acampada i d´aparcament de vehicles i es destinaran única i exclusivament a aquesta finalitat. L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ACCEPTA la cessió d’ús efectuada i es compromet a destinar-la a la finalitat descrita. La cessió d’ús s´efectua pels dies 28,29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2018, si bé l´Ajuntament en podrà fer ús des del moment de la signatura del present conveni a fi i efectes de preparar els terrenys pel compliment de la normativa que li sigui d´aplicació i, en aquest mateix sentit, també en podrà fer ús una vegada finalitzat el festival per deixar els terrenys en les condicions inicials. Seran a càrrec exclusiu de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: a) Totes les actuacions d’adequació del terreny per dur-hi a terme el festival. b) La tramitació, obtenció i liquidació de les autoritzacions, els permisos administratius i les llicències per raó de l´activitat que s´hi vol desenvolupar siguin exigibles a la propietat, en especial en matèria de seguretat, protecció contra incendis, etc. i serà l’únic responsable de les possibles sancions administratives en cas d’incompliment. c) A contractar, si no en disposa, d´una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol risc que es pugui ocasionar en el terreny objecte de cessió d’ús, així com qualsevol dany a tercers que pugui produir per la seva destinació. Segons els articles 80 i 81 del l’esmentat Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010) i d’acord amb l’aforament anteriorment esmentat, l’assegurança de responsabilitat civil ha de ser de com a mínim de 1.600.000 €.

Data de signatura 26-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 26-04-2018

Durada L’Ajuntament en podrà fer ús dels terrenys des del moment de la signatura del present conveni a fi i efectes de preparar els terrenys pel compliment de la normativa que li sigui d´aplicació i, en aquest mateix sentit, també en podrà fer ús una vegada finalitzat el festival per deixar els terrenys en les condicions inicials.

Prorrogable No

Compliment i execució L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses serà l’únic responsable de l´activitat que es realitzi en el terreny propietat de la Sra. Àngela Planella Soy i, assumirà en exclusiva qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin derivar com a conseqüència de la possessió i l’activitat que s´hi desenvoluparà i el cost econòmic de les possibles reclamacions de responsabilitat, de danys o perjudicis o de sancions per possibles infraccions administratives que, per raó de la ocupació i del destí del terreny, s’imputessin a la propietat. Qualsevol de les parts podrà compel·lir a l’altre a elevar aquest conveni a escriptura pública assumint en exclusiva, al seu compte i càrrec, les despeses de dit atorgament. La cessió quedarà revocada, de manera automàtica, en el cas que destini el terreny a una finalitat diferent a l´esmentada en el present document, sense necessitat de requeriment per part de la propietat. Qualsevol altre incompliment de les obligacions fixades en aquest conveni donarà dret a la propietat per instar la seva revocació, que es produirà de manera automàtica el dia següent al de la finalització del termini que hagi donat al cessionari per atendre el seu requeriment de compliment.

Més informació

Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde-president de l´Ajuntament  de Sant Joan de les Abadesses          

Sra. Àngela Planella Soy

 

 

 

 

 

 

 

                

CESSIÓ TEMPORAL DE TERRENYS INMASDE, SL PER FESTIVAL CLOWNIA 2018

Drets i obligacions La societat INMASDE, SL, representada pel Sr. Marta Masdeu Bosch és propietària dels terrenys situats a la parcel.la cadastral número 137 del polígon 10 de Sant Joan de les Abadesses, (referència cadastral: 17177A010001370000EH) que s’assenyala al plànol adjunt amb les lletres A, B i C. Que ambdues parts acorden formalitzar la cessió temporal i gratuïta de l’ús dels terrenys a favor de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a poder dur-hi a terme un festival musical. La societat INMASDE, SL, representada pel Sr. Marta Masdeu Bosch, CEDEIX temporalment a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses l’ús gratuït dels terrenys descrits a la part expositiva anterior i que figuren grafiats al plànol annex, amb la finalitat de dur-hi a terme un festival musical els dies 28, 29, 30 de juny i 1 de juliol de 2018. Concretament el destí dels esmentats terrenys serà per ubicar-hi una zona d´aparcament de vehicles i es destinaran única i exclusivament a aquesta finalitat. L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ACCEPTA la cessió d’ús efectuada i es compromet a destinar-la a la finalitat descrita. La cessió d’ús s´efectua pels dies 28,29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2018, si bé l´Ajuntament en podrà fer ús des del moment de la signatura del present conveni a fi i efectes de preparar els terrenys pel compliment de la normativa que li sigui d´aplicació i, en aquest mateix sentit, també en podrà fer ús una vegada finalitzat el festival per deixar els terrenys en les condicions inicials. Seran a càrrec exclusiu de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: a) Totes les actuacions d’adequació del terreny per dur-hi a terme el festival. b) La tramitació, obtenció i liquidació de les autoritzacions, els permisos administratius i les llicències per raó de l´activitat que s´hi vol desenvolupar siguin exigibles a la propietat, en especial en matèria de seguretat, protecció contra incendis, etc. i serà l’únic responsable de les possibles sancions administratives en cas d’incompliment. c) A contractar, si no en disposa, d´una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol risc que es pugui ocasionar en el terreny objecte de cessió d’ús, així com qualsevol dany a tercers que pugui produir per la seva destinació. Segons els articles 80 i 81 del l’esmentat Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010) i d’acord amb l’aforament anteriorment esmentat, l’assegurança de responsabilitat civil ha de ser de com a mínim de 1.600.000 €.

Data de signatura 26-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 26-04-2018

Durada L’Ajuntament en podrà fer ús dels terrenys des del moment de la signatura del present conveni a fi i efectes de preparar els terrenys pel compliment de la normativa que li sigui d´aplicació i, en aquest mateix sentit, també en podrà fer ús una vegada finalitzat el festival per deixar els terrenys en les condicions inicials.

Prorrogable No

Compliment i execució Les dues parts contractants s’obliguen complir fidelment les obligacions que s’imposen respectivament en les clàusules precedents; això no obstant cas de produir-se qualsevol dubte, qüestió, diferència o litigi com a conseqüència de la interpretació o execució d’aquest contracte, les parts es sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altre que els hi pogués correspondre per raó de fur o domicili.

Més informació

Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde-president de l´Ajuntament   de Sant Joan de les Abadesses   

Sra. Marta Masdeu Bosch, INMASDE, SL

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde-president de l´Ajuntament                 INMASDE, SL

de Sant Joan de les Abadesses                   

CONVENI DE COOPERACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER CONTRACTACIÓ OBRES JARDINS TORRE PUDA

Data de signatura 17-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 17-04-2018

Durada FINS QUE ES REBI LA SUBVENCIÓ DEL FEDER

Prorrogable No

Documents CONVENI COOPERACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES DELS JARDINS DE LA TORRE DELA PUDA

CONVENI DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

Drets i obligacions GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECPATACIÓ DE TRIBUTS LOCALS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC

Data de signatura 26-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 26-04-2018

Durada 4 ANYS

Prorrogable

Documents CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC

CONVENI DE COL·LABORACIO PER A L'ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL GOLLUT

Drets i obligacions L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses participarà de l'organització del 5è Festival Gollut fent que el municipi sigui una seu del certamen d'aquesta Mostra de cinema compromès, medi ambient, muntanya i fotoperiodisme. Té com a objectiu mostrar els aspectes que preocupen per la societat i que no es difonen suficientment a les sales de cinema, mitjans de comunicació o canals de distribució audiovisual habituals.

Import 375.0

Data de signatura 24-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 24-04-2018

Durada 1

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Joaquim Roqué i Paret - Director del Festival Gollut

Documents CONV COL ORGANITZACIO FESTIVAL GOLLUT

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICPIALS ENTRE L'AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLES

Drets i obligacions El Consell Comarcal prestarà els serveis delegats: Gestió de residus; Gestió del servei de deixalleria; Manteniment de l'abocador controlat; Campanyes de sensibilització ciutadana. L'ajuntament està obligat a mantenir la delegació acordada durant un mínim de 4 anys.

Data de signatura 23-02-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-07-2018

Durada 4 ANYS

Prorrogable

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Raquel Costa Iglesias - Secretària

Joan Manso i bosoms - President Consell Comarcal del Ripollès

Marta Arxé i Llagostera - Secretària accidental

Documents CONV DEL COMPT RESIDUS MUNICIPALS

CONTROL DE LA POBLACIO DE GATS DE CARRER DEL MUNICIPI

Drets i obligacions Control de la població de gats de carrer del municipi mitjançant el mètode CER (Captura, esterilització, retorn) per part de l'Associació. L'Ajuntament es fa càrrec d'abonar les despeses d'esterilitzacions

Import 2500.0

Data de signatura 14-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 4 anys

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Maria Celia Vargas Romero - Presidenta Associació Gats de Sant Joan

Documents CONV COL ASS GATS SANT JOAN

AUTORITZACIO A L'AJUNTAMENT PER L'ENDERROC DELS MURS ADJACENTS A L'APARCAMENT DE CAN CREHUET

Drets i obligacions La propietària autoritza a l'Ajuntament a l'enderroc dels murs de pedra antics que, amb el rebaix del terreny de l'àmbit d'ampliació de l'aparcament, han quedat desprotegits i suposen perill per als futur usuaris de la zona

Data de signatura 15-12-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 15-12-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Anna Vergès Cubí - Propietària

Documents AUTORITZACIO ENDERROC MURS APARCAMENT CAN CREHUET

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ IMPULSORA

Drets i obligacions Creació de la Comissió Impulsora de Servei Comunitari per analitzar les necessitats del municipi, difondre el projecte, facilitar la coordinació entre els centre educatius, fer seguiment i valoració de l'actuació

Data de signatura 17-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 17-03-2017

Durada 31/12/2020

Prorrogable No

Compliment i execució 31/12/2020

Dades dels signataris

Jordi Miró Meix - Director General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Documents CONV PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI

CESSIO FINCA PER CONSTRUCCIO APARCAMENT CAN CREHUET

Drets i obligacions Cessió temporal i gratuïta a l'Ajuntament part de la finca de Can Crehuet per la construcció d'un aparcament públic per 23 vehícles

Data de signatura 06-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 06-03-2017

Durada 10 ANYS PRORROGABLE ANUALMENT

Prorrogable

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Marta Masdeu Bosch - Representant Inmasde SLU

Documents CESSIO FINCA PER APARCAMENT CAN CREHUET

DONACIÓ DE CARTELLS A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

Drets i obligacions L'Arxiu Històric Municipal de Sant Joan de les Abadesses fa donació al Consell Comarcal del Ripollès, a títol gratuït, de 527 cartells a fi que siguin dipositats a l'Arxiu Comarcal del Ripollès

Data de signatura 18-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 18-01-2017

Durada Indefinit

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Joan Manso i Bosoms - President Consell Comarcal del Ripollès

Documents DONACIO DE CARTELLS AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLES

DESENVOLUPAMENT PER EL PROJECTE TERRA DE COMTES I ABATS

Drets i obligacions L'Ajuntament aportarà els espais necessaris per el Centre de visitants del Comte Arnau.

Import 382935.21

Data de signatura 18-12-2008

Vigent

Data d'inici de vigència 18-12-2008

Durada 29 anys, prorrogable per períodes de cinc anys

Prorrogable

Compliment i execució 18/12/2037

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Ramon Turrats i Muntadas - President Consorci Ripollès Desenvolupament

Documents CONV DESENVOLUPAMENT PROJECTE TERRA DE COMTES I ABATS

PROTOCOL COL·LABORACIÓ PER PORTAR A TERME EL PROJECTE TERRA DE COMTES I ABATS

Drets i obligacions Col·laboració per la materialització del Pla de Dinamització del Producte Turístic Terra de Comtes i Abats

Data de signatura 17-12-2008

Vigent

Data d'inici de vigència 17-12-2008

Durada Indefinit

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Ramon Turrats i Muntadas - President del Consorci Ripollès Desenvolupament

Rvdm. Monsenyor Romà Casanova i Casanova - Bisbe de Vic

Teresa Jordà i Roura - Alcaldessa Ripoll

Eudald Picas i Mitjavila - Alcalde Gombrèn

Documents PROTOCOL COL·LABORACIO PROJECTE TERRA DE COMTES I ABATS

MODIFICACIO CONVENI PRESTACIO DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS ABANDONATS

Drets i obligacions Incloure un nou apartat al conveni per el servei de custòdia preventiva d'animals comissats per disposició administrativa. Canvi de l'aportació de l'Ajuntament a 1€/habitant anual

Data de signatura 27-11-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 06-06-2017

Durada Indefinit

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Joan Manso i Bosoms - President Consell Comarcal del Ripollès

Documents MODIFICACIO CONV SERVEI RECOLLIDA GOSSOS

INSTAL·LACIÓ ANTENA TELECOMUNICACIONS A L'IMMOBLE DEL C/ SANT MIQUEL 4

Drets i obligacions L'Ajuntament col·loca al seu càrrec l'antena de telecomunicacions amb les màximes garanties tècniques, sent responsable de qualsevol desperfecte, dany o perjudici que es pugui derivar del seu us

Data de signatura 03-07-1998

Vigent

Data d'inici de vigència 03-07-1998

Durada Indefinit

Prorrogable No

Compliment i execució Indefinit

Dades dels signataris

Josep Bassaganya i Bosch - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Josep Garriga i Vergés - Representat de la propietat de l'immoble del Carrer Sant Miquel número 4 de Sant Joan de les Abadesses

Documents CONV INST ANTENA TELECOMUNICACIONS SANT MIQUEL 4

CONDICIONAMENT I ARRANJAMENT D'UNA PARADA D'AUTOBUSOS

Drets i obligacions La Generalitat de Catalunya executarà les obres de la parada d'autobusos de Sant Joan de les Abadesses, una parada sentit est, i una parada sentit oest. L'Ajuntament autoritza l'ocupació dels terrenys per l'execució de les obres.

Data de signatura 09-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 09-10-2017

Durada FINS EXECUCIÓ DE LES OBRES

Prorrogable No

Compliment i execució 08/10/2021

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Ricard Font i Hereu - Secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Documents CONV CONDICIONAMENT PARA AUTOBUSOS
CONV CONDICIONAMENT PARADA AUTOBUSOS ANNEX 1
CONV CONDICIONAMENT PARADA AUTOBUSOS ANNEX 2

INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE DETECCIÓ D'INTRUSIÓ A LA DEIXALLERIA

Drets i obligacions El Consell Comarcal del Ripollès contractarà la compra, instal·lació i manteniment de les càmeres de videovigilància i antirobatori. La despesa es repercutirà a l'Ajuntament.

Data de signatura 20-04-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 20-04-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Joan Manso i Bosoms - President Consell Comarcal del Ripollès

Documents CONV INSTAL·LACIO SISTEMA SEGURETAT DEIXALLERIA.pdf

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIÓ DE LA VIA CICLISTA DEL TER

Drets i obligacions L'Ajuntament posa a disposició del Departament de Territori i Sostenibilitat els terrenys afectats que siguin de la seva titularitat per l'execució de les obres de la Via Ciclista del Ter. Acceptació de la cessió de la titularitat de la via ciclista i les obres executades en el projecte.

Data de signatura 21-04-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 21-04-2017

Durada FINS 31/12/2020

Prorrogable No

Compliment i execució 31/12/2020

Dades dels signataris

RAMON ROQUE I RIU - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

RICARD FONT I HEREU - Secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Documents CONV VIA CICLISTA.pdf
CONV VIA CICLISTA Annex 1.pdf

REGULACIÓ CONDICIONS DE PRODUCCÓ, CESSIÓ I EMISSIÓ RADIOFÒNICA DE EL MAGAZIN DE LA VEU

Drets i obligacions La XAL produeix, i emet una obra radiofònica anomenada "EL MAGAZIN DE LA VEU"

Data de signatura 01-04-2015

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-04-2015

Durada Fins el 31/12/2015

Prorrogable No

Compliment i execució 31/12/2015

Dades dels signataris

RAMON ROQUE I RIU - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

XAVIER ESCRIBA I VIVO - Gerent Xarxa Audiovisual Local SL

Documents CONV EL MAGAZIN DE LA VEU 2015

REGULACIÓ CONDICIONS DE PRODUCCÓ, CESSIÓ I EMISSIÓ RADIOFÒNICA DE EL MAGAZIN DE LA VEU

Drets i obligacions La XAL produeix, i emet una obra radiofònica anomenada "EL MAGAZIN DE LA VEU"

Data de signatura 01-01-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució 31/12/2016

Dades dels signataris

RAMON ROQUE I RIU - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

XAVIER ESCRIBA I VIVO - Gerent Xarxa Audiovisual Local SL

Documents CONV EL MAGAZIN DE LA VEU 2016

REGULACIÓ CONDICIONS DE PRODUCCÓ, CESSIÓ I EMISSIÓ RADIOFÒNICA DE EL MAGAZIN DE LA VEU

Drets i obligacions La XAL produeix, i emet una obra radiofònica anomenada "EL MAGAZIN DE LA VEU"

Data de signatura 01-01-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució 31/12/2017

Dades dels signataris

RAMON ROQUE I RIU - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

XAVIER ESCRIBA I VIVO - Gerent Xarxa Audiovisual Local SL

Documents CONV EL MAGAZIN DE LA VEU 2017

GESTIÓ ENERGÈTICA A LA COMARCA DEL RIPOLLÉS

Drets i obligacions L'ADR executarà tots els treballs i actuacions relacionades amb l'estalvi i eficiència energètica en els edificis i instal·lacions públiques de l'Ajuntament. L'Ajuntament farà una aportació econòmica en concepte de serveis de programar i hosting de dades, i pels serveis prestats per a la gestió, eficiència i estalvi energètica.

Data de signatura 26-04-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 26-04-2017

Durada 1 any

Prorrogable

Dades dels signataris

RAMON ROQUE I RIU - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

JOSEP MARIA FARRÉS I PENELA - President Agència de Desenvolupament del Ripollès

Documents CONV. GESTIO ENERGETICA A LA COMARCA DEL RIPOLLES

GESTIÓ DE LA XARXA DE DESFIBRIL·LADORS DE L'AJUNTAMENT

Drets i obligacions L'Ajuntament es compromet a mantenir els desfibril·ladors mòbils en els vehicles de serveis d'emergència, i els fixos dins del domini públic local. Dipsalut es compromet a realitzar el manteniment dels desfibril·ladors, així com formació bàsica i continuada en l'ús al personal designat per l'Ajuntament.

Data de signatura 18-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 20-06-2016

Durada Fins 31 desembre 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

RAMON ROQUE I RIU - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

JOSEP M. COROMINAS I BARNADAS - President Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona

Documents CONV GESTIO XARXA DESFIBRIL·LADORS

COMPRA D'UNA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE CALOR A PARTIR DE BIOMASSA FORESTAL

Drets i obligacions Assumir les condicions de l'objecte contractual. Acceptar les bases dels procediments.

Import 69222.02

Data de signatura 18-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 18-10-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

RAMON ROQUE I RIU - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

PERE VILA I FULCARÀ - President Diputació de Girona

Documents COMPRA AGREGADA XARXA DISTRIBUCIÓ CALOR A PARTIR DE BIOMASSA FORESTAL

COFINANÇAMENT I CONDICIONS EXEC OBRES AMPLIACIÓ VIES VERDES

Drets i obligacions Regular les condicions d'execució i lliurament de les obres d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques de Girona, entre el Pirineu de Girona y la Costa Brava

Data de signatura 19-07-2017

Vigent

Durada 2017-2020

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Pere Vila i Fulcarà - President Diputació de Girona

Albert Gómez i Casas - President del Consorci de les Vies Verdes de Girona

Jordi Congost Genís - Alcalde accidental Banyoles

Joan Manso i Bosoms - Alcalde Campdevànol

Salvador Coll i Baucells - Alcalde Cornellà del Terri

Joan Farrés i Porxas - Alcalde Esponellà

Joan Estarriola i Vilardell - Alcalde Fontcoberta

Jordi Xargay i Congost - Alcalde Palol de Revardit

Francesc Castañer i Campolier - Alcalde Porqueres

Jordi Munell i García - Alcalde Ripoll

Marc Puigtió i Rebollo - Alcalde Sant Julià de Ramis

Narcís Fajula i Aulet - 1r Tinent d'Alcalde Sarrià de Ter

Josep Antoni Ramon i Guasch - Alcalde Serinyà

Santi Reixach i Garriga - Alcalde Vall de Bianya

Documents CONV AMPLIACIO XARXA VIES VERDES

PROJECTE CONSTRUCCIÓ VIA CICLISTA DEL TER

Data de signatura 21-04-2017

Vigent

Prorrogable No

Documents CONV COL DEP TERRITORI CONST VIA CICLISTA DEL TER

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER LA CREACIO D'UNA COMISSIÓ IMPULSORA

Data de signatura 17-03-2017

Vigent

Prorrogable No

Documents CONV COL DEP ENSENYAMENT COMISSIÓ IMPULSORA

PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ PERSONES DESOCUPADES

Data de signatura 10-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 10-01-2017

Durada FINS 31/12/2017

Prorrogable No

Compliment i execució 31/12/2017

Documents CONV COL AG DESENV RIPOLLES PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

ACTUACIÓ AL PONT DE CAL GAT

Drets i obligacions Actuació urgent en el pont del polígon industrial de Cal Gat perquè pugui suportar el trànsit dels vehicles que hi circulen.

Data de signatura 20-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 20-10-2016

Durada FINS 31/07/2020

Prorrogable No

Compliment i execució 31/07/2020

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Josep Bosch Lladó - Director General Fibran SA

Documents CONV COL FIBRAN ACTUACIÓ PONT CAL GAT

EXHIBICIÓ CULTURA MEXICANA PARELLA MONUMENTAL

Drets i obligacions L'Ajuntament proporciona espai físic per la exhibició de l'obra d'art "Pareja Monumental"

Data de signatura 03-11-2010

Vigent

Data d'inici de vigència 03-11-2010

Durada FINS 03/11/2012

Prorrogable

Compliment i execució 03/11/2012

Dades dels signataris

Francisca E. Méndez Escobar - Encargada de Necogios A.I. Consulado General de México en Barcelona (Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos)

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Documents CONV COL SECRET REL EXTERIORS CULTURA MEXICANA

DESFIBRILADORS DE L'AJUNTAMENT UBICATS A L'ALBERG I AL PASSEIG CTE GUIFRÉ

Data de signatura 20-06-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 20-06-2016

Durada FINS 31/12/2019

Prorrogable No

Compliment i execució 31/12/2019

Documents CONV COL DESFIBRILADORS AJUNTAMENT

FORMAR PART DEL CLUB AGENTS ECONOMICS DE LES VIES VERDES DE GIRONA

Drets i obligacions Incorporació de l'Ajuntament al Club d'Agents Econòmics de les Vies Verdes. En la seva condició de membre, l'Ajuntament s'adhereix als principis rectors i el règim intern que regeix el Club

Data de signatura 08-02-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 08-02-2016

Durada INDEFINIT

Prorrogable No

Dades dels signataris

Albert Gómez i Casas - President del Consorci de les Vies Verdes de Girona

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Documents CONV COL VIES VERDES CLUB AGENTS ECONOMICS

REGULACIÓ US ESPAI FAÇANA ST MATEU DEL MONESTIR

Drets i obligacions El Bisbat de Vic es compromet a mantenir la façana de Sant Mateu, que és part del Monestir de Sant Joan, com espai obert al públic, ja sigui per a visites turístiques com per a la práctica del culte

Data de signatura 18-04-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 18-04-2016

Durada FINS 18/04/2036

Prorrogable No

Compliment i execució 18/04/2036

Dades dels signataris

David Compte i Verdaguer - Rector de la parròquia de Sant Joan de les Abadesses del Bisbat de Vic

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Documents CONV COL DAVID COMTE REGULACIÓ ESPAI FAÇANA ST MATEU

FINANÇAMENT CURSOS INICIACIÓ A LA MUSICA A P4 I P5

Data de signatura 03-12-2015

Vigent No

Data d'inici de vigència 03-12-2015

Durada 1 ANY

Prorrogable No

Compliment i execució 03/12/2016

Documents CONV COL CCR FINANÇ CURSOS INIC A LA MUSICA

COMPRA AGREGADA XARXA DISTRIBUCIÓ CALOR A PARTIR DE BIOMASSA FORESTAL

Data de signatura 20-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 20-10-2016

Durada FINS 31/07/2020

Prorrogable No

Compliment i execució 31/07/2020

Documents CONV COL DIP GIRONA XARXA DIST CALOR BIOMASSA FORESTAL

PROMOCIÓ CULTURAL I ARTISTICA

Drets i obligacions Projectes per la divulgació i promoció dels valors culturals de l'Ajuntament. Promoció i difusió de l'obra del Mestre Rafael Rabec. Projectes culturals d'artistes catalans de la Regió i artistes mexicans de la Galeria Rafael Rabec

Data de signatura 21-09-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 21-09-2015

Durada 10 ANYS

Prorrogable

Compliment i execució 21/09/2025

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Alejandro Becerril Reyes - Apoderado legal Asociación Civil Galeria Rabec

Documents CONV COL GALERIA RAFAEL RABEC PROM CULT I ART

REGULACIÓ CONDICIONS DE PRODUCCÓ, CESSÓ I EMISSIÓ OBRA EL MAGAZIN LA VEU

Data de signatura 01-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 31-12-2017

Durada 1 ANY

Prorrogable No

Compliment i execució 31/12/2017

Documents CONV COL XAL REGULACIÓ CONDICIONS EL MAGAZIN LA VEU

ADHESIÓ LLAR INFANTS AL PLA D'ASSISTENCIA COMPTABLE DE XALOC

Data de signatura 14-04-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 14-04-2015

Durada INDEFINIT

Prorrogable No

Documents CONV COL ADHESIÓ LLAR INFANTS PLA COMPT XALOC

ADHESIÓ PLA ASSISTENCIA COMPTABLE AJUNTAMENT DE XALOC

Data de signatura 22-12-2014

Vigent

Data d'inici de vigència 22-12-2014

Durada INDEFINIT

Prorrogable No

Documents CONV COL XALOC ADHESIÓ PLA COMTABLE AJUNTAMENT

CONVENI XAL. PROTOCOL GENERAL DE SERVEIS DE XAL

Drets i obligacions Fixar les condicions particulars aplicables a la prestació de serveis per part de la XAL a l'Entitat

Data de signatura 03-02-2014

Vigent

Data d'inici de vigència 21-01-2014

Durada INDEFINIT

Prorrogable No

Dades dels signataris

Francesc Pena Carbó - Conseller Delegat Xarxa Audiovisual Local SL

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Documents CONV COL PROTOCOL XAL

CESSIÓ EXEMPLARS LLIBRE "SANT JOAN"

Drets i obligacions La Fundación OCA cedeix gratuitament a l'Ajuntament 900 exemplars del llibre "Sant Joan". L'Ajuntament vendrà aquests llibres a l'oficina de turisme, destinant la totalitat dels ingressos obtinguts a la realització de tasques socials

Data de signatura 20-12-2013

Vigent

Data d'inici de vigència 20-12-2013

Durada INDEFINIT

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Ramon Fajula i Farrés - President Fundación OCA

Documents CONVENI CESSIO LLIBRE SANT JOAN

DESENVOLUPAR L'ACOLLIDA I LA MILLORA DEL PROGRAMA D'INTERCANVI

Drets i obligacions Continuar el desenvolupament de l'acollida i millora del programa d'intercanvi. Donar al personal, voluntaris i joves una oportunitat de treballar en un ambient segur, experimentar la realitat del treball d'un alberg, compartir estils de treball, promoure el moviment de la gent entre paisos diferents.

Data de signatura 11-11-2013

Vigent

Data d'inici de vigència 11-11-2013

Durada INDEFINIT

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jordi Caparrós Marcé - Regidor i representant de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Caroline White - President Executiu YHA (Anglaterra i Gales)

Documents CONV COL YHA DESENV ACOLLIDA I MILLORA INTERCANVI

DELEGACIÓ DE COMPTENCIA PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DELS CENTRES DE TERRA DE COMTES I ABATS

Drets i obligacions Regular l'encàrrec de l'Ajuntament de Ripoll i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a la gestió i comercialització dels centres d'interpretació vinculats al projecte Terra de Comtes i Abats i la promoció turística Territori Ripollès, al Consorci Ripollès Desenvolupament

Data de signatura 03-06-2013

Vigent

Data d'inici de vigència 03-06-2013

Durada INDEFINIT

Prorrogable No

Dades dels signataris

Jordi Munell i Garcia - Alcalde Ajuntament de Ripoll

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Josep Maria Farrés i Penela - President del Consorci Ripollès Desenvolupament

Documents CONV COL RIP DESENV EXPLOTACIÓ TERRA DE COMTES

SERVEIS PRESTATS A LA XARXA PER LA VEU DE ST JOAN

Drets i obligacions El Sr. Jordi Remolins oferirà cròniques informatives a La Xarxa

Data de signatura 25-11-2014

Vigent

Data d'inici de vigència 25-11-2014

Durada INDEFINIT

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roque i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Jordi Remolins - Periodista

Documents CONV SERVEIS PRESTATS A LA XARXA PER LA VEU

UTILITZACIO TEATRE CENTRE

Drets i obligacions Col·laboració per l'organització i promoció d'actes culturals, socials o lúdics a la vila de Sant Joan de les Abadesses

Data de signatura 07-02-2012

Vigent

Data d'inici de vigència 07-02-2012

Prorrogable

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Joan Pous i Burniol - President Associació Catòlica de Pares de Família

Documents CONV COL ASS CAT PARES FAMILIA US TEATRE

OBERTURA AL PUBLIC I ÚS PUBLIC CAPELLA DELS DOLORS

Drets i obligacions El Bisbat de Vic es compromet a mantenir la Capella dels Dolors oberta al públic, ja sigui per visites turístiques o la pràctica del culte.

Data de signatura 14-03-2013

Vigent

Data d'inici de vigència 14-03-2013

Durada FINS 14/03/2033

Prorrogable No

Compliment i execució 14/03/2033

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

David Compte i Verdaguer - Representant del Bisbat de Vic

Documents CONV COL BISBAT DE VIC CAPELLA DELS DOLORS

PROJECTE AULA OBERTA ATENCIÓ EDUCATIVA DIVERSITAT ALUMNAT D'EDUCACIÓ SECUNDARIA DEL MUNICIPI

Data de signatura 01-10-2012

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-10-2012

Prorrogable

Documents CONV COL DEP ENSENYAMENT PROJECTE AULA OBERTA

MANTENIMENT ITINERARI CAL GAT

Data de signatura 08-01-2013

Vigent

Data d'inici de vigència 08-01-2013

Durada FINS 07/01/2023

Prorrogable No

Compliment i execució 07/01/2023

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Jordi Munell i Garcia - President Consorci Alba - Ter

Documents CONV COL CONSORCI ALBA TER MANT ITIN CAL GAT

PROGRAMA D'INDICADORS CULTURALS PER A L'ENTORN MUNICIPAL (PICEM)

Drets i obligacions L'Ajuntament es compromet a recollir les dades d'activitat cultural, assistir a les reunions de seguiment del programa, assistir a les sessions formatives, designar un representant municipal com responsable i interlocutor i fer un ús responsable dels codis d'acceés al programa. El Departament de Cultura es compromet al desenvolupament i manteniment de l'aplicació informàtica i el servidor que dona suport al PICEM, l'organització de les sessions formatives als ajuntaments, la convocatoria i organització de les reunions de seguiment.

Data de signatura 03-07-2012

Vigent

Data d'inici de vigència 03-07-2012

Durada 1 any prorrogable tàcitament

Prorrogable

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Ferran Mascarell i Canalda - Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Documents CONV COL DIR GRAL PROMOCIO I COOP CULTURAL

CONDONACIO CE PER OBRES CARRERS ADJACENTS AMB FINCA C RAMON DURG 24

Drets i obligacions Sr. Franch fa efectiu en concepte de contribucions especials l'import de 6.460,99€.

Data de signatura 01-02-2011

Vigent

Data d'inici de vigència 01-02-2011

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Albert Franch Ordi - Propietari finca situada al carrer Ramon d'Urg 24 de Sant Joan de les Abadesses

Documents CONV COL ALBERG FRANCH OBRES R DURG 24

ADHESIÓ XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D'EMERGENCIES I SEGURETAT

Data de signatura 15-06-2012

Vigent

Data d'inici de vigència 15-06-2012

Durada INDEFINIT

Prorrogable No

Documents CONV COL DEP INTERIOR GTAT XARXA RESCAT

CONVENI PAIS ART I HISTORIA TRANSFRONTERER DE LES VALLS CATALANES DEL TEC I DEL TER

Drets i obligacions Definir i posar en funcionament el projecte cultural del territori. Dur a terme el programa pluriannual d'accions

Data de signatura 25-11-2011

Vigent

Data d'inici de vigència 25-11-2011

Durada Indefinit

Prorrogable

Documents CONV COL AECT PAIS ART I HISTORIA

ADDENDA PER OBERTURA SALA EXPOSICÍONS DE MAQUETES DEL ROMANIC DEL RIPOLLES

Drets i obligacions La cessió a favor de l'Ajuntament de les 17 maquetes del Romànic del Ripollès per estar exposades a una de les sales del Palau de l'Abadia. L'Ajuntament abona anualment la quantitat de 1.809,53€ en concepte de lloguer de les maquetes. La quantitat s'actualitzarà anualment en funció de l'IPC

Data de signatura 02-01-2012

Vigent

Data d'inici de vigència 02-01-2012

Durada INDEFINIT

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Josep Mª Anglada i Cambras - Propietari de les maquetes romàniques del Ripollès

Documents CONV COL JOSEP M ANGLADA OBERTURA SALA EXPOSCIONS

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER FINANÇAMENT OBRES REFORMA PAVELLO

Data de signatura 20-02-2012

Vigent

Data d'inici de vigència 20-02-2012

Durada FINS 31/12/2020

Prorrogable No

Compliment i execució 31/12/2020

Documents CONV COL CONSELL CAT ESPORT REFORMES PAVELLO

PRESTACIÓ SERVEI FACTURACIÓ ELECTRONICA E-FACT

Drets i obligacions El Consorci controla que el sistema només accepti factures electròniques del forma adeqüat, distribueix i custodia les factures. L'Ajuntament es dona d'alta al servei realitzant les actuacions necessàries per acceptar la recepció de les factures

Data de signatura 14-07-2011

Vigent

Data d'inici de vigència 14-07-2011

Durada Un any prorrogable anualment

Prorrogable

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Joan A. Olivares Obis - Director Gerent Consorci Administració Oberta de Catalunya

Documents CONV COL AOC SERVEI E-FACT

CESSIO XARXA ITINERARIS SALUDABLES

Data de signatura 07-07-2011

Vigent

Data d'inici de vigència 07-07-2011

Durada INDEFINIT

Prorrogable No

Documents CONV COL DIPSALUT XARXA ITINERARIS

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NOTIFICACIÓ ELECTRONICA AJUNTAMENT (e-NOTUM)

Drets i obligacions El Consorci assumeix els costos de mantenimet i explotació del sistema. L'Ajuntament s'ha de donar d'alta al servei

Data de signatura 01-07-2011

Vigent

Data d'inici de vigència 01-07-2011

Durada Dos anys, prorrogables automàticament per períodes successius d'un any

Prorrogable

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Joan A. Olivares Obis - Director Gerent Consorci Administració Oberta de Catalunya

Documents CONV COL AOC SERVEI NOTIFICACIÓ E-NOTUM

EXECUCIÓ PROJECTE INTEGRAL DE DESENVOLUPAMENT ERMITA ST ANTONI

Drets i obligacions Executar un projecte integral de desenvolupament econòmic a l'ermita de Sant Antoni

Data de signatura 03-05-2011

Vigent

Data d'inici de vigència 03-05-2011

Durada Indefinit

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roquè i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Hermínia Ordeig i Boladeras - Directora Gerent Fundació Privada MAP

Documents CONV COL FUNDACIO MAP ERMITA ST ANTONI

CESSIÓ PARC URBÀ DE SALUT

Data de signatura 01-04-2011

Vigent

Data d'inici de vigència 01-04-2011

Durada INDEFINIT

Prorrogable No

Documents CONV COL DIPSALUT PARC URBA

REALITZACIO ACTUACIONS DIFUSIO I COMUNICACIÓ RIQUESA PATRIMONIAL MONESTIR

Drets i obligacions Difusió i comunicació de la riquesa patrimonial i espiritual del Ripollès per a millorar la seva quallitat i la seva imatge. Iniciar un seguit d'actuacions per a la posada en valor i la millora de la visita al Monestir i el seu Museu

Data de signatura 28-03-2011

Vigent

Data d'inici de vigència 28-03-2011

Durada Cinc anys prorrogable tàcitament

Prorrogable

Documents CONV DINAMITZACIO VISITA AL MONESTIR

PROTOCOL COL·LABORACIO PER IMPLEMENTAR EL PLA D'ACTIVITAT FISICA, ESPORT I SALUT (PAFES)

Drets i obligacions Fixar un marc per posar en comú els esforços i els recursos d'ambdues administracions a fi i efecte d'establir la progressiva implementació del PAFES dins l'àmbit territorial municipal

Data de signatura 05-11-2010

Vigent

Data d'inici de vigència 05-11-2010

Durada INDEFINIT

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Anna Pruna i Grivé - Secretaria General de l'Esport i Presidenta del Consell Català de l'Esport, del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya

Documents CONV COL CONSELL CATALA DE L'ESPORT

DELEGACIÓ GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PUBLIC

Data de signatura 30-11-2009

Vigent

Data d'inici de vigència 30-11-2009

Prorrogable

Documents CONV COL CCR RECAPTACIÓ TRIBUTS

CONSTRUCCIÓ TORRE TELECOMUNICACIONS A ST ANTONI

Data de signatura 08-06-2009

Vigent

Data d'inici de vigència 08-06-2009

Durada FINS 07/06/2039

Prorrogable

Compliment i execució 07/06/2039

Documents CONV COLTORRE COMUNICACIONS ST.ANTONI

UBICACIO DE CONTENIDORS A LA VIA PUBLICA PER RECOLLIR ROBA

Drets i obligacions Prestació del servei de recollida de roba usada mitjançant la col·locació de dos contenidors especials en diferents indrets de la vila.

Data de signatura 13-05-2009

Vigent

Data d'inici de vigència 13-05-2009

Durada Prorrobable anualment

Prorrogable

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

David Compte Verdaguer - President Càritas parroquial de Sant Joan de les Abadesses

Esteve Ràfols Erena - Gerent E.I. ADAD-L'Encant SLU

Documents CONV COL CARITAS PER UBICACIO CONTENIDORS

ADHESIÓ ALBERG A LA XARXA NACIONAL D'ALBERGS SOCIALS DE CATALUNYA

Data de signatura 31-03-2009

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-03-2009

Prorrogable No

Documents CONV COL TURISME JUVENIL CATALUNYA

AHDJUDICACIÓ HABITATGES EDIFICI COMAMALA

Data de signatura 03-01-2009

Vigent No

Data d'inici de vigència 03-01-2009

Prorrogable No

Documents CONV COL ADIGSA HABIT COMAMALA

CESSIO ESPAIS P ABADIA PER CENTRE VISITANTS C ARNAU. QUADRE APORT ECONOMIQUES

Data de signatura 18-12-2008

Vigent No

Data d'inici de vigència 18-12-2008

Durada 30/06/2013

Prorrogable No

Documents CONV COL RIP DESENV CESSIO ESPAIS PALAU ABADIA

PLA DINAMITZACIÓ PRODUCTE TURISTIC TERRA COMTES I ABATS

Data de signatura 17-12-2008

Vigent No

Data d'inici de vigència 17-12-2008

Prorrogable No

Documents CONV COL RIP DESENVOLUPAMENT

CREACIO LLAR INFANTS PUBLICA DE TITULARITAT MUNICIPAL

Data de signatura 06-06-2008

Vigent No

Data d'inici de vigència 06-06-2008

Prorrogable No

Documents DEPARTAMENT D'EDUCACIO CREACIO LLAR INFANTS

DELEGACIO COMPTENCIES SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS ABANDONATS

Drets i obligacions El Consell Comarcal del Ripollès presta per delegació expressa de l'ajuntament el servei municipal de recollida i control de gossos abandonats o perduts

Data de signatura 02-06-2008

Vigent

Data d'inici de vigència 01-06-2008

Durada Indefinit

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Enric Pérez i Casas - President del Consell Comarcal del Ripollès

Documents CONV COL CCR RECOLLIDA GOSSOS

GESTIO INFORMATITZADA DEL PADRÓ D'HABITANTS

Data de signatura 13-06-2008

Vigent No

Data d'inici de vigència 13-06-2008

Prorrogable No

Documents CONV COL DIPUTACIO DE GIRONA

GESTIÓ, DINAMITZACIÓ I MANTENIMENT DEL CENTRE BTT DEL RIPOLLES

Drets i obligacions Col·laboració per a la gestió, dinamització i manteniment del centre BTT del Ripollès

Data de signatura 13-03-2009

Vigent

Data d'inici de vigència 13-03-2009

Durada Indefinit

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ramon Roqué i Riu - Alcalde Sant Joan de les Abadesses

Ramon Turrats i Muntadas - President del Consorci Ripollès de Desenvolupament

Documents CONV COL RIP DESENVOLUPAMENT

UTILITZACIO CAPELLA ST ANTONI DE PADUA PER CELEBRACIÓ ACTES CULTURALS

Drets i obligacions La Parròquia de Sant Joan i Pau de les Abadesses es compromet a cedir l'ús en casos concrets, de la capella de Sant Antoni de Pàdua a l'Ajuntament per a la celebració puntual d'actes culturals

Data de signatura 25-04-2007

Vigent

Data d'inici de vigència 25-04-2007

Durada Indefinit

Prorrogable No

Dades dels signataris

Elisabet Regué i Pujol - Alcaldessa Sant Joan de les Abadesses

Rev. Llic. Josep Molist i Rifà - rector de la Parròquia de Sant Joan de les Abadesses, actuant en nom i representació del Bisbat de Vic

Documents CONV COL PARROQUIA DE SANT JOAN

AUTORITZAR COL·LOCACIO DOS BÀCULS FAÇANA GARATGES CAN CREHUET

Drets i obligacions La Sra. Vergés autoritza a l'Ajuntament a col·locar dos bàculs d'enllumenat públic. L'Ajuntament es fa càrrec de tots els costos econòmics

Data de signatura 18-12-2006

Vigent

Data d'inici de vigència 18-12-2006

Durada Indefinit

Prorrogable No

Dades dels signataris

Elisabet Regué i Pujol - Alcaldessa Ajuntament Sant Joan de les Abadesses

Anna Vergés Cubí - propietaria de l'edifici situat al Passeig de Can Crehuet s/n

Documents COL·LOCACIO DOS BÀCULS FAÇANA GARATGES CAN CREHUET

OPERATIVA EN MATERIA DE TRANSIT - PROTOCOL DE COORDINACIO

Drets i obligacions Actualització dels límits territorials en matèria de trànsit

Data de signatura 12-12-2005

Vigent

Data d'inici de vigència 12-12-2005

Durada Indefinit

Prorrogable No

Dades dels signataris

Caporal Valentí Bonaimasò Masó - Cap de la Policia Local de Sant Joan de les Abadesses

Juan Aloy Barquet - Cap de l'ABP Ripollès del Cos de Mossos d'Esquadra

Documents CONV COL MOSSOS ESQUADRA- POLICIA LOCAL

IMPLANTACIÓ RECOLLIDA RESIDUS PORTA A PORTA

Data de signatura 17-10-2005

Vigent No

Data d'inici de vigència 17-10-2005

Prorrogable No

Documents CONV. COL. CONSELL COMARCAL RIPOLLES RECOLLIDA RES

COL·LABORACIO EN MATERIA DE PROTECCIÓ CIVIL

Drets i obligacions En el marc de la legislació vigent en matèria de Protecció Civil, l'Ajuntament reconeix a l'Associació de Voluntaris de protecció civl de Sant Joan de les Abadesses com a la única associació en l'àmbit de protecció civil vincula al municipi

Data de signatura 28-07-2006

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2006

Durada Indefinit

Prorrogable No

Dades dels signataris

Carles Bassaganya i Serra - Alcalde de Sant Joan de les Abadesses

Manel Ramírez Cunquero - President de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Joan de les Abadesses

Documents CONV COL·LABORACIO EN MATERIA DE PROTECCIO CIVIL

INSTAL·LACIO ESTACIÓ METEOROLOGICA

Data de signatura 27-01-2003

Vigent No

Data d'inici de vigència 27-01-2003

Prorrogable No

Documents CONVENI COL.LABORACIÓ INSTAL. ESTACIÓ METEO

CUSTODIA VEHICLE PER AGRUP DE SECRETARIES DELS JUTJATS DE PAU

Data de signatura 15-01-2008

Vigent No

Data d'inici de vigència 15-01-2008

Prorrogable No

Documents CONVENI DEPARTAMENT DE JUSTICIA

DELEGACIO DE COMPETENCIES DE GESTIO DEL MENJADOR DE LA GUARDERIA

Data de signatura 25-07-2001

Vigent No

Data d'inici de vigència 25-07-2001

Prorrogable No

Documents CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLES

DIPOSIT TEMPORAL MOBILIARI: TAULA I VUIT CADIRES

Drets i obligacions L'Escola Pública Mestre Andreu diposita una taula de fusta i vuit cadires de pell a la Sala Tosca del Palau de l'Abadia. L'Ajuntament es compromet a mantenir amb les degudes condicions l'esmentat mobiliari.

Data de signatura 06-09-2000

Vigent

Data d'inici de vigència 06-09-2000

Durada INDEFINIT

Prorrogable No

Compliment i execució INDEFINIT

Dades dels signataris

Carles Bassaganya i Serra - Alcalde de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Francesc Pujolar i Giménez - Director de l'Escola Pública Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses

Documents CONVENI CEIP MESTRE ANDREU