Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Jordi Cargol i Cros

Alcalde – Presidència i urbanisme

Junts per Sant Jaume

 • Càrrec electe
 • Portaveu
 • Alcalde
 • Membre d'equip de govern

Retribució anual bruta: 1.787,69 € mensuals. Règim de dedicació parcial del 75% les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre

 • Estudis

Arquitectura tècnica Universitat Politècnica de Girona

Delineant Projectista especialitzat en edificis i obres Escola de Formació Professional de la Garrotxa

Estudis d’EGB Escola Pia d’Olot

 • Professió

1998-2014 Cap d’Estudis i Pressupostos a l’empresa Euritmia Construccions SA

2014-2015 Copropietari de l’empresa XiuCArgol Gestió i Construccions d’Obres SL

2015-act Despatx propi professional com a tècnic de la construcció 

 • Trajectòria política

1989 Militant de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya

1995-1998 Cap del Col·lectiu del a JNC d’Olot i Garrotxa

1997-1999 regidor de l'Ajuntament d’Olot. Regidoria de Joventut i participació ciutadana. Responsable de Cultura.

2012-2015 Regidor a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

2015-act Alcalde de Sant Jaume de Llierca

2015-act Conseller del Consell Comarcal de la Garrotxa.

2019-ac Vicepresident 2n Consell Comarcal de la Garrotxa

 

COMPETÈNCIES DE L'ALCALDE

 • Representar l’ajuntament.
 • Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • Nomenar els tinents d’alcalde.